Ocenění zajištění pro úvěry

Banky a jiné finanční instituce potřebují zjistit reálnou hodnotu zajištění, které může mít formu nemovitého či movitého majetku.

Často také jako titul zajištění vystupují obchodní podíly společností či akcie daných společností. Hodnota zajištěná pro tyto účely musí
v sobě zahrnovat specifické riziko, které je spojeno s potenciálním budoucím zpeněžením dané zástavy, které probíhá většinou pod tlakem a za jiných okolností, než by tomu bylo v případě běžného prodeje. Pro tyto účely jsme schopni zajistit:

  • Základní stanovení hodnoty znaleckým posudkem či expertní zprávou pro nemovité majetky
  • Základní stanovení hodnoty znaleckým posudkem či expertní zprávou pro ocenění obchodních podílů a akcií
  • Provedení zhodnocení budoucích business plánů daných společností se zdůrazněním rizikových bodů, které mají zásadní vliv na hodnotu těchto společností
  • Pravidelnou či ad hoc požadovanou aktualizaci našich znaleckých posudků či expertních zpráv

Žádost o nabídku