Governance

Effectieve governance draagt bij aan het succes van een organisatie of instelling. Voor beursgenoteerde ondernemingen geeft de Corporate Governance Code richting aan het vormgeven van een effectieve governance met betrekking tot onderwerpen als cultuur, risicomanagement en effectief toezicht. Deze code staat daarnaast model voor diverse governance codes die in de semi-publieke sector zijn ontwikkeld.

Wenst u de cultuur van uw onderneming met een gepaste tone at the top verder te ontwikkelen? Hoe functioneert uw Auditcommissie of Raad van Toezicht? Heeft uw Raad van Commissarissen de juiste aandacht voor digitale vraagstukken in uw organisatie?

Het opzetten en inrichten van de Raad van Commissarissen

Uw organisatie heeft een grootte bereikt die de noodzaak voor een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht urgenter maakt. Wij ondersteunen u graag van begin tot eind in de voorbereiding, planning en uitvoering van de opzet en inrichting van uw toezichthoudende orgaan. Verder kunnen wij de nieuwe leden coachen en handvatten geven voor effectief toezicht en bijdragen aan de langetermijnwaardecreatie van uw organisatie.

Beoordelen en beïnvloeden van organisatiecultuur 

Bent u op zoek naar aanknopingspunten om uw organisatiecultuur beter te begrijpen en te sturen? Met onze Quickscan, waarin wij door middel van een korte vragenlijst een eerste beeld van een organisatiecultuur kunnen schetsen, geven wij u een beter inzicht in uw organisatiecultuur.

Coaching en faciliteren bij zelfevaluatie van bestuur en toezicht

Heeft u behoefte aan het evalueren van het bestuur, het toezichthoudende orgaan of de Auditcommissie? Wij faciliteren een evaluatie van bijvoorbeeld de Auditcommissie. Vervolgens kunnen wij helpen bij het uitwerken van een verbeterplan, maar ook bij training en coaching van (auditcommissieleden) of toezichthouders.

Integriteit en ethiek

Wijst het moreel kompas van uw organisatie wel in de juiste richting? Opereert uw organisatie integer? En wordt dit ondersteund door een breed gedragen gedragscode, of is dat slechts een document? Graag helpen wij u om ‘leven te blazen’ in de gedragscode, om de openheid op de werkvloer te verbeteren en dilemma’s (weer) onderwerp van gesprek te maken. Dit ter versterking van integer gedrag én het leervermogen van uw organisatie.

Sustainability in Governance

Bent u ook van mening dat succesvol ondernemen en duurzaamheid hand in hand gaan? En moet uw organisatie voldoen aan steeds hogere verwachtingen van de maatschappij en/of steeds strengere eisen van regelgevers? Onze dienstverlening is erop gericht om organisaties te helpen duurzame langetermijngroei te realiseren. Forvis Mazars adviseert u op basis van haar eigen ‘Forvis Mazars for Good’-visie, gericht op het vergroten van vertrouwen in bedrijven, het versterken van onze samenleving en het creëren van positieve impact.

Beoordelen interne beheersing

De Corporate Governance Code vraagt om verantwoording over risicobeheersing en controlesystemen. U heeft hier geen raamwerk voor. Samen met u beoordelen wijde huidige processen om tot een dergelijke verantwoording te komen, waarbij wij aanbevelingen doen voor verbetering.

Beoordelen relevantie internal auditfunctie

Is er bij u nog geen internal auditfunctie ingesteld? Overeenkomstig de Corporate Governance Code dient de Raad van Commissarissen deze situatie jaarlijks te beoordelen en hier in het jaarverslag melding van te doen. Worstelt u met dit complexe vraagstuk? Op basis van organisatieomvang, risicoprofiel, cultuur en governancestructuur, brengen wij de potentiële toegevoegde waarde van de internal auditfunctie in kaart, inclusief benchmarking als input voor uw evaluatie waar wenselijk samen met het bestuur. Mogelijk heeft u vanuit een bestuurdersrol al eerder met de gedachte gespeeld om te starten met een internal auditfunctie gezien het risicoprofiel en de groei van uw organisatie. Wij verkennen met u een op maat gemaakt scenario voor het starten van een passende en waardevolle invulling van de internal auditfunctie.

Samenwerking

Is de samenwerking tussen risicomanagement-, compliance- en internal auditfuncties niet optimaal, of werken ze zelfs langs elkaar heen? Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking van deze organen juist kan leiden tot synergie. Wij werken samen met u aan de inrichting van risicomanagement, compliance en internal auditfuncties en reiken u oplossingen aan voor goede coördinatie. Ook kunnen wij u helpen bij de verdere ontwikkeling op het gebied van risicomanagement, compliance, en internal audit.

Governance in de culturele sector

De Governance Code Cultuur vraagt van culturele organisaties dat het bestuur en de Raad van Toezicht met elkaar in gesprek gaan over de rolverdeling tussen beide partijen. Maar hoe kunt u dit als organisatie het beste doen? Forvis Mazars introduceert een pragmatisch denkmodel dat een eenvoudige basis vormt voor de inrichting van governance en waardevolle input biedt voor een toetsingskader voor een Raad van Toezicht. Vergelijkbare richting wordt gegeven in de vele andere governance codes, vooral in de (semi)publieke sector.

Meer informatie?