Dlouhodobý investiční produkt

V rámci novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a související novely zákona o daních z příjmů byl zaveden nový produkt spoření na stáří, dlouhodobý investiční produkt (dále jen „DIP“). Má fungovat jako alternativa k produktům zabezpečení na stáří, které jsou již dnes daňově podporovány, což jsou produkty III. penzijního pilíře (penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření) a životní pojištění.

Co je DIP a kdo ho může poskytovat

DIP je souhrnné označení investičních nebo spořicích produktů, které napomáhají zabezpečení na stáří a mohou mít daňovou podporu. DIP lze sjednat od 1. 1. 2024 na základě smlouvy mezi klientem a poskytovatelem DIP. Poskytovatel DIP musí být zapsán v seznamu poskytovatelů DIP vedeném Českou národní bankou a může jím být:

  • banka,
  • spořitelní a úvěrní družstvo,
  • obchodník s cennými papíry,
  • investiční společnost,
  • samosprávný investiční fond,
  • obdobná zahraniční osoba oprávněná poskytovat své služby v České republice.

Možnosti investic v rámci DIPu

DIP je oproti jiným produktům spoření na stáří zajímavý širokou škálou investičních nástrojů, které můžeme pro spoření v rámci DIP použít. Finanční instrumenty, kam je možné své prostředky investovat jsou:

  • peněžní prostředky (prostředky na spořicím účtu, termínovaný vklad apod.),
  • akcie a dluhopisy obchodované na burze, a to včetně zahraničních, případně státní nebo kryté dluhopisy (např. hypotéční zástavní listy) ze zemí EU,
  • podílové listy,
  • deriváty sloužící k zajištění měnového nebo úrokového rizika.

Podmínky odpočtu DIPu od základu daně

Poplatník si může od základu daně odečíst příspěvky na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče dohromady až do výše 48 000 Kč ročně. Nárok na odpočet bude nutné prokázat pomocí smlouvy o sjednaném dlouhodobém investičním produktu a potvrzením o výši příspěvku účastníka vydaným společností, která produkt poskytuje. Aby byla zachována daňová podpora, musí k výplatě peněžních prostředků z DIPu dojít až po více než 10 letech od založení produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku. Zákon též pamatuje na ostatní situace, jako je například zánik produktu. V případě, že bude produkt zrušen ze strany poskytovatele (např. úpadkem společnosti), daňová podpora může být zachována, ale pouze v případě, že vyplacené prostředky budou do jednoho měsíce reinvestovány do jiného DIPu.

Podmínky osvobození u příspěvků na DIP poskytnutých zaměstnavatelem

Zákon dále umožňuje osvobození od daně u příspěvků, které zaměstnanci na některý daňově podporovaný produkt spoření na stáří nebo daňově podporované pojištění dlouhodobé péče platí jeho zaměstnavatel, a to opět dohromady pro všechny typy produktů až do výše 50 000 Kč ročně.

Postup při porušení podmínek

V případě nedodržení zákonem stanovených podmínek pro jeho uplatnění bude třeba dodanit daňový odpočet, který byl čerpán v posledních 10 letech před výplatou prostředků z DIPu, a to jako ostatní příjem dle § 10 ZDP. Současně bude nutné dodanit také případné příspěvky zaměstnavatele, které byly v okamžiku jejich poskytnutí na straně zaměstnance osvobozeny od daně, a to jako příjmy ze závislé činnost dle § 6 ZDP. I zde platí, že dodanění se týká pouze příspěvků za posledních 10 let před výplatou, avšak upozorňujeme, že v případě dodanění příspěvků zaměstnavatele automaticky vzniká povinnost podat daňové přiznání bez ohledu na jejich výši.

Obchodování v rámci DIPu a zdanění kapitálových příjmů

V rámci DIPu je možné s jednotlivými tituly obchodovat a generovat kapitálové příjmy. Je však nutné si uvědomit, že tyto příjmy a transakce budou předmětem standardního zdanění. Pokud vznikne v důsledku prodeje majetku v DIPu daňová povinnost (není splněn časový test 3 roky nebo roční limit 100 000 Kč), musí být daň z příjmu zaplacena z majetku mimo DIP, aby nedošlo ke ztrátě dříve uplatněného daňového zvýhodnění a k povinnosti jeho dodanění.

Možnost se zabezpečit na stáří prostřednictvím DIPu je jistě zajímavá alternativa k existujícím produktům. Účastníci by však měli pečlivě zvážit výběr jednotlivých investic s ohledem nejen na výnos, ale také na celkovou optimalizaci výše daňových zvýhodnění.

Budete-li mít k výše uvedené problematice jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na naše odborníky.

Autorky:

Gabriela Ivanco, Manažerka daňového oddělení

Anna Klímová, Editorka Mazars Tax View

Kontakt