Revisjon

Vi hos Forvis Mazars er overbevist om at revisjon er avgjørende for å skape et rettferdig og velstående samfunn. Revisjon har vært og forblir kjernen i vår virksomhet

Audit front page

Revisjon handler primært om mennesker. Vi fokuserer på å bygge positive, effektive og bærekraftige relasjoner som skaper tillit og leverer tydelig verdi av høy kvalitet. Hver Forvis Mazars-revisjon er unik. Vi tar oss tid til å forstå våre kunders forretningsmodell, kultur og utfordringer. Deretter tilpasser vi revisjonsstrategien basert på identifiserte risikoer. Gjennom hele revisjonsprosessen opprettholder vi kontinuerlig dialog med alle interessenter og gir dem klar, pragmatisk og oppdatert informasjon.

Vi er et integrert og enhetlig team som samarbeider på tvers av sektorer, tjenester og geografier. Dette muliggjør kombinasjonen av lokal ekspertise med det globale byråets internasjonale perspektiv. Vi sikrer at vi samler de rette personene med riktig kompetanse til rett tid for å tilby våre kunder personlig, effektiv og pålitelig hjelp til å møte virksomhetens fremtidige utfordringer.

Uavhengighet og styrke som skaper tillit og åpenhet for våre kunder og samfunnet.

I en forretningsverden i stadig endring fortsetter omfattende og objektiv revisjon å være uvurderlig. Å bygge tillit til selskapsrapportering øker tilliten, noe som igjen muliggjør effektive forretningsforbindelser, fremmer investeringer og stimulerer vekst.

Vår tilnærming

Vi tilbyr en personlig tilnærming, med en integrert struktur som lar oss jobbe sømløst som ett team. Vi betjener regionale, nasjonale og internasjonale selskaper av alle størrelser og strukturer ved å kombinere de riktige personene med de rette ferdighetene for hvert engasjement, ved å utnytte vår kollektive kunnskap og bruke konsistente verktøy og metoder.

Gjennom vårt revisjonsarbeid gir vi innsikt og fremmer åpenhet. Vi mener at konstruktive utfordringer, basert på gjensidig tillit og respekt, bidrar til tillit i måten organisasjoner rapporterer til sine interessenter på.

Det er denne tilnærmingen som sikrer at en Forvis Mazars-revisjon gir full nytte for et selskap, dets aksjonærer og dets andre interessenter. Det sikrer også maksimal nytte for samfunnet og bidrar til utviklingen av bærekraftige virksomheter og økonomier.

Internrevisjon

Internrevisjon

Vår internrevisjonstjeneste gir profesjonell støtte til styret og ledelsen ved å evaluere selskapets rutiner og prosesser. Vi tilbyr outsourcing av internrevisjonsfunksjonen og fokuserer på risikoanalyse, revisjonsplanlegging og gjennomføring av granskninger for å øke effektiviteten i virksomhetsstyring og risikohåndtering.

Les mer

Finansielle Selskaper

Revisjon av finansielle selskaper, som banker, verdipapirselskaper og forsikringsselskaper, fokuserer på undersøkelse av prosesser og prosedyrer for å beskytte sparere og forsikringstakere.

Les mer
Finansielle Selskaper
Eierstyrte Selskaper & Ideelle Foreninger og Stiftelser

Eierstyrte Selskaper & Ideelle Foreninger og Stiftelser

En revisors nøkkelrolle i å sikre overholdelse av regler og optimal drift for begge organisasjonsformer, og hvordan grundig revisjon og strategisk veiledning bidrar til å opprettholde økonomisk integritet og bærekraft.

Les mer

Større selskaper

Større selskaper betyr større strømmer. Hvis en intern rutine ikke fungerer bra, kan det få store effekter. Siden det ikke er mulig å sjekke alt i detalj, fokuserer revisjonen av større virksomheter på gjennomgang av prosesser slik at man kan sikre at det er en god internkontroll. Vi hjelper deg med å sikre at du ikke bare har de nødvendige rutinene, men også de mest effektive.

Les mer
Større selskaper

Vil du vite mer?