Yasal Uyarı ve Gizlilik

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

I. POLİTİKA HAKKINDA

Biz, Mazars Denge[1] (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve bizim buna dair yasal sorumluluklarımızı son derece ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimizle ilişkisi olan tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına büyük önem atfediyoruz.

[1] Denge Akademi Yönetim ve Yatırım A.Ş.; Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.; Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş; Denge İstanbul Y.M.M. A.Ş.; Denge Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş; Denge Akademi Yönetim ve Yatırım A.Ş., Denge Ege Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.; Denge G. Antep V.D.; Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş; Denge Başkent Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Ve Denetim A.Ş.; Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; Denge Batı Denizli Serbest Mali Müşavirlik A.Ş

 İşbu Politika'nın amacı, özellikle de Şirketimizin ticari hayatı esnasında bir ilişki kurduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere gerçek kişilerin temel haklarını ve özgürlüklerini korumak amacıyla, İlgili Kişi'nin gerek KVKK gerek yürürlükte bulunan ilgili ikincil mevzuatlar çerçevesinde sahip olduğu hakları, açıklamaktır.

İşbu Politika ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlar kapsamında, kişisel verilerin işlenme amaçlarını, hukuki sebeplerini, aktarılmasını ve toplama yöntemlerini amaçlamayı hedeflemektedir.

Şirketimiz; Kişisel Verileri İşleme Amaçlarını, Yasal Gerekçelerini, Verileri Toplama ve Aktarma Yöntemlerini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika'nın, misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla değiştirilmesi durumunda, ilgili metnin en güncel versiyonu web sitemizde ilan edilecektir.

 II. TANIMLAR

İşbu Politika'da kullanılan tanımlar ve terimler için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu kapsamda çıkartılan ilgili ikincil mevzuatlarda tanımlanan anlamlar haiz olacaktır. Bu bağlamda:

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

III. İLGİLİ KİŞİLER

Şirket şu kişilerden kişisel veri toplayabilir veya işleyebilir:

 • Müşterilerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, iş kontaklarımız ve potansiyel müşterilerimiz (ve / veya onlarla ilişkili gerçek kişiler) ve diğer iş ortaklarımız;
 • Müşterilerimize sağladığımız profesyonel hizmetler çerçevesinde kişisel verilerini edindiğimiz Gerçek Kişiler (örneğin müşterilerimizin çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri, müşterilerimizin kamu kuruluşlarındaki irtibat kişileri ve İlgili Kişi'nin diğer referansları);
 • Çalışanlarımız, eski çalışanlarımız, çalışanlarımızın aile fertleri ve iş başvurusu yapanlar;
 • Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edenler.

IV. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirket, KVKK'nın izin verdiği ölçüde ve ticari veya iş ilişkilerimiz kapsamında, açık rızanın teminin gerektiği hallerde ise İlgili Kişi’nin rızasına da başvurarak kişisel verilerinizi işleyebilmekte, kaydedebilmekte, muhafaza edebilmekte, yeniden düzenleyebilmekte, yurtiçi veya yurtdışına aktarım sağlayabilmektedir.

V. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Kişisel verileri, bizlere sağladığınız için, üçüncü kişiler o verileri bize sağladığı için toplayabilir veya edinebiliriz (örneğin müşterilerimiz bize çalışanları, müşterileri veya kişisel verisini topladıkları diğer İlgili Kişilerle ilgili, İlgili Kişi'nin diğer referanslarıyla ilgili bilgi verebilir, kamu kurumları veya sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek için destek aldığımız üçüncü taraf servis sağlayıcılar vs. bu verileri sağlayabilir); veya bizim Wi-Fi ağımıza bağlandığınız için, internet sitemiz ya da sosyal medya hesaplarımız kanalından, ya da kamuya açık olduğu için toplayabilir veya edinebiliriz.

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak belirtilen diğer amaçlar ve sebepler nedeniyle, sizlerden talep ettiğimiz veya doğrudan sizlerin bizler ile paylaşmayı tercih ettiğinizi kişisel verilerinizi, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ve kaynaklar ile toplayabilir ve yine yasal olan süreler ile saklayabiliriz:

 • Şirketimizin tüm hizmet birimleri ile sizler arasındaki görüşmeler;
 • Şirketimize sözlü, yazılı veya elektronik olarak yapılan başvurular;
 • Yakın ilişkimiz bulunan bağlı ortaklık, iştirakler ve üçüncü kişi ve kuruluşlar;
 • Toplantılar ve kongreler;
 • Kamu kurumları;
 • Şirket faaliyetlerimizi yürütmek için yararlandığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları;
 • İnternet üzerinden yapılmış olan başvurular, SMS kanalları, sosyal medya;
 • Destek hizmeti alınan sair şirketler;
 • Her türlü mevzuat veya sözleşme kapsamında işlem yaptığımız gerçek ve / veya tüzel kişiler;
 • PTT, SGK ve özel sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri ile paylaşılan kayıtlar;
 • Kamuya açık bilgiler.

Bunların dışında, web sitemizi kullanmanız ve onay vermeniz durumunda, Çerez Politikamız uyarınca (bkz. Bölüm XI “Çerez Politikası”) web sitemizde yer alan çerezler aracılığıyla da kişisel verilerinizi toplamaktayız.

VI. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, sizin Şirketimizle olan ticari ve hukuki ilişki uyarınca değişkenlik gösterebilecektir.

Bununla beraber örnek olarak aşağıdaki veri kategorizasyonunu belirtebiliriz: kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz, özel nitelikli kişisel veriler, eğitim ve görsel veriler, aile yakınlarınızın verileri gibi kişisel verileriniz tarafımızca işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve 6698 Sayılı Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir:

KİMLİK BİLGİLERİ

Ad, soyad, doğum tarihi, yaş, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri, önceki soyadı, kimlik fotokopisi, vb.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket telefon numarası, dahilisi, Şirket e-posta adresi, sosyal medya hesapları iletişim bilgileri vb.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Elde edilmesi halinde 6698 Sayılı Kanun’daki tanıma göre özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz bilgiler.

Belirli hizmetler veya faaliyetlerde ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda veya ilgili kişinin açık rızasıyla, özel nitelikli kişisel verileri de toplayabiliriz.

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Fotoğraflar, görüntüler, kamera kayıtları, ses kayıtları vb.

FİNANSAL BİLGİLER

İlgili kişi tarafından yapılmış işlemlerin finansal sonucunu gösteren fatura, kredi kartı borcu, faiz oranı, vergi tutarı, borç ve bakiye alacakları, IBAN bilgileri, sair hesap bilgileri vb.

ELEKTRONİK VERİLER

Üyelik kayıtları, internet şifre parola bilgileri, IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, log kayıtları vb.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşterinin talepleri, siparişleri, talimatları, şikayetleri, ürün sepeti, beğenileri, çerez kayıtları, müşteri numarası, meslek bilgisi, eğitim bilgisi vs.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

İlgili kişinin beğenileri ve ilgi alanları doğrultusunda gerçekleştirilen istatistik, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri, anketler, müşteri memnuniyeti formları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler vb.

HUKUKİ KAYITLAR

Mahkeme veya idari merci kararları ile icra müdürlüğü belgelerinde yer alan veriler.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

İşyeri giriş-çıkış bilgileri, görüşme kayıtları, ziyaret saatleri ve detayları, kamera kayıtları vb.)

ADAY BİLGİLERİ

Özgeçmiş, mülakat notları, test sonuçları, alışkanlıklar, vb.

DİĞER VERİLER

Denetim faaliyetleri kapsamında sunulması gereken kayıtlar, belgeler vb.

VII. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket, kişisel verileri yasal sürelere bağlı kalarak aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:

A. YASAL GEREKLİLİKLERİMİZİN YERİNE GETİRİLMESİ

 • Herhangi kanun hükmüne, mevzuata veya üyesi olduğumuz meslek kuruluşuna riayet etmek;
 • Diğer bütün profesyonel hizmet sağlayıcıları gibi, biz de kanunlara, yönetmeliklere ve mesleki yükümlülüklere tabiyiz. Hizmetlerimizin bu yükümlülüklere uygun biçimde sağlandığını göstermek için belirli kayıtlar tutmak zorundayız ve söz konusu kayıtlar kişisel veriler içerebilir.
 • Adli, idari ve yasal merciler ile icra dairelerinin emirlerini yerine getirmek;
 • Şirket için denetim hizmetlerini yürütmek.

B.     SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİN İFASI

 • Geniş bir yelpazede sunduğumuz profesyonel hizmetlerin sağlanması (hizmetlerimizle ilgili bilgi için şu linke tıklayınız: https://www.mazars.com.tr/Anasayfa/Hizmetlerimiz). Bu hizmetleri bizzat İlgili Kişi, İlgili Kişi'nin işvereni veya İlgili Kişi'nin sözleşme yaptığı bir taraf olan (potansiyel) müşterilerimize sunmak adına kişisel verileri işlemekteyiz.

C.    ŞİRKETİMİZİN MEŞRU MENFAATLERİ

 • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yönetimi, idaresi ve gelişimi;
 • Müşterilerimizle ilişkimizi yönetmeyi, idari, muhasebe ve kurumsal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, potansiyel müşterilere, çalışanlarımızın kimlik bilgilerini içeren hizmet teklifleri gönderilmesi, BT sistemlerimizi sürdürmeyi ve kullanmayı, iş ve hizmetlerimizi geliştirmeyi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı, sistemlerimizi ve uygulamalarımızı yönetmeyi ve de aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde işimizi yürütmek için, kişisel verileri işliyoruz;
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle ve bu tedarikçi ve altyükleniciler ile ilişkili gerçek kişilerle ilgili kişisel verileri, aradaki ilişkiyi yönetmek, sözleşmeyi yönetmek, tedarikçilerimizden hizmet almak ve gerektiğinde müşterilerimize profesyonel hizmetler sunmak için işlemek;
 • Kişisel verilerin güncel olmasını sağlamak;
 • Kendi bilgimizi ve müşterimizin bilgilerini korumak ve iç kalite ve risk analizi kapsamında güvenlik, kalite ve risk yönetimi sağlamak:
 • Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini değerlendirmek;
 • Kutlama ve tebrik amacıyla iletişim kurmak;
 • Şirketin iş stratejilerini belirlemek ve hayata geçirmek amacıyla süreçleri ve işlemleri, mali operasyonları, iletişimi, pazar araştırmalarını ve satın alma işlemlerini (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçeleme, sözleşmeler) yürütmek.

D.    ŞİRKETİMİZLE İŞ İLİŞKİSİ OLAN KİŞİLERİN HUKUKİ VE TİCARİ GÜVENLİĞİNİN TESİSİ

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan doğan bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi;
 • Yasal işlemlerin yerine getirilmesi;
 • Güvenlik ve ziyaretçi kartı temini amacıyla ziyaretçilerin kimlik kontrolü.

E.     İLETİŞİM KURULMASI VE İLETİŞİME YÖNELİK OPERASYONLAR

 • İlgili kişiler ile iletişim kurmak;
 • İlgili kişilerin verilerinin güncel olarak tutulmasının sağlanması.

F.     İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARININ YÜRÜTÜLMESİ

 • İşe alım amacıyla veri toplama; ki bu, İnsan Kaynakları Departmanı'na e-posta veya farklı sosyal medya kanallarından iletilen özgeçmişleri de içerir;
 • İşe alım sürecini tamamlamak;
 • Olası adayları değerlendirmek;
 • İnsan Kaynakları politikalarına uygun olarak insan kaynakları faaliyetlerini gerçekleştirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek;
 • İş sözleşmelerinden ve / veya mevzuattan kaynaklanan (şirket çalışanlarına yönelik) yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

G.    GİRİŞİMCİLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SOSYAL SORUMLULUK, İNOVASYON, GİZLİLİK, RİSK İZLEME, MODELLEME, RAPORLAMA, SKORLAMA, GÜVENLİK, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirmek, planlamak ve yürütmek;
 • Sürdürülebilirlik çabalarımızı hayata geçirmek;
 • Şirketimizdeki hizmet yelpazesini çeşitlendirmek;
 • Müşteri ilişkilerin yönetiminin iyileştirilmesi;
 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerini planlamak ve yürütmek.

H.    DOĞRUDAN PAZARLAMA

 • Hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz bilgileri sunmak ve etkinliklerimize davetiye göndermek.
 • VIII. KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

Şirketimizin Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, kişisel verileriniz yürürlükteki kanuni hükümler çerçevesinde, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar temelinde, üçüncü taraflara aktarılabilir.

KVKK'nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen koşullarda, açık rıza almaksızın veri aktarımı yapmak mümkündür. Mazars Denge, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olması koşuluyla, yönetmeliklerde belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak, kanunda veya ilgili mevzuatta veya varsa Veri Sorumlusu ile imzalanan sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece, gerektiği hallerde ise ilgili kişinin rızasına da başvurarak Türkiye'deki üçüncü kişilere ve Grup şirketlerine kişisel verileri aktarabilir.

Ayrıca, – açık rıza teminin gerektiği hallerde ise rızanıza başvurarak – veri işleme ekipmanının donanım ve yazılımının gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük ve dayanıklılığını sağlamak için ya da şirketimizin fiziksel güvenliği korumak için güvenlik kamerası kayıtlarını aktararak, şirketlerle, üreticilerle, ayrıca telekom hizmetleri, posta / nakliye hizmetleri, bakım ve kullanıcı destek hizmetleri, veri taşıyıcı, BT sistemi bakım şirketleri gibi ara servis sağlayıcılarla, ve de idari amaçlar için gerekli olduğunda ya da müşterilerimize profesyonel hizmetler sağlamak için diğer Mazars üyesi firmalarla (örneğin farklı ülkelerdeki Mazars üyesi şirketleri içeren hizmetleri sağlarken), veya bina yönetimi, hukuki hizmetler ve hukuki destek alanlarında ziyaretçi / çalışan giriş-çıkış kontrolleri esnasında kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımını ancak açık rızanızın bulunması halinde veya açık rızanızın bulunmadığı hallerde ise Kanun’un öngördüğü çerçevede – verilerin aktarıldığı ülkede Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararınca yeterli koruma bulunması durumunda aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmadığı hallerde aktarımın yapıldığı ülkelerde Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı sağlamayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un bu konudaki iznin alınması kaydıyla – gerçekleştirilebilecektir. Bilgilerinizi aktardığımızda, ilgili alıcılarla KVKK standartlarındaki hükümlere dayanan veri aktarımı sözleşmeleri imzalayarak, kişisel bilgilerinizin bu ülkelerdeki alıcılara aktarımında yeterli korumayı sağlıyoruz.

IX. İŞLENEN VERİNİN MUHAFAZASI

Kişisel verilerinizi aşağıdaki dönemlerden en uzun olanı boyunca sistemlerimizde tutacağız:

(i) toplandığı amaç için gerekli olduğu süre; (ii) yasaların gerektirdiği herhangi bir gereklilik veya saklama süresi; veya (iii) hizmetlerimizden kaynaklı dava veya soruşturmaların açılabileceği yükümlülük süresinin bitimi.

İlgili saklama süreleri dolduğunda, kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

X. VERİ GÜVENLİĞİ

KVKK'nın 12. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin kayıp, yanlış kullanım, değişiklik veya sehven tahribattan korumak için, uygun teknolojik ve organizasyonel kontrollerin yapılmasını sağlıyoruz.

Kişisel verilerinize erişimi olan personelimiz, bu bilgilerin gizliliğini korumak üzere eğitim almıştır. Kişisel verilerinize erişmelerine, ancak görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmeleri için bu bilgilere ihtiyaç duydukları ölçüde izin verilir. Verilerinize erişebilecek kişiler aynı zamanda sıkı profesyonel gizlilik kurallarına tabidir.

En yeni tehditlere karşı etkili olmasını sağlamak adına, güvenlik savunma önlemlerimiz düzenli olarak izlenir ve test edilir.

XI. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizde gezinmeniz, bilgisayarınıza çerez gönderilmesine neden olabilir. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin: https://www.mazars.com.tr/Cerezler-Hakkinda.

XII. CCTV (KAPALI DEVRE TELEVİZYON)

İşyerimiz çapında bir CCTV gözetim sistemi işletiyor ve görüntülerin merkezi biçimde gözetim ve kaydını sağlıyoruz. İlgili sistemin mülkiyet ve yönetimi Şirkete aittir ve sistem BT departmanı tarafından işletilir.

CCTV, kamu güvenliği ve mülk güvenliği ile suçun önlenmesi ve soruşturulması için kullanılır. Ayrıca görevlerini yerine getiren personeli çalışma ortamında izlemek için de kullanılabilir.

Gerektiğinde veya talep edildiğinde bu bilgiler İlgili Kişilerin kendileri, çalışanları ve temsilcileri, hizmet sağlayıcılar, polis teşkilatı, mahkemeler, güvenlik kuruluşları ve soruşturma yürüten kişilerle paylaşılabilir.

XII. HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu'na başvurmak suretiyle, şu haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ve işlenmesi sonucunda sizin aleyhinize oluşan bir sonuca itiraz etme,
 • kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK veya ilgili yan mevzuat hükümleri uyarınca, İlgili Kişi haklarınızla ilgili bütün başvurularınızla Şirket ilgilenecektir. İlgili Kişi olarak haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen aşağıda belirtilen KEP e-posta adreslerimize veya privacy@mazarsdenge.com.tr adresine, bu Başvuru Formunu (şurada mevcut: [link]) kullanarak ve “Kişisel Veri Başvuru Talep Formu” başlığıyla iletişime geçin; bu esnada, bize daha önce bildirdiğiniz ve halihazırda sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanın ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca tanımlanmış elektronik veya mobil imzanızı kullanın.

Şirket Adı

Mersis No.

KEP Adresi

Denge İstanbul Y.M.M. A.Ş.

0291081988800015

denge.dis@hs03.kep.tr

Denge Denetim Y.M.M. A.Ş.

0291001190200016

denge.ddh@hs03.kep.tr

Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.

0291001299500019

denge.dbd@hs03.kep.tr

Denge Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.

0291001338900017

denge.dsm@hs03.kep.tr

Denge Akademi Yönetim ve Yatırım A.Ş.

0291078838300010

denge.dyy@hs03.kep.tr

Denge Ege Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.

0291082424600019

denge.ege@hs03.kep.tr

Denge Gaziantep YMM ve Denetim A.Ş.

0291081306800019

dengegaziantepyeminli@hs03.kep.tr

Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

0291001161900011

dengeankara@hs01.kep.tr

Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Ve Denetim A.Ş.

0291079433200044

dengebursaymm@hs06.kep.tr

Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

0291081356500011

dengebursasmmm@hs06.kep.tr

İlgili Kişiler, İlgili Kişi Başvuru Talep Formu'nu (şurada mevcut: [link]) doldurmalı ve bunun imzalı bir kopyasını noter kanalıyla Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2, Çağlayan - Kağıthane / İSTANBUL, 34403 Kağıthane / İSTANBUL, TÜRKİYE adresine ya da elektronik postayla privacy@mazarsdenge.com.tr adresine iletmelidir. Üçüncü bir kişinin İlgili Kişi adına başvuruda bulunması için, İlgili Kişi usulüne uygun bir vekaletname sunmalıdır.

XIII. ÇOCUKLAR VE WEB SİTEMİZ

Şirket özellikle internet ortamında çocukların mahremiyetinin korunmasının öneminin bilincindedir. Sitelerimiz çocuklara yönelik olarak tasarlanmış değildir. Politikamız, internet sitelerimiz aracılığıyla 18 yaş altındaki hiç kimse hakkında kasten bilgi toplamamak veya saklamamak şeklindedir. Eğer 18 yaş altındaysanız, internet sitemiz kanalıyla bilgi göndermek için bir veli veya vasinizin rızasını almanız gerekmektedir. Lütfen bizimle iletişim kurmadan önce, onlardan bu bilgileri incelemelerini isteyin.

Politika Versiyonu ve en son güncelleme tarihi: V.1.1 – 11.04.2019

Versiyon numarası

Yayınlanma tarihi

Değişiklikler

V1

23.01.2019

Oluşturma

V1.1

11.04.2019

“Potansiyel müşterilere, ekibimizin kimlik bilgilerini içeren hizmet teklifleri gönderilmesi” meşru menfaat olarak eklendi.

 [*] Denge Akademi Yönetim ve Yatırım A.Ş.; Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.; Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş; Denge İstanbul Y.M.M. A.Ş.; Denge Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş; Denge Akademi Yönetim ve Yatırım A.Ş., Denge Ege Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.; Denge G. Antep V.D.; Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş; Denge Başkent Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Ve Denetim A.Ş.; Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; Denge Batı Denizli Serbest Mali Müşavirlik A.Ş

___________________________________________________________________________________________________

DİĞER YASAL UYARILAR

Telif Hakkı

© Copyright Mazars Grup ve Mazars Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tüm hakları saklıdır. Telif hakkı Mazars Grup ve Mazars Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye aittir. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği telif altındadır. Tüm öğeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

Kullanım Koşulları

Bu servis sadece kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinin, tamamının ya da bir bölümünün farklı amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Site kullanım kurallarına uymayanlar telif haklarını ihlal etmiş sayılıp, haklarında yasal işlemlere başvurulacaktır. Sitede bulunan bilgiler kontrat konusu olamaz ve tarafımızca bir uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Web sitesinde bahsedilen hizmetler var olan halinden farklılıklar gösterebilir veya Fransa’daki merkez dışı ofislerde faaliyette olmayabilir. Web sitesi herhangi bir durumda danışman ya da danışmanlık servisi olarak kabul edilmemelidir. Mazars, karşılaşılan herhangi bir sorunda sitenin bir danışmanlık mercii gibi kullanılmasından doğacak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu sitedeki bazı bağlantılar aracılığıyla, Mazars’ın üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü şahıslarca yönetilen internet sitelerine ulaşılmaktadır. Mazars, diğer internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğuyla veya bu bilgilerle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

Mazars, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgi ve malzemeyle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve söz konusu üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan beyan ve görüşleri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak onaylamamaktadır. Mazars, üçüncü şahıslara ait olan ve herhangi bir nedenle uygun olmadığını düşündüğü bilgileri siteden çıkarma hakkını saklı tutmaktadır.

Third party APIs