Evaluatiewet WNT vanaf 1 juli 2017 van kracht

15 juni 2017 - Na een eerste integrale evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT) treedt per 1 juli 2017 de Evaluatiewet WNT in werking. De WNT is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi)publieke sector tegen te gaan. In de Evaluatiewet WNT zijn enkele wijzigingen opgenomen om de effectiviteit van de WNT te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Algemene digitale meldplicht vervalt

WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-register hoeven de gegevens niet meer altijd digitaal te melden op www.topinkomens.nl. Door deze vereenvoudiging kan een WNT-instelling volstaan met het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in de jaarstukken van 2016.

Let op: De afschaffing van de algemene digitale meldplicht geldt niet voor specifiek aangewezen WNT-instellingen. Op dit moment betreft dit onder meer bepaalde zorg-, onderwijs-, media- en cultuurinstellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een vakminister met een eigen digitale meldtool. Deze WNT-instellingen moeten de WNT-gegevens nog wel digitaal blijven melden.

Afschaffing verbod variabele beloningen

Het verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloningen aan topfunctionarissen vervalt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Dit betekent dat een variabele beloning is toegestaan, als de totale bezoldiging onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft van € 181.000 in 2017.

Verruiming uitzondering ontslagvergoedingen

Ingevolge de WNT mogen geen hogere uitkeringen worden overeengekomen dan de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. Hiervoor geldt een maximum van € 75.000. Een uitzondering geldt voor uitkeringen die rechtstreeks, eenduidig en dwingend voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijke voorschrift. Door de Evaluatiewet WNT vallen ook uitkeringen die voortvloeien uit andere cao’s of collectieve regelingen onder deze uitzondering en worden dus niet door de WNT genormeerd. Ook deze wijziging is vanaf 1 juli 2017 met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 van toepassing.

Vereenvoudiging van WNT-verantwoording

De WNT-verantwoording is op enkele onderdelen vereenvoudigd. Bij het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in de jaarstukken kan gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde modelverantwoording die te vinden is op www.topinkomens.nl. Daarnaast is per 1 januari 2017 een verantwoordingsvrijstelling voor kleine WNT-instellingen van toepassing. Deze vrijstelling geldt voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000.

Een voorwaarde voor deze vrijstelling is dat er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn en dat zij niet op grond van andere wet- en regelgeving, besluiten of overeenkomsten verplicht zijn om een jaarrekening op te maken. Als deze vrijstelling van toepassing is, vervalt de verplichting om een WNT-verantwoording in de jaarrekening op te nemen en deze door een accountant te laten controleren.

Meer weten over de Evaluatiewet WNT?

Wilt u weten of de wijzigingen voor de WNT gevolgen hebben voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 13 96, actief in de WNT Expertgroep. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?