Coronacrisis aandachtspunten voor de cultuursector

Op donderdag 12 maart 2020 werden ingrijpende maatregelen aangekondigd door de Nederlandse regering om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. Eén van de maatregelen die voor culturele instellingen grote gevolgen heeft, is het besluit om alle evenementen met meer dan honderd personen af te lassen. Veel theaters en musea moesten daarom verplicht sluiten. Maar ook kleinere culturele instellingen hebben voorlopig de deuren gesloten om proactief bij te dragen aan de veiligheid van publiek, deelnemers en werknemers. Een grote klap voor een kwetsbare sector.

Op 17 maart heeft het kabinet een extra pakket maatregelen aangekondigd. Welke gevolgen heeft het coronavirus voor uw culturele instelling? En welke maatregelen kunt u nemen?

Steunpakket voor de culturele en creatieve sector

Het kabinet maakte woensdag 15 april 2020 bekend 300 miljoen euro uit te trekken om de culturele en creatieve sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze extra middelen wil het kabinet de vitale onderdelen van de culturele basisinfrastructuur in stand houden en de werkgelegenheid binnen de sector waarborgen. De steun staat los van het algemene steunpakket van het kabinet waarmee instellingen werktijdverkorting kunnen aanvragen voor werknemers en zzp’ers een uitkering kunnen aanvragen. Lees hier meer over deze aanvullende ondersteuning.

Subsidies en bijdragen

Veel subsidieverstrekkers en private fondsen hebben laten weten dat zij hun bijdragen niet zullen korten indien door de (gedwongen) sluiting de prestatie indicatoren niet worden behaald. Anderen geven uitstel voor de uitvoering van het project of evenement. Het is belangrijk tijdig met de subsidieverstrekkers en/of private fondsen in contact te treden over wat de gevolgen zijn van de genomen maatregelen op hun bijdrage.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de genomen maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Vanaf 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten. De werkgever kan bij het UWV een subsidie aanvragen wanneer hij een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom.

NOW-rekentool

Mazars heeft een rekentool ontwikkeld voor de NOW-maatregel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de subsidie in maart, april en mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

In de culturele sector is de afhankelijkheid van ZZP’ers enorm. Zzp’ers hebben geen personeel in dienst en kunnen geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Indien zij door het coronavirus in de problemen komen, kunnen zij een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zzp’ers die aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling automatisch voor drie maanden verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Deze regeling is onder voorwaarde dat er aangifte is  gedaan en een aanslag werd ontvangen.

WW-premiedifferentiatie (WAB)

De per 1 januari van dit jaar ingevoerde maatregel voor een hoge WW-premie voor flexibele contracten wordt aangepast. Werkgevers die de lage WW-premie hebben toegepast terwijl aan het einde van het boekjaar blijkt dat de betreffende werknemer 30% meer uren heeft gewerkt dan in de overeenkomst is afgesproken, wordt niet geconfronteerd met een hoge premie. Wilt u hierover meer informatie of bijstand.

Invorderings- en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden.

Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt (op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020.

Heffing van de energiebelasting

De heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf is tijdelijk uitgesteld.

Interne maatregelen

Het is ook van belang om naast de externe mogelijkheden te kijken wat er binnen de organisatie kan en moet gebeuren. Uiteraard moet het kostenbewustzijn worden aangescherpt en zal onderzocht moeten worden welke contracten (bijvoorbeeld inhuur personeel) wellicht (tijdelijk) kunnen worden afgeschaald. Het is echter vooral ook van belang om op korte termijn goed beeld te krijgen bij de huidige financiële stand van zaken en extra aandacht te geven aan de liquiditeitsplanning, rekening houdend met verschillende scenario’s. Deze informatie is van belang om de juiste stappen te kunnen bepalen en is veelal ook nodig om aanspraak te kunnen maken op faciliteiten van de overheid en/of de bank.

Als de belangrijkste noodmaatregelen zijn getroffen, is het vervolgens zaak om snel strategisch vooruit te kijken. Moet er wellicht een koerswijziging worden ingezet?

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Egon de Prouw per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24. Hij helpt u graag verder. 

Meer informatie?