Wijzigingen aftrekrecht periodieke giften

20 oktober 2022 - Het kabinet heeft in het Belastingpakket 2023 het voornemen bekendgemaakt om de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting te beperken tot € 250.000 per kalenderjaar.

Zowel voor ANBI’s, die veelal afhankelijk zijn van giften, als voor donateurs kwam dit voorstel als een verrassing. Donateurs zullen immers bij hun toezegging voor een donatie doorgaans rekening hebben gehouden met de mogelijkheid om de gift in aftrek te brengen op het inkomen.

Op dit moment (oktober 2022) kunnen periodieke giften ongelimiteerd in hoogte op het inkomen in mindering worden gebracht op het moment dat de uitkeringen plaatsvinden. Om een periodieke gift in aftrek te kunnen brengen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • de toezegging moet bij een notariële of onderhandse akte zijn vastgelegd; en
  • de donateur moet minimaal vijf jaar met regelmatige tussenpozen een vast bedrag overmaken.

Het invoeren van een maximale hoogte van giftenaftrek voor periodieke giften kan onnadelig uitvallen voor donateurs die een vast, hoger, bedrag hebben toegezegd. Op 4 oktober 2022 is aangekondigd dat er een overgangsregeling van kracht is voor verplichtingen voor periodieke giften die voor 4 oktober 2022, 16.00 uur al zijn aangegaan.

De overgangsregeling houdt in dat aangegane verplichtingen vóór dat moment nog tot uiterlijk 2027 volledig aftrekbaar zijn als aan de voorwaarden is voldaan. Voor reeds bestaande, lopende verplichtingen blijft de aftrek dus nog enkele jaren ongelimiteerd.

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent de ANBI’s nauwlettend en houden u op de hoogte.

Meer weten

Heeft u vragen over de overgangsregeling voor periodieke giften of over andere verplichtingen van ANBI’s? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 88 277 22 64. Zij helpt u graag verder.

Meer informatie?