36 daňových otázek a odpovědí, 7.3.3017

Daňoví poradci se často diví, kolik lidí nevyužívá plně všech úlev, na které mají nárok. Jestli si budete daňové přiznání podávat sami, čtěte, kde se dá ušetřit.

1. Mohu využít slevu na studenta, když jsem v kombinovaném studiu na VŠ?

Pro kombinované formy vysokoškolského studia si můžete vedle standardní slevy 24 840 korun uplatnit slevu na studenta ve výši 4 020 korun. Pozor, u kombinovaného středoškolského studia to možné není.

2. Odmaturoval jsem na odborné škole a pak začal podnikat. Mohu si uplatnit slevu na studenta za měsíce, kdy jsem studoval, i když jsem měl příjmy až v následujícím období? A jak je to s prázdninami? Počítají se jako měsíce studijní?

Slevu na studenta můžete uplatnit za každý měsíc, na jehož počátku jste byl studentem střední školy i přesto, že jste si již opatřil podnikatelské oprávnění. V konkrétním případě, pokud jste maturoval například 3. června 2016, pak máte nárok na uplatnění slevy za šest kalendářních měsíců roku 2016. Doba prázdnin se ve vašem případě nezapočítává, protože jste začal podnikat. Měsíce červenec a srpen by se vám započítaly pouze, pokud byste od září nastoupil ke studiu na vysoké škole.

3. Studuji v denním studiu vysokou školu a současně pracuji na poloviční úvazek v jedné firmě, můj příjem tam je 12 000 korun měsíčně. Mohu si uplatnit kromě slevy na poplatníka i slevu na studenta?

Ano, můžete si uplatnit slevu na poplatníka 24 840 korun i slevu na studenta ve výši 4 020 korun.

4. Pobírám starobní důchod a přitom podnikám. Loni jsem měl příjmy přes milion korun. Musím kvůli tomu danit i penzi?

V roce 2016 není třeba danit důchod, když máte jiné příjmy nad 840 000 korun za rok.


5. Kamarád mi říkal, že daní důchod. Je to možné? Myslel jsem, že penze je nezdanitelný příjem?

Obecně zažitá představa, že se důchod vůbec nedaní, je mylná. Většina penzistů totiž pobírá částku, která je dle zákona o daních z příjmů od daně osvobozena. Za zdaňovací období roku 2016 jsou od daně osvobozeny důchody do výše 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2016 je tato částka stanovena na 356 400 korun. Jde tedy o penze v měsíční výši do 29 700 korun. Nad tuto hranici pak důchod podléhá zdanění, a to standardní sazbou 15 procent.

6. Jsem v penzi. Přivydělával jsem si na dohodu o provedení práce, od dubna do září, vždy 5 000 korun v měsíci.

Zaměstnavatel za mne odvedl srážkovou daň. Mohu podat daňové přiznání, uplatnit slevu na poplatníka a žádat díky ní zaplacenou daň zpět? Mohl bych udělat to samé, kdyby nešlo o dohodu, ale o autorský honorář?
Daňové přiznání podat můžete. Jeho přílohou je potvrzení zaměstnavatele o výši vašich příjmů a srážkové dani. V daňovém přiznání uplatníte slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 korun, čímž vám vznikne ze sražené daně přeplatek. Ten vám finanční úřad vrátí složenkou na adresu nebo na účet, který v daňovém přiznání uvedete. Bohužel u honorářů výše uvedený model uplatnit nemůžete. Tato možnost se týká pouze příjmů ze závislé činnosti (uvedené v § 6, odstavci 7), tedy třeba z dohod o provedení práce.

7. Jako penzista jsem si přivydělal 9 000 korun na dohodu – zaměstnavatel odvedl srážkovou daň. Pak jsem si ještě přivydělal 10 000 pronájmem pozemku. Celkově jsem tedy překročil limit 15 000 korun, ale z dohody již byla daň odvedena. Musím podávat daňové přiznání?

Vaše příjmy z pronájmu pozemku jsou důvodem pro podání daňového přiznání. K nim můžete uplatnit výdaje ve výši 30 procent, takže budete mít základ daně 7 000 korun z pronájmu dle § 9. Dohoda je pak příjmem ze závislé činnosti a sraženou daň si můžete započíst na celkovou daňovou povinnost.

8. Lze uplatnit slevu na vyživované dítě, když jsme rozvedení a dítě je ve střídavé péči? Můžeme si každý uplatnit šest měsíců?

Ano. V případě rozvedených rodičů, kteří se dohodli na střídavé péči nebo ji určil soud, je možné se podělit o daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pro možné uplatnění je však zapotřebí, aby si rodiče navzájem poskytli čestné prohlášení o uplatnění daňového zvýhodnění v konkrétních měsících. Nesmějí si oba uplatňovat slevu ve stejných kalendářních měsících.

9. Týká se takzvané školkovné i soukromých školek?


Slevu za umístění dítěte je možné uplatnit jak na státní, tak i na soukromé předškolní zařízení, pokud splňuje požadavky školského zákona. Zákon o daních z příjmů blíže upřesňuje, že školkovné lze uplatnit ve výši prokázaných výdajů, maximálně však do výše minimální mzdy (za rok 2016 je to 9 900 korun, pro rok 2017 půjde o částku 11 000 korun).

10. Jsem na rodičovské s malým dítětem. Otec na dítě řádně platí, ale nežije s námi. Já neplatím daně, protože nemám zdanitelné příjmy. Mohl by zvýhodnění na dítě využít jeho otec?

Bohužel otec nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, jelikož s ním dítě nežije ve společné domácnosti.

11. Zaměstnavatel po mně chce potvrzení o tom, že si manželka neuplatňuje zvýhodnění na děti. Žena podniká – stačí, když napíše čestné prohlášení?

Ano. V případě, že manželka není zaměstnaná a nelze tedy získat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, je možné, aby poplatník potvrdil svůj nárok na daňové zvýhodnění doložením čestného prohlášení manželky. V něm žena uvede, že neuplatňuje daňové úlevy na děti (napíše jména včetně rodných čísel), které s poplatníkem žijí ve společné domácnosti, a to za celé zdaňovací období.

12. Mohu jako první dítě označit mladší dítě, které se narodilo v říjnu 2016, a jako druhé dítě (s vyšším zvýhodněním) starší dítě, které s námi žilo celých 12 měsíců?

Daňové zvýhodnění lze dle zákona uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo. K daňovému přiznání je nutné doložit kopii rodného listu nově narozeného dítěte.
K vašemu dotazu: Teoreticky to možné je, avšak nepřinese to žádné finanční výhody. Vždy totiž musíte nejprve plně vyčerpat nižší zvýhodnění na dítě a pak až přistoupit k vyššímu. Ve vámi popisovaném případě, byste tak u mladšího dítěte uvedl tři měsíce v kategorii slevy 1 117 korun měsíčně. U staršího dítěte byste musel uvést 9 měsíců v téže kategorii a zbylé tři měsíce ve „vyšší“ kategorii 1 417 korun měsíčně. Z tohoto vyplývá, že jednodušším řešením je rovnou jako první dítě uvést dítě starší.

13. Můžu uplatnit slevu na vyživované dítě, když dvacetiletý syn je student, ale úspěšně podniká a má vlastní příjmy, které daní?

Ano, to zákon umožňuje. Jestliže dvacetiletý syn žije s poplatníkem ve společné domácnosti a soustavně se připravuje na budoucí povolání, za což se považuje studium na vysoké škole prezenční formou, je možné, aby si rodič uplatnil slevu na vyživované dítě. K tomu je nutné doložit potvrzení o studiu z vysoké školy.

14. Manželka má dvě děti z prvního manželství, které žijí s námi v domácnosti. Žena je teď na rodičovské s naším společným dítětem. Mohu uplatnit zvýhodnění na všechny tři děti?

Ano. Poplatník si může uplatňovat slevu na všechny vyživované děti. Za ty zákon považuje nejen děti vlastní, ale taktéž osvojené, respektive děti druhého z manželů, pakliže s ním žijí ve společné domácnosti a jsou nezletilé, popřípadě zletilé až do věku 26 let, které se soustavně připravují na budoucí povolání.

15. Půl roku jsem byl nezaměstnaný. Pak jsem našel práci. Odečte mi zaměstnavatel celou slevu na poplatníka 24 840 korun, nebo si musím přiznání podat sám?

Pokud požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování, odečte v něm celou slevu na poplatníka. Pokud jste o roční zúčtování nepožádal (lhůta pro podání žádosti uplynula 15. února), uplatněte si slevu v daňovém přiznání.

16. V lednu 2016 nastoupila manželka na mateřskou, po 28 týdnech na rodičovskou. Jiné peníze než mateřskou a rodičovskou nevydělala. Mohu si za ni odečíst slevu na vyživovanou manželku?

Slevu na manželku lze uplatnit, pokud její příjmy v roce 2016 nebyly vyšší než 68 000 korun. Do nich je třeba započítat mateřskou, jelikož jde o dávku nemocenského pojištění. Naopak rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a do příjmů se nezahrnuje.

17. Žena byla celý rok na rodičovské, ale nebyli jsme manželé. Vzali jsme se až v prosinci. Mohu si odečíst slevu za vyživovanou manželku?

Slevu je možné přiznat pouze na manželku (manžela), a to ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku splněny. Pokud jste se vzali v prosinci, můžete slevu uplatnit až od ledna následujícího roku.


18. Lze slevu na vyživovanou manželku uplatnit i na registrovaného partnera?

Ano, slevu můžete uplatnit. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

19. Loni jsem měl jednorázový příležitostný příjem 50 000 korun. Mohu odečíst 30 000, které jsou u příležitostných příjmů nezdanitelné, a zbývajících 20 000 korun pak uvést do daňového přiznání?

Ne, v tomto případě podléhá celý příjem zdanění. Oněch 30 000 korun je limit pro osvobození ostatních příjmů, jestliže jsou vyšší, je třeba je všechny zdanit.

20. Potřeboval jsem peníze, proto jsem odprodal podílové listy, které jsem rok předtím nakoupil za 150 000 korun. Utržil jsem za ně 145 000 korun, takže jsem byl ve ztrátě. Musím kvůli tomu podávat přiznání? Jestli ano, mohu uvést jako výdaj oněch 150 000, i když to bylo o rok dříve?

Máte povinnost podat přiznání a uvedený příjem v něm uvést. Můžete uplatnit výdaje za nákup podílových listů, nevadí, že byl uskutečněn v jiném roce.

21. Měl jsem dva příjmy podle § 10. Příležitostný příjem 18 000 korun za prodej obrazu, který jsem namaloval. A zároveň jsem prodal auto, jež jsem v tom samém roce koupil, ale nebyl jsem s ním úplně spokojen. Vůz jsem prodal se ztrátou a obraz se vešel do 30 000 korun. Musím něco uvádět v daňovém přiznání?

Oba příjmy je třeba sečíst a dohromady posoudit hranici pro osvobození ostatních příjmů. Celkově byly vaše ostatní příjmy vyšší než 30 000 korun, a máte tedy povinnost je uvést do daňového přiznání. Ztrátu z prodeje auta nelze započítat vůči ostatním příjmům a 18 000 korun po odečtu výdajů za prodej obrazu bude součástí základu daně.

22. Jsem řemeslník, občas pomohu sousedům se svářením, zednickými pracemi, jedné starší sousedce sekám zahradu. Peníze nedostávám, ale na oplátku k nim chodím na nedělní obědy, hodiny angličtiny, dostávám med... Slyšel jsem, že i takové věci je třeba vyčíslit a zdanit. Je to pravda?

Jsou to ostatní příjmy, a pokud by přesáhly limit 30 000 korun za rok, je třeba je uvést v daňovém přiznání. Do 30 000 korun za rok jsou ostatní příjmy osvobozené. Pravděpodobně se nedostanete přes uvedenou hranici, takže to nemusíte řešit.

23. Od nájemníka dostávám 6 000 korun měsíčně, 2 000 z toho jsou však platby za energie, které posílám dál. Co počítám jako příjem – celých 6 000, nebo jen 4 000, které jsou pro mě?

Pokud jsou 2 000 korun zálohami na energie, které po skončení zúčtovacího období vyúčtováváte, tedy případné doplatky za energie požadujete po nájemnících a přeplatky jim naopak vracíte, pak vaším příjmem z pronájmu ke zdanění jsou 4 000 korun měsíčně. Musí tak ale být upravena příslušná ustanovení nájemní smlouvy.

24. Mám chatu, kterou dvakrát až třikrát do roka pronajímám známým na víkend či dovolenou. Peníze mám danit jako pronájem, jako ostatní příjem, nebo jako podnikání?

Příjem z pronájmu nemovitých věcí by měl být zdaněn v rámci § 9, tedy jako příjem z pronájmu.

25. Vzali jsme si překlenovací úvěr ze stavebního spoření na rekonstrukci bytu, do kterého se přestěhoval syn s rodinou. Mladí mají na ten samý byt hypotéku. Můžeme si odečíst úroky z překlenovacího úvěru od svých daní?

Úroky z úvěru na bytové potřeby lze v případě oprav bytu uplatit také tehdy, pokud byl byt užívaný k trvalému bydlení potomků. Samozřejmě musí dojít k naplnění dalších podmínek stanovených zákonem. V obdobných případech doporučuji konzultovat konkrétní případ s daňovým poradcem. Na schůzku s sebou vezměte uzavřené smlouvy.

26. Daroval jsem krevní plazmu. Darování bylo oficiálně bezúplatné, ale dostal jsem 300 korun na úhradu nákladů. Mohu si takový odběr uplatnit jako odčitatelnou položku?

Darování krevní plazmy lze uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, pokud jste zmíněnou částku 300 korun obdržel jako příspěvek na úhradu prokazatelných (a prokázaných, například jízdenkou) cestovních nákladů. A nikoliv jako platbu za poskytnutí krevní plazmy.

27. Jsem právník a přitom člen spolku. Několikrát za rok řeším s výborem spolku nějakou právní situaci. Odměnu za to nechci, ale napadlo mne, zda bych odvedenou práci mohl uplatnit v daních jako dar? Pokud ano, tak jak? A co kdybych byl členem výboru?

Darovanou službu lze uplatnit jako odčitatelnou položku. Je však nutné ji ocenit. Znalce je třeba jen tehdy, když hodnota daru není zřejmá, není známa. Pokud odvedenou práci ocení stejně jako jakémukoliv jinému zákazníkovi, nemusel by být problém s hodnotou daru. Bezúplatné plnění prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrné: kdo je příjemcem, hodnota bezúplatného plnění, předmět, účel, na který bylo poskytnuto, a datum poskytnutí. Nezáleží na tom, zda je jen člen, nebo i „činovník“. Pozor, hodnotu tohoto daru nelze pak současně uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

28. Vzala jsem si hypotéku na byt, splácím a úroky uplatňuji v daních. Mezitím jsem se vdala, máme dítě, já jsem doma na rodičovské a nemám příjmy, od kterých bych mohla úroky odečíst. Může si je uplatnit manžel?

Ano, manžel si úroky může uplatnit, a to v případě, že přistoupí k úvěru a bude tak jedním z účastníků smlouvy. Počítejte však s tím, že se změnou smlouvy bývá spojen poplatek finančnímu ústavu.

29. Nemohla jsem najít práci bez znalosti angličtiny. Proto jsem si zaplatila jazykový kurz a absolvovala ho úspěšně i se závěrečným testem. Mohu uplatnit platbu za kurz jako odčitatelnou položku?

Nelze jednoznačně odpovědět. Odečíst lze pouze úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Nejde tedy o platbu za kurz ani o jakoukoliv zkoušku. K tomu ministerstvo školství vydalo vyhlášku (208/2007 Sb.), která obsahuje vzory osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.

30. Podnikám a využívám paušální vyčíslení výdajů 60 %. Mohu si k tomu ještě přidat paušál za auto 5 000 Kč měsíčně? 

Vzhledem k tomu, že uplatňujete paušální výdaje, jsou již v této částce zahrnuty veškeré náklady, tedy i ty spojené s vozem. Paušál za auto ve výši 5 000 korun tedy nelze nad rámec paušálních výdajů uplatnit.

31. Podnikám a využívám paušální výdaje. Manželka je na rodičovské bez příjmů. Když mám paušál, nemohu si odečíst slevu na manželku ani na děti. Pomůže mi nějak, když bude žena spolupracující osoba?

Vaše manželka si daňové zvýhodnění na děti může uplatnit, protože ona paušální výdaje nepoužívá (přebírá polovinu vašich příjmů a výdajů). Vzhledem k tomu, že dle zákona nelze rozdělovat příjmy a výdaje na manželku, pokud je na ni uplatněna sleva, o slevu na manželku přijdete. Vaše žena si však bude moci oproti své daňové povinnosti uplatnit slevu na poplatníka ve stejné výši, tedy 24 840 korun.

32. Provozuji restauraci a chci si uplatnit slevu na EET pokladnu 5 000 korun. Slyšel jsem, že je to vázáno na obrat – kdo vydělal málo, na slevu nemá nárok.

Podnikatelé mohou uplatnit slevu na evidenci tržeb, která je 5 000 korun, a lze ji využít jednorázově ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, již musí ze zákona o EET evidovat. To znamená, že poplatníci s nízkým dílčím základem daně z podnikání (rozdílem mezi příjmy a výdaji) na tuto slevu nemusí dosáhnout. Složitá věta „maximálně lze uplatnit částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti a slevou na poplatníka (24 840 Kč)“ v praxi znamená, že k plnému využití slevy je třeba mít daňový základ alespoň 198 900 korun.

33. Jsem tlumočník a využívám paušální výdaje 40 %. Kolega má oprávnění jako překladatel a má paušál 60 %. Nedělá někdo z nás chybu?

V případě, že podnikáte jako překladatel na základě živnostenského oprávnění, můžete si uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % vašich příjmů (v roce 2016 však maximálně 1 200 000 Kč). Pokud vykonáváte činnost soudního tlumočníka a překladatele, pak podnikáte podle zákona o znalcích a tlumočnících a můžete uplatnit paušální výdaje pouze ve výši 40 % (v roce 2016 maximálně 800 000 Kč).

34. Podnikám v ČR, ale občas vyjedu na trh do nedalekého Německa. Jak tamní tržbu uvedu v přiznání?

Tržby z Německa jsou standardní součástí vašich celkových tržeb, uvedete je tedy v daňovém přiznání na stejném řádku jako ostatní tržby dosažené v České republice. Pro přepočet tržeb z eur na českou měnu přitom použijete některý z kurzů stanovených zákonem o daních z příjmů. Pokud se trhů v Německu účastníte pouze občas, tamní tržby by neměly být v Německu zdanitelné (zdaňovaly by se tam pouze tehdy, pokud by vám v Německu vznikla takzvaná stálá provozovna).
Provozuji e-shop, ve kterém

35. prodávám vlastnoruční výrobky. Občas u mě nakoupí klienti ze zahraničí – platí eury na můj eurový účet v Česku. Mám podávat daňové přiznání, kde uvedu propojení se zahraničními osobami?

Spojení se zahraničními osobami se týká situace, kdy jste osobně či kapitálově propojeni se společnostmi se sídlem v zahraničí (např. vlastníte podíl na zahraniční společnosti přesahující 25 %, popřípadě jste členem statutárního orgánu zahraniční společnosti). Skutečnost, že vaše výrobky kupují klienti z ciziny, znaky propojení nenaplňuje.

36. Mám trvalé bydliště v Česku, ale celý rok žiji a vydělávám na Slovensku. Mám k ČR nějaké daňové povinnosti?

Pokud jste daňovým rezidentem Slovenska a vašimi jedinými příjmy jsou ty ze Slovenska, nemáte vůči ČR žádné daňové povinnosti. Jestliže jste naopak považován za daňového rezidenta ČR a nemáte žádné jiné příjmy než ty slovenské, pak je důležité, o jaké příjmy jde. Jsou-li ze zaměstnání, potom je můžete v ČR vyjmout ze zdanění a rovněž tu nemáte žádné daňové povinnosti. Pokud by ovšem šlo o příjmy z podnikání, byl byste v ČR povinen podat daňové přiznání a tyto příjmy v něm uvést. Měl byste nicméně možnost započítat si daň uhrazenou na Slovensku oproti své české daňové povinnosti.

Publikováno 7.3.2017 v Mladé frontě DNES.