Co je nového v daňových a souvisejících zákonech od ledna

O novinkách v oblasti nepřímých daních Vás informujeme v samostatném článku a v tomto článku bychom Vás rádi seznámili s ostatními novými předpisy, které vyšly v minulém pololetí, a to nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Lex Ukrajina 

Dne 21. března nabyly účinnosti tři nové zákony (tzv. Lex Ukrajina), kterými vláda reaguje na příchod uprchlíků z Ukrajiny. 

Dočasná ochrana v ČR

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zapracovává rozhodnutí Rady EU ze dne 4. března 2022 a upravuje především podmínky udělení tzv. dočasné ochrany cizincům, kteří v souvislosti s konfliktem na Ukrajině do ČR přijíždějí. Zákon definuje okruh osob, kterým je možné dočasnou ochranu přiznat, tedy zejména státním příslušníkům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří na Ukrajině pobývali před 24. únorem 2022. 

Osoba, které byla udělena dočasná ochrana, se pro účely zákona o pobytu cizinců považuje za držitele dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu. Dále tento zákon definuje tzv. zvláštní pravidla pro poskytování zdravotní péče a přiznává cizincům požívajícím dočasné ochrany status pojištěnce veřejného zdravotního pojištění. 

Zaměstnanost a sociální zabezpečení

Podle zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se cizinec s dočasnou ochranou považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem. Všichni držitelé dočasné ochrany tak získali volný přístup na trh práce, nemusejí žádat o povolení k zaměstnání, modrou kartu ani zaměstnaneckou kartu. Zároveň přiznává cizincům s dočasnou ochranou humanitární dávku ve výši 5 000 Kč, kterou vyplácí příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR. 

Opatření v oblasti školství

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, upravuje zejména přístup dětí uprchlíků do škol a dětských skupin a související otázky. Zákon specifikuje podmínky, za kterých je možné upravit vzdělávací programy pro jednotlivé studenty, i možnosti přijímání nových studentů.

Všechny tři zákony pozbydou platnosti dne 31. března 2023 a je pravděpodobné, že budou procházet dílčími úpravami podle aktuální situace, o kterých Vás budeme nadále informovat. 

Dílčí zrušení silniční daně

Dne 24. 3. 2022 došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční na základě generálního pardonu ministra financí a dne 8. června 2022 pak byla vyhlášena zásadní novela zákona o dani silniční publikovaná pod č. 142/2022 Sb., která ruší silniční daň pro osobní automobily a autobusy. Předmětem daně silniční budou nově jen nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4. Nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tuny v předmětu daně zůstávají, nicméně pro některá je nově stanovena nulová výše daně. Reálně tedy daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů, u nichž došlo k poměrně významnému snížení daňové povinnosti a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů, kde došlo ke změně koncepce zdanění. Nově se již nezohledňuje stáří vozidel, daň se platí jen jednou ročně a v daňovém přiznání se uvádí jen ta vozidla, z nichž se platí daň. 

Samostatný daňový zákon na podporu Ukrajiny 

Dne 28. 5. 2022 nabyl účinnosti Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento nový zákon obsahuje zejména dopady souvisejících bezúplatných plnění v oblasti daně z příjmů. Níže uvádíme nejdůležitější body: 

  • rozšiřuje se  dočasné navýšení limitu pro odečet darů až do 30 % základu daně – i pro zdaňovací období kalendářního roku 2022 pro fyzické osoby a pro zdaňovací období, která skončí od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 pro právnické osoby,
  • rozšiřuje se okruh bezúplatných plnění, která lze odečíst od základu daně. Nově lze odečíst i hodnotu bezúplatného plnění na podporu obranného úsilí Ukrajiny (např. poskytnutí vojenského materiálu), které podmínky pro odpočet od základu daně dle stávajícího znění zákona o daních z příjmů nesplňovalo, 
  • rozšiřuje se okruh příjemců, u nichž je možnost odečíst si výdaje na jim bezúplatně poskytnuté plnění v roce 2022 od základu daně. Nově lze odečíst od základu daně také plnění poskytnutá státu Ukrajina, jeho územně správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území státu Ukrajina v souvislosti s ozbrojeným konfliktem,
  • od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem zaměstnance ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na území státu Ukrajiny z důvodu, že tito rodinní příslušníci opustili stát Ukrajina v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jeho území. Osvobození se použije pro zdaňovací období roku 2022.
  • rozšiřuje se osvobození od daně i na bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina.

Budete-li mít k výše uvedenému jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na naše odborníky, kteří jsou připraveni s Vámi Vaši situaci detailněji prodiskutovat.

Autorky:

Gabriela Ivanco, manažerka daňového oddělení

Anna Klímová, editorka Mazars Tax View

Chcete se dozvědět víc?