Poskytnuté dary v souvislosti s válkou na Ukrajině v roce 2023

V lednu 2023 na svém jednání vláda ČR schválila návrh na prodloužení platnosti opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Toto opatření bylo původně přijato formou zákona č. 128/2022 Sb., který nepřímo novelizoval zákon o daních z příjmů a který se původně vztahoval jen na dary poskytnuté v roce 2022. Jelikož však ozbrojený konflikt na území Ukrajiny i nadále přetrvává, přičemž je i nadále ze strany občanů a podnikatelských subjektů poskytována pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům, schválila vláda prodloužení platnosti těchto opatření i na rok 2023.

Cílem zmíněného opatření byla daňová podpora dobročinné aktivity poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům v probíhajícím válečném konfliktu s Ruskou federací. Opatření přinesla v oblasti darů pro rok 2022 tyto změny: 

  1. rozšířil se okruh subjektů, kterým lze dar poskytnout,
  2. rozšířil se okruh účelů, na které lze dar poskytnout,
  3. rozšířil se okruh subjektů, které mohou odpočet uplatnit,
  4. prodloužila se doba (po koronavirové pandemii pro roky 2020 a 2021), kdy bylo možné využít navýšený maximální limit pro odpočet darů ve výši 30 % základu daně.

Platnost těchto opatření nyní byla prodloužena i na rok 2023, kdy se budou aplikovat následujícími způsoby:

Co se týče bodu 1, daňově půjde uplatnit dary poskytnuté v roce 2023 nejen českým pořadatelům sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví, či přímo ukrajinskému ministerstvu obrany), jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud budou splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatná plnění.

Co se týče bodu 2, daňově uznatelný dar bude moci být poskytnut kromě tradičních vědeckých, vzdělávacích, kulturních a obdobných charitativních účelů i na vojenskou pomoc Ukrajině. Podporou obranného úsilí Ukrajiny se rozumí cokoliv, co může napomoci státu Ukrajina ve válečném konfliktu a není charitativní nebo humanitární pomocí. Jedná se tak např. o vojenský materiál, zbraně, munici, vojenské příslušenství pro příslušníky armády či dobrovolníky.

Co se týče bodu 3, dar si bude moci od svého základu daně odečíst i poplatník, který je daňovým rezidentem Ukrajiny, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí v daném roce nejméně 90% jeho celkových příjmů. Dalším usnadněním situace fyzickým osobám je pak skutečnost, že pokud poplatník – fyzická osoba poskytne dar Ukrajině prostřednictvím jejího zastupitelského úřadu na území České republiky, tak platí, že poplatník, který je zaměstnancem a neměl by, pokud by si nepřál daňově uplatnit takto poskytnutý dar, povinnost podat daňové přiznání (tj. zaměstnavatel by u něj mohl provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění), může uplatnit hodnotu takto poskytnutého daru jako nezdanitelnou část základu daně prostřednictvím svého zaměstnavatele a není povinen pouze z tohoto důvodu podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jako by tomu bylo za běžných okolností.

Konečně co se týče bodu 4, zákon o daních z příjmů pro daňovou uznatelnost daru pro fyzickou osobu stanoví určité minimální a maximální limity. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí zároveň jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1.000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně (stačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek). Standardně (naposledy tedy v roce 2019) je možno odečíst dary v maximální výši 15% základu daně. Tento maximální limit pro daňovou uznatelnost poskytnutého daru se u dárce pro rok 2023 tedy mimořádně opět zvyšuje na 30% stejně jako v letech 2020 - 2022.

Autorky:

Jana Nováková, senior konzultantka daňového oddělení
Gabriela Ivanco, manažerka daňového oddělení

Kontakt