Τρόπος Χορήγησης της Ετήσιας Άδειας Μισθωτών

10.07.2022 Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων θα κάνει χρήση της ετήσιας άδειας αναψυχής παραθέτουμε παρακάτω τα σημαντικότερα σημεία ως προς τον τρόπο χορήγησης της ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης στο οποίο ανήκει.

5ΝΘΗΜΕΡΟ & 6ΗΜΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  1. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα 2 πρώτα ημερολογιακά έτη, δικαιούνται άδεια την οποία μπορούν να λαμβάνουν τμηματικά ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον εργοδότη.
  2. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στο 3ο ή στο επόμενο ημερολογιακό έτος, μπορούν να λαμβάνουν την άδεια τους κατά κανόνα ολόκληρη.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση του χρόνου αδείας και η επιλογή της εφαρμογής της επαφίεται τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο, με τους εξής κάτωθι τρόπους:

  1. Με πρωτοβουλία του εργοδότη επιτρέπεται, εξαιτίας σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε 2 περιόδους, εκ των οποίων η πρώτη περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών (για 5νθήμερο καθεστώς) και 6 εργάσιμων ημερών (για 6ημερο καθεστώς).
  2. Από πλευράς εργαζομένου επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου άδειας και σε περισσότερες των 2 περιόδων εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών (για 5νθήμερο καθεστώς) και τουλάχιστον 12 εργάσιμων ημερών (για 6ημερο καθεστώς).

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(5νθημερο ή 6ήμερο καθεστώς απασχόλησης αλλά με λιγότερες ώρες εργασίας ανά ημέρα)

Ισχύουν ακριβώς τα ίδια και με το καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(δεν παρέχεται εργασία όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα ασχέτως των ωρών ημερήσιας απασχόλησης)

Στο συγκεκριμένο καθεστώς δεν ορίζεται ειδικός τρόπος χορήγησης της άδειας.  Ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα λήψης άδειας από την ημερομηνία προσλήψεως του και για κάθε 25 ημέρες πραγματικής εργασίας.

Τέλος, να αναφερθεί ότι με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4808/2021 επαναφέρθηκε η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους (31 Μαρτίου).

PAYROLL