Het aanpakken van klimaatverandering: de rol van regulering en toezicht op het bankwezen

Mazars en het Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) hebben een wereldwijd rapport opgesteld dat een unieke kijk biedt op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de financiële regelgeving die gericht is op het aanpakken van klimaatverandering.

Welke beleidsaanpassingen worden er binnen verschillende rechtsgebieden in de wereld doorgevoerd om de klimaatrisico's te beoordelen en beheersen? En hoe gaan deze acties zich in de toekomst ontwikkelen? 

Een onderzoek onder 33 centrale banken en regelgevende instanties over de hele wereld toont aan dat de meeste respondenten de klimaatrisico's als een belangrijk probleem zien en erkennen dat een antwoord voor de lange termijn noodzakelijk is. 

Centrale banken zien klimaatverandering nu als 'grote bedreiging' voor de financiële stabiliteit

Het rapport stelt vast dat 70% van de respondenten van de enquête de klimaatverandering zien als een grote bedreiging voor de financiële stabiliteit en de klimaatrisico’s gaan integreren in het toezicht en de routinematige stresstests.

Iets meer dan de helft van de centrale banken (55%) geeft aan toezicht te houden op de klimaatrisico's en nog eens 27% zegt daar ook actief op in te spelen. Er is wel een verschil van mening over de verantwoordelijkheden, waarbij 12% aangeeft dat klimaatverandering als een groot risico wordt gezien en van mening is dat er actie moet worden genomen vanuit andere beleidsinstellingen, zoals overheidsinstanties.

Regulerende benaderingen van klimaatrisico's

In toenemende mate integreren centrale banken en regelgevende instanties klimaatrisico's in hun activiteiten. Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor de komende periode:

  • Het beoordelen van klimaatrisico's als financieel risico in stresstests.
  • Het stimuleren of verplicht stellen van klimaatgerelateerde financiële informatie.
  • Het vaststellen van duurzaamheidscriteria voor groene financiering/kredietverlening door gereguleerde banken.

Hoewel ‘market-fixing’-initiatieven - die marktfalen op de financiële markten corrigeren - aan kracht winnen, melden centrale banken dat zij terughoudend zijn met het gebruik van meer interventionistische prudentiële en monetaire instrumenten voor klimaatdoeleinden.

Toename in klimaatstresstests verwacht

Het opnemen van klimaatgerelateerde overwegingen in stresstests staat nog in de kinderschoenen: slechts 15% van de respondenten neemt momenteel klimaatgerelateerde overwegingen op in hun stresstests van financiële instellingen. Maar dit gaat nog sterk toenemen, want bijna 79% zegt van plan te zijn dit in de toekomst toe te gaan passen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen

Mazars en OMFIF zijn van mening dat het succes van elk beleidsantwoord afhankelijk is van de betrokkenheid van alle marktdeelnemers. De samenwerking tussen de regelgevende instanties en de particuliere sector is al begonnen door middel van diverse initiatieven. Met dit onderzoek hopen we de toonaangevende aanbieders van financiële diensten te betrekken bij een constructieve dialoog en gesprekken een impuls te geven over hoe we de groene regelgevingsagenda het beste kunnen vormgeven en hoe we kunnen reageren op veranderingen op het gebied van regelgeving. Het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het creëren van de nieuwe fundamenten van een duurzame financiële sector, draagt bij aan de opbouw van een gezondere economie en een rechtvaardigere wereld. Dit is een ambitie die verankerd is in het doel van Mazars.

 

Download het volledige rapport

"HET AANPAKKEN VAN KLIMAATVERANDERING:
DE ROL VAN REGULERING EN TOEZICHT OP HET BANKWEZEN"

Meer informatie?