Prinsjesdag 2021: Maatregelen mkb-bedrijven

Op Prinsjesdag 2021 zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2022 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Aanpassing eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting

Alhoewel het niet in het Belastingplan 2022 is vermeld, is er wel in het Belastingplan 2021 een wijziging van de lengte van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting aangekondigd. Deze zal in werking treden per 1 januari 2022.

De lengte van de eerste schijf zal aangepast worden van € 245.000 naar € 395.000. Dit betekent dat over de eerste € 395.000 aan winst de vennootschapsbelasting 15% bedraagt, en dat alle winst daarboven is onderworpen aan een tarief van 25%. De tarieven blijven zodoende hetzelfde als de tarieven die gehanteerd worden in 2021.

Jaar

2021

2022

Eerste tariefschijf

15% (belastbaar bedrag tot € 245.000)

15% (belastbaar bedrag tot € 395.000)

Tweede tariefschijf

25% (belastbaar bedrag vanaf € 245.000)  

25,8%* (belastbaar bedrag vanaf € 395.000)

*Het 25.8% belastingtarief wordt naar verwachting op 15 oktober in het parlement behandeld.

Nieuwe verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 treden de nieuwe verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting in werking. De wijziging houdt in dat verliezen die dateren uit boekjaren vanaf 2013 onbeperkt in tijd verrekend kunnen worden, daartegenover staat dat verliezen slechts voor 50% verrekenbaar zijn voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt. Hieruit volgt dat als de belastbare winst € 1 miljoen of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen. Is de belastbare winst echter hoger dan € 1 miljoen dan zal vennootschapsbelastingbelasting verschuldigd zijn ondanks het feit dat er mogelijk een even groot bedrag aan verliezen beschikbaar is voor verrekening. De regeling moet voorkomen dat winstgevende multinationals in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen.

Wilt u meer informatie over de nieuwe verliesverrekeningsregels? U leest erover in het onlangs door Mazars gepubliceerde artikel ‘Verliesverrekening in vennootschapsbelasting per 1 januari 2022’.

Beperking verrekening dividendbelasting en kansspelbelasting (Sofina arrest)

Dit voorstel ziet op de beperking van de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting. Het voorstel vloeit voort uit een uitspraak (‘Sofina arrest’) van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting zal worden beperkt tot de in dat jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Eventuele niet-verrekende voorheffingen kunnen onder voorwaarden worden doorgeschoven naar een later jaar. Dit voorstel zal ook invloed hebben bij (ont)voeging in een fiscale eenheid, bij fusies en bij (af)splitsingen. De wet zal per 1 januari 2022 in werking gaan treden.

Wetsvoorstel delegatiebepalingen schrijnende gevallen

De maatregel heeft ten doel een juridische grondslag te bieden om schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst waardoor groepen belanghebbenden zijn getroffen, teniet te doen of te verzachten. De voorgestelde delegatiebepaling is algemeen van aard. Naargelang de omstandigheden kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald welke belanghebbenden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, wat daarvan de vormgeving is en onder welke voorwaarden de tegemoetkoming plaatsvindt. De tegemoetkoming kan in de sfeer van de heffing worden geboden (inspecteur) zowel als in de sfeer van de invordering (ontvanger). De maatregel doet geen afbreuk aan reeds bestaande mogelijkheden om vergoeding of compensatie van de Belastingdienst te verkrijgen, maar kan niet leiden tot een dubbele tegemoetkoming.

Verhoging percentages Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voorgesteld wordt om per 1 januari 2022 de percentages voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Hierdoor worden bedrijven nog meer gestimuleerd om milieuvriendelijk te investeren en kan een onrendabele investering mogelijk omslaan naar een rendabele investering. Onder voorwaarden mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst zodat minder inkomsten- en/of vennootschapsbelasting verschuldigd is. De huidige drie percentages zijn: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar: 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor ieder bedrijfsmiddel. De Milieulijst wordt aan het einde van ieder jaar door het RVO vernieuwd.

Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Voorgesteld wordt het maximumbedrag van de IACK per 2022 te verlagen met € 395. Het maximumbedrag van de IACK wordt naast de per 1 januari 2022 voorgestelde verlaging op grond van het Belastingplan 2021 per 1 januari 2022 verhoogd met € 77. Per saldo is voor 2022 sprake van een beleidsmatige verlaging van het maximumbedrag van de IACK van € 318. Deze maatregel dient ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof dat op 20 april 2021 is aangenomen door de Tweede Kamer.

Reparatie toekenning inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan buitenlandse belastingplichtigen

Aan de toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is onder andere de voorwaarde verbonden dat de belastingplichtige geen fiscaal partner heeft, dan wel een fiscaal partner heeft met een hoger arbeidsinkomen.

De toekenning van de IACK aan buitenlandse belastingplichtigen kan in vergelijking met binnenlandse belastingplichtigen met gelijke feitelijke omstandigheden tot verschillende uitkomsten leiden. Het verschil tussen buitenlandse en binnenlandse belastingplichtigen is een onbedoeld effect van de wetgeving en wordt veroorzaakt door de uitzondering op het fiscaal partnerbegrip voor buitenlandse belastingplichtigen.

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2022 de wetgeving op dit punt aan te passen waarbij de uitwerking van de IACK voor buitenlandse belastingplichtigen gelijk wordt gesteld met die van de binnenlandse belastingplichtigen.

Webinar Prinsjesdag 2021

Op woensdag 22 september 2021 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u hieronder het hele webinar terugkijken.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2022, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?