Impact invoering minimumuurloon op kostprijs 2024

13 november 2023 - Op 1 januari 2024 treedt de Wet invoering minimumuurloon in werking. Op grond hiervan gaat een vast minimumuurloon gelden en is dit niet meer afhankelijk van de normale wekelijkse arbeidsduur. Deze wijziging kan invloed hebben op de kostprijs van arbeid in 2024 en is dus onder andere relevant voor uitzendondernemingen. Wij maken de kostprijseffecten van de invoering van het minimumuurloon voor u inzichtelijk aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden.

Wet invoering minimumuurloon

De wettelijke minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen en maken plaats voor één vast minimumuurloon van € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder (bedrag per 1 januari 2024). Voor werknemers onder de 21 jaar gelden andere vaste minimumjeugdlonen per uur.

De omvang van het minimumuurloon is vanaf 2024 niet langer afhankelijk van de normale arbeidsduur in de cao van de inlener. Hierdoor zal een werknemer met een dienstverband van 40 uur per week niet langer een lager uurloon verdienen dan de werknemer met een dienstverband van bijvoorbeeld 36 of 38 uur.

Het nieuwe minimumuurloon is gebaseerd op een normale arbeidsduur van 36 uur per week. Uiteraard dient de normale arbeidsduur in de cao van de inlener te worden toegepast. Voor werknemers die het minimumloon verdienen en nu een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 38 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon daardoor tot een loonsverhoging. Voor werknemers met een voltijds dienstverband van 40 uur per week bedraagt de stijging ongeveer 15%.

Premiewijzigingen 2024

Ook de nieuwe premies zijn van invloed op de kostprijs voor 2024. De (voorlopige) premiepercentages 2024 zijn gepubliceerd. Onderstaand treft u een vergelijking met de werknemersverzekeringspremies 2023 aan.

Verschillen

2023

2024 (voorlopig)

AOF-kleine werkgever

5,82%

6,18%

AOF-grote werkgever

7,11%

7,49%

Kinderopvang

0,50%

0,50%

AWF-laag

2,64%

2,64%

AWF-hoog

7,64%

7,64%

ZVW

6,68%

6,57%

Sectorale premie sector 52 WGA

2,40%

2,42%

Sectorale premie sector 52 ZW

4,73%

4,13%

Impact kostprijs 2024

De impact van de invoering van het vaste minimumuurloon is sterk afhankelijk van de omvang van de loonsverhoging per 2024 (afhankelijk van de normale arbeidsduur in de cao van de inlener) maar ook van de toepassing van de ET-regeling. De ET-regeling is een faciliteit in de uitzend-cao die het mogelijk maakt om een deel van het brutoloon van “de arbeidsmigrant” uit te ruilen voor een deel vrijgesteld loon.

De ruimte voor toepassing van ET-uitruil wordt beperkt bij een verhoging van het wettelijk minimumuurloon per 2024.

Hieronder hebben we een aantal rekenvoorbeelden opgenomen op basis van onder meer de volgende uitgangspunten:

  • Het cao-loon is in de eerste twee voorbeelden € 13,27 in 2023 en 2024. Per 1 januari 2024 is dit dus gelijk aan het wettelijk minimumuurloon. In het derde voorbeeld is rekening gehouden met een cao-loon van € 14,00 in zowel 2023 als 2024.
  • Er worden 40 normale uren gewerkt.
  • Het vakantiegeld en de bovenwettelijke vakantiedagen worden niet periodiek uitbetaald.
  • De sectorale Whk-premies 2023 en 2024 zijn van toepassing alsmede de hoge Awf-premie en de hoge Aof-premie.
  • Er is geen rekening gehouden met eventuele kosten in verband met de transitievergoeding, doorbetaling bij ziekte en leegloop.
  • Er is in de berekeningen waarbij de ET-regeling van toepassing is rekening gehouden met huisvestingskosten van € 125,00 per week.
  • Er is sprake van een gelijkblijvend nettoloon in 2023 en 2024.

 

2023 (zonder ET)

2024 (zonder ET)

2023  (met ET)

2024  (met ET)

2023       € 14,00 (met ET)

2024      € 14,00 (met ET)

Brutoloon

€ 530,80

€ 530,80

€ 460,40

€ 530,80

€ 460,40

€ 530,80

Nettoloon

€ 457,45

€ 457,40

€ 415,11

€ 415,11

€ 415,11

€ 415,11

Kostprijsfactor

1,65

1,64

1,67

1,80

1,58

1,71

Kostprijs per uur

€ 21,84

€ 21,76

€ 22,13

€ 23,83

€ 22,19

23,89

Verschil kostprijs per uur

 

-0,36%

 

7,69%

 

7,67%

Uit de vergelijking blijkt voornamelijk een stijging van de kostprijs indien de ET-regeling wordt toegepast. Dit komt doordat er minder ruimte resteert voor de ET-uitruil als gevolg van de stijging van het minimumloon. Die kostprijsverhoging bij toepassing van de ET-regeling (en een gelijkblijvend cao loon) loopt op tot 7,69%.  

Deze kostprijsvergelijking is op basis van bovenstaande uitgangspunten. In de praktijk komen echter veel verschillende situaties voor. Indien u benieuwd bent naar de wijziging van de kostprijs in 2024 in uw specifieke situatie, neemt u hierover dan vooral contact met ons op. Op basis van andere uitgangspunten kan de uitkomst van de kostprijsvergelijking anders uitvallen.

Meer weten over de impact van deze wet?

Heeft u vragen over de Wet invoering wettelijk minimumuurloon en/of de kostprijsvergelijking? Neem dan contact op met Roel Janssen per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 18 52. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?