DPH a nepřímé daně

Vlády po celém světě za poslední roky mění sazby DPH a dalších nepřímých daní s cílem stabilizovat veřejné rozpočty.

DPH a nepřímé daně vyžadují obezřetné plánování, protože postupně vzrůstá jejich podíl na celkových daňových povinnostech. Nejen z důvodu zvýšeného zájmu ze strany daňových úřadů (na lokální i mezinárodní úrovni) postupně vzrůstá význam DPH a dalších nepřímých daní pro všechny přeshraničně působící obchodní korporace. Komplexnost této oblasti, způsobená zejména neustálými změnami v judikatuře a legislativě, jakož i nedostatečnou harmonizací na úrovni EU, znesnadňuje správné vyhodnocování specifických transakcí z hlediska nepřímých daní a zároveň ztěžuje plnění každodenních globálních povinností v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní. Je zřejmé, že krize způsobená pandemií COVID-19 bude mít nepříznivé dopady na podnikání řady firem, které se mohou týkat i oblasti DPH a dalších nepřímých daní.

Peněžité sankce vyměřované daňovými úřady v souvislosti s neplněním daňových povinností v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní jsou často vysoké, proto se tyto daňové oblasti dostávají na vyšší příčky v seznamu firemních priorit.

S plněním daňových povinností v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní Vám rádi budeme asistovat.

Mezi rizikové oblasti patří zejména:

 • DPH skupiny - monitorování povinností (např. interní předpisy, změna jednatelů),
 • dopad akčního plánu EU, tzv. "Quick Fixes" 2020, balíček v oblasti e-commerce 2021, definitivní systém DPH 2022,
 • koncept skladů a problémy s DPH / clem,
 • řetězové transakce, např. alokace přepravy v intrakomunitárních dodávkách, použití pravidla třístranného obchodu,
 • dovoz zboží (např. celní kódy, odpočet DPH při dovozu),
 • status podnikatele pro účely DPH, především v holdingových strukturách,
 • nárok na odpočet DPH na vstupu (např. DPH skupiny, holding, náležitosti daňových dokladů, DPH koeficient),
 • prodejní struktury a jejich dopad na DPH (např. "nákup a prodej", komisionářský model), agenturní struktura, vztah mezi zřizovatelem a stálou provozovnou,
 • úpravy transferových cen a jejich dopady na DPH a clo.

Náš přístup

DPH a ostatní daně nepřímé daně jsou komplexní daňovou oblastí a mohou významně ovlivnit podnikové transakce a rozhodovací procesy v obchodních korporacích. Společnost Forvis Mazars vám pomůže s problematikou DPH a dalších nepřímých daní v průběhu celého životního cyklu firmy od jejího založení přes nastavení struktury transakcí až po asistenci při daňových kontrolách.

Mezinárodní spolupráce je v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní obzvlášť důležitá. Proto je klíčové, aby váš poradce pro tuto oblast uměl odpovědět na všechny otázky a aby vám byl v případě potřeby okamžitě k dispozici. Naše expertíza je založena na dlouholetých lokálních a mezinárodních zkušenostech členů týmu, kteří tvoří daňových poradci, právníci, auditoři a finanční konzultanti.

V rámci Forvis Mazars působí 'Global Indirect Tax Group' - celosvětová síť odborníků, kteří radí klientům v otázkách DPH, celní problematiky, spotřebních daní a zahraničního obchodního práva týkajícího se nepřímých daní a cel.

Působíme v téměř všech evropských zemích a ve většině ekonomických center po celém světě. Díky tomu Vám můžeme pomoci čelit daňovým výzvám a plnit povinnosti související s DPH a ostatními nepřímými daněmi bez ohledu na to, v které části světa působíte.

Naše služby

 • kompletní poradenství o obecných a konkrétních otázkách souvisejících s DPH,
 • identifikace a řízení rizik v souvisejících s nepřímými daněmi,
 • asistence v rámci daňových kontrol a řešení daňových sporů v oblasti nepřímých daní,
 • provedení DPH auditu / prověření DPH metodologie,
 • analýza dopadů DPH a dalších nepřímých daní na řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce a na optimalizaci obchodního modelu (BMO),
 • poradenství v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní v rámci procesů přeměn a akvizic (včetně provádění due dilligence a návrhu / kontroly smluvních ustanovení),
 • analýza struktury a procesů vaší DPH skupiny,
 • revize risk management procesů v oblasti DPH,
 • poradenství v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní v souvislosti s Brexitem,
 • poradenské služby v oblasti DPH v souvislosti s nastavením IT systémů (např. revize daňových kódů, implementace SAP atd.),
 • revize / zpracování daňových přiznání k DPH a ostatním nepřímým daním,
 • školení tuzemských a mezinárodních firemních týmů, které je možné přizpůsobit různým oddělením / funkcím (např. prodejní, nákupní, účetní oddělení),
 • příprava (elektronických) DPH manuálů (zejména) pro obchodní / marketingová oddělení,
 • zajištění EORI registrace.

Naše nástroje a řešení

Nástroj pro srovnání DPH v EU: Tento nástroj nabízí klientům možnost získat informace o DPH v konkrétní zemi. Díky tomu získáte předběžnou představu o DPH povinnostech v jednotlivých zemích EU.

Nástroj pro ověření DIČ: Plně integrované softwarové řešení. Nabízíme vám řešení přesně pro Vás: rychlé, jednouché a non-stop online prostřednictvím samoobslužné funkce nebo automatizované přes integraci s ERP. Pomůžeme vám najít řešení ideální právě pro vás.

Signals / InControl / Forvis Mazars Portal: Naše týmy odpovědné za DPH a ostatní nepřímé daně používají širokou škálu nástrojů dostupných po celém světě, např. naši komunikační platformu Signals, systém pro monitoring daňových přiznání InControl a lokální portál pro výměnu dokumentů (Forvis Mazars Portal).

Naši lidé

Spolu s důležitostí DPH a ostatních nepřímých daní roste i jejich komplexnost.

Celosvětová síť daňových specialistů Forvis Mazars je připravena Vám pomoci: jednoduše, kompetentně a prakticky. Náš tým je proaktivní a poskytne vám praktická a efektivní řešení i pomoc při rozhodování.

Nabízíme vám detailní znalosti těch odvětví průmyslu a obchodu, které čelí komplexním problémům v oblasti přeshraniční DPH a ostatních nepřímých daní, jakými jsou například e-commerce, nemovitosti, energetika, zdravotnictví a automobilový průmysl.

Naši experti na DPH a další nepřímé daně pravidelně přispívají do specializovaných publikací a působí i jako interní či externí školitelé doma i v zahraničí. Kromě toho připravujeme vlastní specializované publikace.

Pravidelně nabízíme klientům příležitost vyměnit si názory a setkat se se zástupci průmyslu, daňové správy, profesních sdružení a s experty Forvis Mazars na mezinárodních konferencích (např. Mezinárodní daňová konference Forvis Mazars, Globální konference týkající se DPH a ostatních nepřímých daních).

Pokud hledáte pomoc s povinnostmi v oblasti DPH a nepřímých daní, jsme tu pro vás.

Žádost o nabídku

Naši experti