Regeerakkoord: beperking looptijd 30%-regeling?

7 november 2017 - Op 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. In het regeerakkoord zijn diverse wijzigingen voorgesteld. Eén van deze wijzigingen is het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling. Heeft u buitenlandse werknemers of expats in dienst? Dan maakt u wellicht extra kosten. Als tegemoetkoming hiervoor kunt u in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Voorwaarden 30%-regeling

Een werknemer kan in aanmerking komen voor de 30%-regeling indien hij buiten Nederland is aangeworven of vanuit een ander land naar Nederland is uitgezonden om in Nederland te werken. Als een werknemer in Nederland komt werken, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Een werkgever mag deze kosten op declaratiebasis of met toepassing van de 30%-regeling onbelast vergoeden of 30% van het loon onbelast vergoeden.

De 30%-regeling toepassen:

Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om de regeling te kunnen toepassen:

  • Er moet sprake zijn van een dienstbetrekking met een Nederlands inhoudingsplichtige.
  • De werknemer moet een specifieke deskundigheid hebben die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hieraan wordt voldaan als aan een salariscriterium wordt voldaan. Voor 2017 geldt dat voor toepassing van de 30%-regeling het belastbaar loon minimaal € 37.000 op jaarbasis moet zijn. Dit criterium wordt jaarlijks aangepast.
  • De werknemer moet in 16 van de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland op ten minste 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

Wijziging looptijd 30%-regeling

Als aan de voorwaarden wordt voldaan en de beschikking wordt afgegeven, heeft deze een looptijd van acht jaar. In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord is aangekondigd om de looptijd te verkorten naar vijf jaar. Het is de bedoeling dat deze wijziging met ingang van 2019 wordt ingevoerd. Het is niet bekend of een overgangsregeling zal gelden voor de reeds afgegeven beschikkingen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Het kan echter raadzaam zijn om alvast te inventariseren welke bij u werkzame expats al (bijna) vijf jaar of langer gebruik maken van de 30%-regeling en mogelijk de gevolgen ondervinden van de inkorting van de looptijd. U bent dan beter voorbereid op de eventuele gevolgen voor zowel de werknemer als uw organisatie waardoor u sneller actie kunt ondernemen op het moment dat de maatregelen meer vorm krijgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Of wilt u komende jaren werknemers aannemen uit het buitenland? De adviseurs van Mazars kunnen u hierover adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van de 30%-beschikking. Neem contact op met Alexander Rasink, Renée PauliMarco Zimmerman of Casper Vollebregt. Zij helpen u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Onze adviseurs:

Meer informatie?