Nieuwe btw-regels voor ondernemers die handel drijven binnen de EU

8 oktober 2018 - In een eerder bericht in 2017 zijn de plannen van de Europese Commissie toegelicht om per 1 januari 2022 nieuwe regels voor leveringen over de grens in te voeren. De Europese Commissie wil naar een systeem waarbij een leverancier, die goederen levert aan een afnemer / ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie, btw in rekening brengt tegen het tarief van de lidstaat van bestemming van de goederen. De btw moet dan via een één-loket-systeem worden aangegeven en betaald, in de lidstaat waar de leverancier is gevestigd.

Enkele korte termijn-hervormingen

In het bericht van 2017 is ook melding gemaakt van enkele korte-termijn-hervormingen (zogenaamde quick fixes) die nog vóór 2022 ingevoerd moeten worden. Op 2 oktober 2018 zijn de ministers van Financiën (bijeen in de Ecofin-raad) het eens geworden over een aantal van die als vereenvoudigingen bedoelde maatregelen. De maatregelen treden in werking per 1 januari 2020. Het betreft hierbij achtereenvolgens:

  • Vereenvoudiging van de regels voor zogenaamde call-off stock. Hierbij gaat het om voorraden die bedrijven in een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging aanhouden om snel op afroep aan lokale ondernemers te kunnen verkopen. Sommige landen kennen hiervoor een vereenvoudigingsregeling die een verplichte btw-registratie voorkomt in het land waar de voorraad wordt aangehouden. De lidstaten zijn het er over eens geworden dat deze regeling vanaf 2020 voor alle landen zal gelden. Op basis van deze regeling geeft de verkoper een intracommunautaire levering aan op het moment waarop de koper de goederen uit de voorraad haalt.
  • Voor toepassing van het btw-nultarief ingeval van intracommunautaire leveringen, wordt het verplicht om over het btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken. Als de leverancier niet beschikt over het btw-identificatienummer van zijn afnemer, dan mag hij vanaf 2020 het btw-nultarief niet toepassen.
  • Het wordt voor ondernemers eenvoudiger om te bewijzen dat goederen van de ene lidstaat naar de andere zijn vervoerd. Dit is een voorwaarde om het btw-nultarief toe te passen.
  • Er komt een vereenvoudiging voor het bepalen van welke transactie in een keten- of ABC-transactie de grensoverschrijdende levering betreft.

Overeenstemming over voorstel voor invoeren van GRCM

Voor internationaal opererende bedrijven is nog van belang dat de EU-lidstaten overeenstemming hebben bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor het invoeren van een tijdelijke algemene verleggingsregeling (GRCM = generalised reverse charge mechanism). Lidstaten van de EU kunnen, wanneer de btw-fraude in hun land bovengemiddeld hoog is, een algemene verleggingsregeling invoeren voor binnenlandse goederen- en dienstentransacties, hoger dan een drempelbedrag van € 17.500 per transactie. Invoering van de verleggingsregeling kan alleen na verzoek aan en goedkeuring door de Europese Commissie.

Welke lidstaten komen in aanmerking voor invoering algemene verleggingsregeling? Lidstaten die momenteel in aanmerking komen voor invoering van een algemene verleggingsregeling zijn Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. De ingangsdatum van deze optie is overigens nog niet bekend.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61) of met Eline Polak (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?