Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België: gevolgen voor bestuurders en werknemers

15 november 2023 - Op 21 juni 2023 heeft Nederland een nieuw belastingverdrag gesloten met België. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor bestuurders en werknemers.

Het nieuwe belastingverdrag dient nog door beide landen worden goedgekeurd door het parlement. In dit kader zullen Nederland en België nog een gezamenlijke toelichting opstellen. Naar verwachting treedt het nieuwe belastingverdrag in werking per 1 januari 2025.

Bestuurders (vennootschapsleiding)

Onder het huidige belastingverdrag zijn bestuurdersbeloningen belast in het land waar de vennootschap gevestigd is, ongeacht waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bestuurdersbeloningen zijn beloningen die worden verkregen in de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of van toezicht of van een gelijkaardig orgaan. Dit wijzigt onder het nieuwe belastingverdrag niet, maar indien de bestuurder ook andere werkzaamheden verricht, zal er een splitsing moeten worden gemaakt tussen:

  1. Het deel van de beloning dat ziet op de werkzaamheden als bestuurder: belast volgens bestuurdersartikel; en
  2. Het deel van de beloning voor overige werkzaamheden: belast volgens het werknemersartikel.

Wij hopen dat de praktijk meer handvatten krijgt over de wijze waarop een dergelijke splitsing beoordeeld moet worden. Duidelijk is wel dat de belastingheffing over het salaris van een bestuurder complexer wordt doordat een bestuurdersbeloning mogelijk deels in Nederland en deels in België belast is (salary split of payroll split). In dit kader is ook de vastlegging in de arbeidsovereenkomst van belang en dient te worden bijgehouden in welk land wordt gewerkt.

Daarentegen kan een splitsing ook belastingvoordelen opleveren, met name voor de in Nederland wonende bestuurders van Belgische vennootschappen. Zij kunnen vanaf 1 januari 2023 alleen de zogenaamde verrekeningsmethode toepassen op bestuurdersbeloningen. Dit betekent dat de in België betaalde inkomstenbelasting in aftrek wordt gebracht op de Nederlandse inkomstenbelasting. Als de heffing in België lager uitvalt dan in Nederland, moet de bestuurder alsnog het verschil bijbetalen in Nederland. Indien onder het nieuwe belastingverdrag een deel van het salaris van de bestuurder onder het werknemersartikel valt en in België belast is, kan de vrijstellingsmethode worden toegepast op dat deel van het salaris. Dit levert vaak een belastingvoordeel op, met name bij de salarissen die belast zijn tegen het toptarief.

Hoogleraren, artiesten en sporters

In het huidige verdrag is een specifieke bepaling opgenomen op basis waarvan het heffingsrecht over het salaris van hoogleraren en ander onderwijzend personeel aan een universiteit of erkende onderwijsinstelling gedurende de eerste twee jaren aan de woonstaat toekomt.

Artiesten en sporters worden thans belast in het land waar zij de werkzaamheden verrichten.

Onder het nieuwe belastingverdrag is er geen aparte regeling meer voor hoogleraren en ander onderwijzend personeel. De regels voor reguliere werknemers (al dan niet in overheidsfunctie) of ondernemingswinst c.q. inkomen uit zelfstandige arbeid zijn dan van toepassing. Dat betekent voor werknemers dat de 183-dagenregeling van toepassing wordt.

Ook zal er geen aparte regeling meer gelden voor artiesten en sporters;, zij vallen ook onder het reguliere werknemers- of winstartikel. Bij kortdurende optredens betekent dit dat zij geen belasting in het land verschuldigd zijn waar zij optreden, maar uitsluitend in hun woonland. Dit zal een welkome administratieve lastenverlichting betekenen.   

Geen compensatieregeling voor aandelenopties

In het huidige verdrag is een compensatieregeling opgenomen voor Nederlandse grensarbeiders. Indien de gecombineerde Belgische-Nederlandse belastingheffing hoger is dan de Nederlandse belasting die van toepassing zou zijn in een 100% Nederlandse werksituatie, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Nederlandse Belastingdienst.

Onder het nieuwe belastingverdrag blijft de compensatieregeling bestaan, maar niet voor inkomsten uit aandelenopties die in België in een ander kalenderjaar belast worden dan in Nederland. Als aandelenopties in België belast worden op het moment van toekenning en in Nederland op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden (of indien daar expliciet voor gekozen is: moment van uitoefening), zal Nederland de aandelenopties niet in aanmerking nemen bij het berekenen van de compensatie.

Belastingheffing voor thuiswerkers

Over de situatie van belastingheffing bij grensarbeiders die thuiswerken, zijn Nederland en België nog in gesprek. Indien hierover nadere afspraken worden gemaakt tussen de landen, zullen deze in een nieuw protocol bij het verdrag worden gevoegd.

Voor de nieuwe sociale verzekeringsregels die vanaf 1 juli 2023 gelden voor thuiswerkers / telewerkers verwijzen wij naar ons artikel Thuiswerken: nieuwe regels voor zekerheid.

Meer weten over het nieuwe belastingverdrag?

Heeft u werknemers die grensoverschrijdend werken of wilt u werknemers faciliteren in het thuiswerken over de grens? Neem dan contact op met Angela Dinkelberg per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 1366. Zij helpt u graag verder. 

Meer informatie?