Behartiging van uw persoonlijke en zakelijke belangen wanneer u dat zelf niet meer kunt

14 april 2020 – Ondanks alle social distancing-maatregelen, kunnen we allemaal door het coronavirus worden getroffen. Uiteraard wilt u, zeker als ondernemer, uw zaken goed geregeld hebben in het geval u onverhoopt een poosje uit de running bent. Een algemene volmacht (levenstestament) en/of certificering van aandelen kan uitkomst bieden.

LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is een geregistreerde notariële akte waarin u uw wensen en instructies kenbaar maakt voor het geval zich tijdens uw leven situaties voordoen waardoor u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw wil te uiten en/of uw eigen belangen te behartigen. In het levenstestament geeft u een volmacht aan één of meerdere personen die in een dergelijke situatie namens u mogen handelen. Deze persoon of personen worden gevolmachtigden genoemd.

De wensen en instructies in het levenstestament kunnen betrekking hebben op verschillende belangen, bijvoorbeeld op uw persoonlijke belangen (waaronder begrepen de vertegenwoordiging tegenover banken alsmede medische aangelegenheden) en uw zakelijke belangen. Ten aanzien van deze belangen kunt u verschillende personen als gevolmachtigde(n) benoemen. Het is belangrijk dat de gevolmachtigde iemand is die u onvoorwaardelijk vertrouwt, omdat de gevolmachtigde vergaande vertegenwoordigingsbevoegdheden krijgt.

CERTIFICERING EN BENOEMING OPVOLGEND BESTUUR STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

Drijft u een onderneming in een bv? Dan kan ook de certificering van uw aandelen een toekomstbestendige oplossing zijn. Er gelden meerdere restricties voor het afgeven van een rechtsgeldige volmacht in de hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap. Mogelijk biedt het levenstestament daarom geen passende oplossing voor de behartiging van uw zakelijke belangen. Ten aanzien van uw zakelijke belangen kan een veiligheidsmechanisme worden ingebouwd door middel van certificering van aandelen. 

Certificering leidt tot een scheiding tussen de economische gerechtigdheid en de zeggenschap over de aandelen. Door deze scheiding wordt de zeggenschap over de aandelen gescheiden van het recht op de waarde daarvan.

Bij certificering wordt het vermogen overgedragen aan een voor dat doel opgerichte rechtspersoon, veelal een stichting (de zogenoemde Stichting Administratiekantoor, die wel als ‘STAK’ wordt aangeduid). De STAK verkrijgt de zeggenschap over de gecertificeerde aandelen en zij is verplicht het vermogen te beheren. Het bestuur van de STAK beheert de goederen echter niet voor eigen rekening, maar voor rekening van de certificaathouder(s). U blijft, als certificaathouder, in economische zin tot de goederen gerechtigd.

Het eerste bestuur van de STAK kan door uzelf gevormd worden. Door de benoeming van een opvolgend bestuur kan vervolgens de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd blijven indien zich een onvoorziene situatie voordoet waardoor u hier (tijdelijk) niet toe in staat bent.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het levenstestament en/of de certificering van aandelen en de oprichting van een Stichting Administratiekantoor? Neem dan contact op met Michelle Seijsener per email of per telefoon +31 (0)88 277 10 14 of met Bianca de Kroon per email of per telefoon +31 (0)88 277 10 10. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?