Zdanění nízkoemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům pro služební i soukromé účely

Změna zákona o daních z příjmů.
Od 1. července 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která mění úpravu výše příjmů zaměstnance, jemuž bylo poskytnuto zaměstnavatelem vozidlo pro služební i soukromé účely.

Nově zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 6 stanoví, že za příjem zaměstnance, kterému zaměstnavatel poskytne bezplatně vozidlo k užívání pro služební i soukromé účely, se považuje 1 % vstupní ceny vozidla nebo 0,5 % vstupní ceny vozidla, pokud se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Dále je dle tohoto ustanovení příjmem zaměstnance, jemuž zaměstnavatel poskytl k bezplatnému užívání pro služební i soukromé účely postupně více vozidel během jednoho kalendářního měsíce, částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla, je-li však vozidlem s takovouto nejvyšší vstupní cenou vozidlo nízkoemisní, je příjmem zaměstnance pouze 0,5% z této nejvyšší vstupní ceny. Pokud pak zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně k užívání pro služební i soukromé účely bezplatně více vozidel během jednoho kalendářního měsíce, ale současně, je příjmem zaměstnance součet 1 % ze vstupních cen těch vozidel, která nejsou považována za nízkoemisní, a 0,5 % ze vstupních cen těch vozidel, která naopak považována za nízkoemisní jsou.

Ačkoli je novela zákona účinná až od 1. července 2022, uvedená úprava se dle přechodných ustanovení vztáhne na příjem zaměstnanců po celé zdaňovací období roku 2022. Pro výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené před nabytím účinnosti novely se však použije znění zákona účinné do 30. června 2022. 

Výklad Ministerstva financí 

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon upravující podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v dopravě cestujících dosud nenabyl účinnosti, vydalo Ministerstvo financí informaci, jakým způsobem předmětná novelizovaná ustanovení interpretovat.

Dle této informace se „nízkoemisním vozidlem pro účely zákona o daních z příjmů rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“

Dále Ministerstvo financí upřesňuje, že zaměstnavatelé by měli při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden až červen 2022 kalkulovat s příjmem ve výši 1 % vstupní ceny i u nízkoemisních vozidel, snížení na 0,5 % je možné využít až při výpočtu záloh za červenec 2022 a následující měsíce. K případnému snížení zdanitelného příjmu zaměstnance za používání nízkoemisního vozidla v prvním pololetí roku 2022 dojde až v rámci ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem, popř. při vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance.

Budete-li mít k výše uvedenému dotazy, neváhejte se obrátit na naše odborníky, kteří jsou připraveni Vaši situaci posoudit.

Autorky:

Anna Klímová, Editorka Mazars Tax View

Gabriela Ivanco, Manažerka daňového oddělení

Chcete se dozvědět víc?