Novela zákoníku práce: Home Office

Novelu zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále jen “Novela”), která zapracovává některá doporučení obsažené ve směrnicích Evropské unie, podepsal dne 17. září prezident republiky Petr Pavel. Od podzimu minulého roku, kdy byl návrh poprvé zveřejněn, doznal značných změn, mimo jiné i v oblasti pravidel pro práci z domova, tzv. home office. Přinášíme Vám nejdůležitější body v této oblasti.

Písemná dohoda

Základním předpokladem pro práci na dálku bude písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Může být sjednána samostatně nebo může být součástí pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Specifické náležitosti dohody nejsou zákonem taxativně stanoveny, nicméně pro právní jistotu obou stran doporučujeme určit alespoň základní podmínky výkonu práce na dálku. Mezi ně patří zejména místo nebo místa výkonu práce na dálku, způsob komunikace, rozvržení pracovní doby a objem práce, zadávání a kontrola práce. Vhodné je též upravit např. zásady BOZP a zabezpečení svěřených prostředků.

Rádi bychom upozornili, že podle přechodného ustanovení mají zaměstnavatelé povinnost uzavřít dohody o výkonu práce na dálku do 1 měsíce od účinnosti Novely se všemi zaměstnanci, kterým již dnes práci na dálku zaměstnavatel umožňuje a zatím s nimi písemnou dohodu neuzavřel.

Úhrada nákladů

Jedním z nejdiskutovanějších bodů bylo počítání a hrazení skutečných nákladů za práci na dálku. Novela přichází se zásadním zjednodušením a umožňuje placení paušální náhrady nákladů vždy ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (v současném návrhu se jedná o částku 4,60 Kč za hodinu práce).

Dále je možné se se zaměstnancem písemně dohodnout, že náhrada nákladů v souvislosti s prací na dálku zaměstnanci nepřísluší. Třetí, ale také administrativně nejnáročnější možností, zůstává náhrada skutečných nákladů, jejichž vynaložení zaměstnanec zaměstnavateli prokáže.

Daňové dopady

Navazující legislativní úprava v zákoně o daních z příjmů stanoví, že paušální náhrada ve stanovené výši nebude u zaměstnance podléhat dani z příjmů fyzických osob, a tedy ani odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Současně bude takto vynaložený náklad považován pro zaměstnavatele za daňově uznatelný. Náhrady hrazené paušální částkou vyšší než stanovenou zákonem budou považovány za zdanitelný příjem zaměstnance. Náhrady dalších druhů výdajů nehrazených paušální částkou, které zaměstnanec vynaložil a prokázal, nebudou podléhat na straně zaměstnance zdanění.

Privilegované skupiny zaměstnanců

Velice diskutovanou oblastí byl také nárok na práci z domova pro zaměstnance, kteří pečují o děti do 9 let nebo jinou závislou osobu a pro těhotné zaměstnankyně. Novela tyto osoby stále zvýhodňuje, nebudou však mít na práci z domova zákonný nárok, jak bylo původně navrhováno. Aktuální znění Novely dává těmto osobám možnost o práci na dálku žádat s tím, že pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, musí zaměstnanci podat písemné odůvodnění.

Ukončení práce na dálku

Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni. Tento závazek mohou zaměstnavatel nebo zaměstnanec rovněž písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou.

Návrh rovněž umožňuje, aby se strany dohodly na jiné délce výpovědní doby, či na tom, že závazek z dohody nemůže vypovědět ani jedna ze stran. Novela zákoníku práce nabyde účinnosti 1. října 2023.

Autorky článku:
Anna Klímová, Editorka Mazars Tax View
Gabriela Ivanco, Manažerka daňového oddělení

Kontakt