Υπενθύμιση Εναρμόνισης των Καταστατικών των Α.Ε

Εναρμόνιση των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τον νέο ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Ποιες είναι οι προθεσμίες που προβλέπονται για την εναρμόνιση;

Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2019 ο ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4587/2019 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αντικατέστησε τον ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Ο νέος νόμος επέφερε αλλαγές σε μια σειρά θεμάτων συντελώντας στη ριζική μεταμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.   

Ειδικότερα:

  • Η πρώτη προθεσμία για την εναρμόνιση των καταστατικών των υφιστάμενων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018, λήγει την 01/01/2020.
  • Η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού για το σκοπό αυτόν, μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, με την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα ληφθεί μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δηλαδή έως την 01/01/2020.
  • Διαφορετικά, σε περίπτωση μεταγενέστερης εναρμόνισης των καταστατικών, η σχετική απόφαση λαμβάνεται γίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Mazars είναι στη διάθεσή σας για ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε ειδική περίπτωση.