CBAM – nu is de tijd om u voor te bereiden!

21 juni 2023 - De overgangsperiode van CBAM gaat in op 1 oktober 2023, daarom moet u zich nu dringend gaan afvragen of uw bedrijf onder het toepassingsgebied van de CBAM valt. Valt uw bedrijf nog niet onder de CBAM? Ook dan moet u het toepassingsgebied van CBAM in de gaten blijven houden, aangezien verwacht wordt dat in de (nabije) toekomst meer producten onder deze regeling zullen vallen.

De EU green goal met CBAM

  • Met CBAM wil de EU "belasting" heffen op koolstofemissies tijdens de productie van goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd (de zogenaamde "ingebedde emissies").
  • CBAM zal de bestaande EU-regeling voor de handel in emissierechten ("EU ETS") aanvullen, waardoor de blootstelling aan koolstoflekkage wordt verminderd. De CBAM-certificaten zullen uitsluitend door een EU-autoriteit worden verkocht en aangekocht en de prijs is gekoppeld aan de prijs van de EU ETS-certificaten.
  • De ingebedde emissie van een ingevoerd goed moet worden aangegeven en gecompenseerd met CBAM-certificaten.

Het toepassingsgebied van CBAM - aangevers

  • CBAM is van toepassing op alle zogenaamde "aangevers", dat wil zeggen: het bedrijf op wiens naam de aangifte ten invoer in de EU wordt ingediend.
  • Tijdens de overgangsperiode moeten aangevers een vergunning aanvragen om nog steeds CBAM-goederen te kunnen invoeren wanneer de CBAM op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.

Het toepassingsgebied van CBAM - aangewezen goederen

  • Momenteel vallen aluminium, ijzer, staal, meststoffen, elektriciteit, waterstof, bepaalde grondstoffen en verscheidene producten zoals bouten en schroeven onder het toepassingsgebied van CBAM.
  • Verwacht wordt dat dit toepassingsgebied verder zal worden uitgebreid om tegen 2030 alle ETS-producten te omvatten.
  • Welke producten onder het toepassingsgebied van bovengenoemde groepen vallen, wordt bepaald door de coderingssysteem: Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Het CBAM-voorstel bevat een lijst van goederencodes die onder het toepassingsgebied vallen.

Het toepassingsgebied van CBAM – landen

  • In het kort: CBAM is van toepassing op alle niet-EU-landen, met uitzondering van de landen die reeds een koolstofemissiebelasting heffen die als zodanig door de EU is erkend.
  • Bepaalde gebieden en landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de CBAM (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland enz.).

De verwachte tijdlijn

Nu – 1 oktober 2023. Bedrijven moeten deze tijd gebruiken om controlemechanismen op te zetten waarmee zij de ingebedde emissies kunnen berekenen en rapporteren over producten die in de EU zullen worden ingevoerd.

1 oktober 2023 – 31 december 2025. Bedrijven moeten gegevens verzamelen over de ingebedde emissies van hun ingevoerde goederen (CBAM) en elk kwartaal een CBAM-rapport indienen.

1 januari 2025 – 31 december 2025. Tijdens de overgangsperiode worden importeurs van CBAM-goederen geacht zich te laten registreren als "erkend CBAM-aangever".

1 januari 2026 en verder. Inwerkingtreding van CBAM, met inbegrip van handhavingsmaatregelen.

Handhaving

Als een bedrijf de ingebouwde emissies van een product niet kan berekenen, gelden zogenaamde standaardwaarden. Dit is in feite een sanctie, aangezien de standaardwaarden worden berekend op basis van de gemiddelde emissie van de 10% slechtst presterende installaties van het exporterende land voor het specifieke product, inclusief een verhoging. Als zelfs dit niet kan worden bepaald, wordt de waarde gebaseerd op de gemiddelde emissie van de 5% slechtst presterende installaties in de EU. Bovendien zullen bij niet-naleving sancties worden opgelegd.

Wat kunt u nu al doen?

Naar verwachting zullen veel importeurs de gevolgen van CBAM ondervinden. Wij raden u aan het volgende te controleren:

1.         De naam waarop de goederen worden ingevoerd: bent u de aangever? Of is dat uw indirecte douanevertegenwoordiger?

2.         De goederencodes die u gebruikt bij invoer in de EU en beoordeel of deze vermoedelijk binnen het (huidige) toepassingsgebied van CBAM vallen?

3.         De toeleveringsketen van de producten en beoordeel of de betrokken landen mogelijk onder het toepassingsgebied van CBAM vallen?

4.         Evalueer / analyseer uw volledige toeleveringsketen om producten te vinden of te produceren met lagere geïntegreerde koolstofemissies.

Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen is het van essentieel belang deze tijd te gebruiken om controlemechanismen op te zetten waarmee u de ingebedde emissies van producten die in de EU zullen worden ingevoerd, kunt berekenen en rapporteren.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig om te bepalen of uw bedrijf wordt geconfronteerd met de gevolgen of met de invoering van een intern controlemechanisme? Neem dan contact op met  Danny Janssen per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 13 20 of met Iris Sijtsma via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 57. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?