Mazars: model společenské odpovědnosti v rámci partnerství

Strategie tzv. Mazars Partnership Social Responsibility je definována a rozvíjena na úrovni skupiny, a následně přejímána a rozšiřována na úrovni jednotlivých zemí a partnerů. Hlavní aktivity společenské odpovědnosti jsou od roku 2008 prezentovány ve výročních zprávách skupiny.

V roce 2011 skupina Mazars posílila svůj závazek oficiálním přistoupením k Hlavním zásadám pro oblast podnikání a lidských práv Organizace spojených národů a zohledněním prováděcích směrnic v oblasti společenské odpovědnosti Mazars.

Mazars: respektujeme zásady pro oblast podnikání a lidských práv Organizace spojených národů

Mazars v České republice koná plně v souladu s 31 prováděcími směrnicemi Hlavních zásad pro oblast podnikání a lidských práv Organizace spojených národů, přijatých v červnu 2011. Respektování lidských práv je pro Mazars jednou z hlavních zásad řízení oblasti společenské odpovědnosti. Diverzita je jedním z klíčových pilířů  strategie společenské odpovědnosti skupiny Mazars.

Princip Mazars: podporujeme komunity názorem i službami

Mazars se aktivně zapojuje do života a prostředí místních komunit.  Pravidelně se zapojujeme do veřejných debat na ta nejnaléhavější témata, od ekonomických, jako je dopad vládních návrhů daňové reformy na podnikatelské prostředí v České republice, až k tématům s výrazným vlivem na celkové společenské klima.

Díky zapojení do lokálních komunit máme přehled o klíčových otázkách, tématech i konkrétních problémech lokálně činných mezinárodních komunit. Česká republika je výrazně ekonomicky i společensky provázaná na EU a další zahraniční trhy, považujeme proto za nezbytné sledovat klíčové dění v rámci mezinárodních obchodních komor a dle našich možností se do něj také aktivně zapojovat. Mazars je korporátním členem:

Otázky konkurenceschopnosti české ekonomiky, etického podnikání, vzájemně prospěšné výměny zkušeností a důsledné uplatňování mezinárodních standardů našich profesí řešíme také na půdě dalších asociací a zájmových sdružení:

Stejně důležité je pro nás i praktické zapojení: jedním z našich klíčových projektů v této oblasti je předávání našich odborných znalostí a vědomostí neziskovému sektoru. Snažíme se tak posilovat vzájemnou solidaritu v rámci komunity a předávat etické hodnoty Mazars.

Společensky odpovědné aktivity Mazars v České republice

Mazars je zaměstnavatelem nabízejícím stejné kariérní příležitosti pro vysoce kvalifikované osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, etnického původu, náboženského vyznání a tělesného handikepu.

Mazars působí v různých oblastech, kde svou angažovaností a reálným závazkem ke společnosti a komunitě skutečně pomáháme měnit zažitý stav. Naší prioritou je poskytování odborných znalostí v oblasti auditu, účetního a daňového poradenství ve prospěch neziskových organizací. Pečlivě vybraným organizacím poskytujeme služby s přidanou hodnotou / za specifických podmínek. V současné době podporujeme tyto organizace a jejich projekty:

  • Linka bezpečí (bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé, která získala prestižní ocenění Neziskovka roku 2015)
  • Občanské sdružení Opři se (pomoc dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti)
  • Opatství Nový Dvůr – OCSO (trapistický klášter Matky Boží v Novém Dvoře)
  • Dobré víly dětem (organizace volného času pro děti z dětských domovů a pěstounských péčí)
  • Izabelka: To dáme (holčička postižená spinální muskulární atrofií)

Mazars: průkopník transparentního podnikání

Úspěšné podnikání má být transparentní: skupina Mazars tento trend aktivně podporuje již od sezony  2004-2005 dobrovolným zveřejňováním výročních zpráv, a to včetně konsolidovaných účetních závěrek, sestavených v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS a ověřenými dvěma nezávislými auditorskými společnostmi. Vyjadřujeme tak náš závazek vůči finanční a ekonomické komunitě. Prověřujeme a potvrzujeme správnost finančních informací, které zveřejňují naši klienti – a my v tomto ohledu cítíme povinnost jít sami dobrým příkladem.