Tax Controversy

Tax Controversy ziet op het vanaf het eerste moment goed behandelen van een geschil met de Belastingdienst. Indien er een verschil van inzicht ontstaat met de Inspecteur, is het van groot belang dat de fiscale positie “in control” is. Dat wil zeggen dat de sterke en (mogelijk) zwakke punten in de fiscale positie bekend zijn en onder controle zijn, dan wel in korte termijn in kaart kunnen worden gebracht. Indien dan een geschil met de fiscus ontstaat, kunt u vanaf het begin goed weerwoord geven.

Vragenbrieven en inlichtingenverzoeken

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden als het gaat om het vergaren van informatie. Belastingplichtigen zijn in beginsel verplicht tot antwoorden en medewerking aan onderzoeken, ook als dat hun fiscale positie zou verslechteren. Toch blijken er in de praktijk mogelijkheden te zijn verstandig om te gaan met deze verplichtingen, het Tax Controversy team heeft hier veel ervaring mee. Dit kan gaan om een eenvoudige vragenbrief, maar ook om inlichtingenverzoeken uit het buitenland of boekenonderzoeken.

Boekenonderzoeken

Complexe boekenonderzoeken waarbij de fiscus de gehele administratie onderzoekt, zijn zeer zeldzaam. Dit komt nog wel voor bij sterke aanwijzingen van fraude, maar veelal beperkt de fiscus zich tot een deelonderzoek, vaak in de vorm van een steekproef. Over steekproeven valt fiscaal veel te zeggen. De Belastingdienst heeft de neiging hierop blind te varen, maar dit is in lang niet alle gevallen gewenst of juist. Het is van groot belang vanaf een eerste vragenbrief of aankondiging van een controle een Tax Controversy expert in te schakelen. In het begin gemaakte fouten zijn in een later stadium vaak lastig te herstellen.

Bezwaar bij de inspecteur en beroep bij de rechter

Geschillen met de fiscus hebben de neiging snel te verharden; een van de belangrijkste technieken binnen Tax Controversy is het on speaking terms blijven met de behandelend inspecteur. Indien u het niet eens bent met een aangifte, is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. In bezwaar heeft u bepaalde rechten, zoals inzage in uw dossier. Indien u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaar is het mogelijk beroep in te stellen bij de rechtbank. Hoewel er geen verplichte rechtsbijstand is, is het inschakelen van een deskundige wel zeer aan te raden. Het Tax Controversy team is bij uitstek deskundig in het voeren van procedures, ook in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad.

Bijstand bij boetes en invordering

Fiscale boetes kunnen zeer hoog zijn. Het is dan ook verstandig bij een boete zo snel mogelijk een deskundige in te schakelen. In veel gevallen leidt dit tot een (zeer aanzienlijke) vermindering.

Indien de verschuldigde belasting niet tijdig kan worden betaald, dient actie te worden ondernomen, zowel om aansprakelijkheden te voorkomen, alsook om eventueel een betalingsregeling te treffen.

Meer informatie?