De vrijwilligersvergoeding in de loonbelasting

12 december 2022 - Op vrijwilligers die voor uw organisatie activiteiten verrichten en daarvoor een financiële vergoeding of een tegemoetkoming in natura krijgen, kan de vrijwilligersregeling die is opgenomen in de Wet op de loonbelasting, van toepassing zijn. Financiële vergoedingen zijn bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of andere kostenvergoedingen. Tegemoetkomingen in natura zijn bijvoorbeeld een maaltijd, een cadeaubon, kleding of een cursus. Mazars brengt u graag op de hoogte over deze vrijwilligersregeling.

Voorwaarden vrijwilligersregeling

Een vrijwilliger mag een onbelaste vergoeding ontvangen, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten kan onbelast worden uitbetaald. De organisatie moet dan wel de achterliggende bescheiden (bonnetjes) in de administratie bewaren. Op grond van de vrijwilligersregeling is het ook mogelijk om zonder bonnetjes een onbelaste vergoeding te betalen. De vergoeding mag dan niet meer bedragen dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar (voor personen van 21 jaar en ouder). Het is dan wel van belang dat er sprake is van echte vrijwilligers en niet van personen die in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam zijn bij een ANBI, sportorganisatie of een van vennootschapsbelasting vrijgesteld lichaam.

De vrijwilligersregeling geldt alleen voor werkzaamheden die niet bij wijze van beroep worden uitgeoefend. Dat betekent dat er geen marktconforme beloning mag worden betaald. Er is in ieder geval géén sprake van een marktconforme beloning als een vrijwilliger niet meer krijgt dan € 5,00 per uur (of € 2,75 per uur voor personen onder de 21 jaar).

Bijvoorbeeld: Wanneer een vrijwilliger 10 uren heeft gewerkt en daarvoor een (marktconforme) beloning van € 120 heeft ontvangen, betekent dit dat de vrijwilligersregeling mogelijk niet van toepassing is. Hoewel het bedrag minder is dan € 190 (per maand), is de beloning per uur mogelijk te hoog om te kunnen kwalificeren voor de vrijwilligersregeling.

De maximumbedragen (€ 190 / € 1.900) gelden voor het totaal van de vergoedingen. Het is dus niet mogelijk om de vrijwilligersregeling toe te passen, indien naast een vergoeding van € 1.900 ook nog een reiskostenvergoeding wordt betaald of een tegemoetkoming in natura, zoals een kerstpakket, wordt uitgedeeld.

Indien een vrijwilliger bij meerdere organisaties werkzaamheden verricht en in totaal meer heeft ontvangen dan de maximumbedragen, dan dient dit in de aangifte inkomstenbelasting van de vrijwilliger te worden aangegeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vrijwilligersregeling? Neem dan contact met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?