Toepassing en gevolgen Wet Normering Topinkomens

De WNT is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi-)publieke sector tegen te gaan. Zo wordt de bezoldiging van topfunctionarissen met een (semi-)publieke functie beperkt tot het ministerssalaris. De hoogte hiervan wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Voor wie is de WNT van toepassing?

Wanneer uw organisatie actief is binnen de publieke of semi-publieke sector kunt u te maken krijgen met de WNT. Organisaties die onder deze sector vallen zijn:

  • Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
  • Bepaalde cultuur, onderwijs- en zorginstellingen
  • Instellingen voor ontwikkelingssamenwerking en woningcorporaties
  • Door de overheid gesubsidieerde instellingen (hiervoor gelden specifieke eisen)

Topfunctionaris

De organisatie moet zich bij de beloning van topfunctionarissen aan wettelijke regels houden. Dit geldt zowel voor topfunctionarissen in loondienst als degenen die niet in loondienst zijn. Een topfunctionaris is een persoon die tot het hoogst uitvoerende of toezichthoudende orgaan behoort, bijvoorbeeld bestuursleden of leden van de raad van toezicht. Ook directieleden kunnen onder de WNT vallen, mits zij verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling. De specialisten van Forvis Mazars en Pellicaan Advocaten helpen u bij het toetsen van de werkzaamheden van de topfunctionarissen en brengen de risico’s voor u in kaart.

WNT-norm

Er geldt een maximumbeloning, de zogenaamde WNT-norm. In bepaalde sectoren kunnen afwijkende maxima gelden, de zogenaamde sectorale WNT-normen. Zo gelden aangepaste normen voor sectoren zoals woningcorporaties, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen. Verder geldt een separate normering voor de topfunctionaris die extern is ingehuurd. Onze specialisten weten welke normen op uw instelling van toepassing zijn en helpen u graag verder.

Verslaggevingsverplichtingen

De bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen moeten worden opgenomen in het financiële verslag. Daarbij moet u onder andere de bezoldiging, de naam en de functie van de functionarissen vermelden. Ook wanneer de bezoldiging van een topfunctionaris niet boven het toepasselijke maximum uitkomt, moet u deze gegevens openbaar maken. Dit geldt eveneens voor bepaalde niet-topfunctionarissen die een hogere bezoldiging ontvangen dan het toepasselijke maximum. De niet-topfunctionarissen zijn echter (nog) niet gebonden aan het maximum bedrag voor de WNT, maar bij het ontvangen van een te hoge bezoldiging moeten hun gegevens wel openbaar worden gemaakt.

De gegevens uit het financiële verslag worden onderzocht door een accountant. Vanwege deze rol van de accountant zijn leidraden vastgesteld door de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). De accountant heeft een verplichting tot melding van niet-naleving bij het verantwoordelijk ministerie. Daarnaast moet de organisatie jaarlijks het financiële verslag indienen bij het verantwoordelijke ministerie.

Voorkom dwangsom

Hanteert u een hogere bezoldiging dan wettelijk is toegestaan? Dan moet u het overschot terugvorderen. Als u dit niet doet, kan de overheid u een dwangsom opleggen. Blijft de terugvordering alsnog uit, dan kan de overheid het geld van de topfunctionaris terugvorderen zonder dit aan uw instelling door te betalen. Vorder het overschot daarom tijdig terug.

Meer informatie?