Transfer fiyatlandırması

Forvis Mazars Türkiye olarak yasal düzenlemeler, mükelleflerin yapması gereken hazırlıklar ve transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler sunmaktayız.

Yasal Düzenleme

 Türkiye'de de OECD standartları baz alınarak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan "örtülü kazanç" müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesi ile "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" adı altında yeniden tanımlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41/5. maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

 Bahsi geçen düzenlemeler ile 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması uygulaması çerçevesinde; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazançların brüt tutarı üzerinden cezalı Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (duruma göre Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi) tarhiyatı, kar dağıtımına bağlı olarak cezalı Gelir Vergisi Stopajı tarhiyatı ve son alarak kar payını elde etmiş sayılan ortak açısından da durumuna göre cezalı Gelir Vergisi tarhiyatı söz konusu olabilecektir.

Mükelleflerin Yapması Gereken Hazırlıklar

 • Mükelleflerin öncelikle faaliyet süreçlerini ve ekonomik verilerini analiz ederek, ilişkili kişilerle yapmakta oldukları ticarete yönelik emsal fiyat ya da kar marjı aralığı tespiti (Benchmarking Analysis) çalışmaları yapmaları, transfer fiyatlandırması stratejilerini oluşturmaları, oluşturulan stratejilerini pazardaki  yapısal ticari değişiklikler ile firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişiklikleri dikkate almak suretiyle periyodik olarak revize etmeleri, ilişkili kişiler ile ticaretin emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinden yapıldığını kanıtlamaya yönelik belgelendirme  yapmaları gerekmektedir.
 • Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak "transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form" doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.
 • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar "yıllık transfer fiyatlandırması raporu" hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik Hizmetlerimiz

 Türkiye için çok yeni sayılan Transfer Fiyatlandırması düzenlemesinin yurt dışı uygulamaları konusunda özel eğitim almış, derin teknik bilgiye sahip uzman kadrosuyla, alanında 40 yıla yakın hizmet tecrübesiyle Şirketimiz; Transfer Fiyatlandırması uygulaması nedeniyle müşterilerinin karşılaşabilecekleri mali risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimum düzeye indirilmesine yönelik olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması.
 • Şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlamış oldukları raporların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
 • Mevcut transfer fiyatlandırması politikalarının ya da mevcut raporların analiz edildiği ve bulguların değerlendirildiği “Risk Analizi Raporu” 
 • Hali hazırda Transfer Fiyatlandırması Politikası bulunmayan mükellefler için Transfer Fiyatlandırması Planlama Çalışması (Master File)
 • İş Modellerinde meydana gelen yeniden yapılanmaların transfer fiyatlandırması yönünden değerlendirilmesi ve ilgili planlama çalışmaları, firma süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları, özel ONESOURCE programı Thomson Reuters veri tabanından yararlanarak standart karşılaştırma çalışmaları v.b. yöntemlerle transfer fiyatlandırması stratejisinin oluşturulması. 
 • Grup içi kredi gibi finansal işlemler için özel ONESOURCE programı DealScan – Thomson Reuters Loan Connector veri tabanından yararlanarak finansal karşılaştırma çalışmalarının hazırlanması.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eki olan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun doldurulması ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
 • Grup içi hizmet sözleşmelerin değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, risklerin tespiti ve sözleşmelerin yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ile ilişkilendirilmesi.
 • Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin transfer fiyatlandırması politikalarının Maliye Bakanlığı tarafından eleştirilmesi sonucunda oluşabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi için savunma hizmetleri.
 • Uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Peşin Fiyatlandırma Anlaşması için Maliye Bakanlığı’na başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinin hazırlanması ve ön anlaşma sürecinin yönetilmesi.

Müşterilerimize sunulmak üzere yukarıda belirtilen, şirketimizin bilgi ve tecrübelerine dayanan hizmetlerimiz neticesinde dünyaca ünlü Londra merkezli uluslararası yayın grubu International Tax Review Dergisi tarafından 2009 yılı Türkiye'nin en iyi transfer fiyatlandırması firması seçilmeye hak kazanmıştır.

Transfer Fiyatlandırması alanında yayınlanan sirkülerlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Transfer Pricing Rules 2024

Mazars- Transfer Pricing Rules 2024 – the collection of local country transfer pricing requirements across jurisdictions.

Daha fazla

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?