Självrättelser, utländska stiftelser/Foundations – nu kommer domarna

Under det gångna året har det kommit flertalet domar från förvaltningsrätter och kammarrätter runtom i landet avseende frågan om utländska stiftelser/Foundations ska anses jämförbara med svenska familjestiftelser enligt svensk rätt.

Det gemensamma för dessa domar är att de har sin grund i att personer har kommit in med s k självrättelser till Skatteverket. I självrättelsen har man uppgett information om att man har tillgångar i utlandet som förvaltas av exempelvis en Foundation i Lichtenstein. Eftersom man själv har bildat Foundation och tillfört kapitalet, har man yrkat på att bli beskattad i inkomstslaget kapital för inkomster som uppstått fem år tillbaka i tiden.

Skatteverket har dock haft en annan syn på hur inkomsterna ska beskattas. Skatteverkets grundinställning har i dessa mål varit att den utländska stiftelsen/Foundation är jämförbar med en s k familjestiftelse enligt svensk rätt. Konsekvensen av ett sådant synsätt blir att eventuella utbetalningar från stiftelsen beskattas i inkomstslaget tjänst, med betydligt högre beskattning än om de löpande inkomsterna beskattats i kapital. Dessutom har Skatteverket påfört skattetillägg, eftersom man ansett att en oriktig uppgift lämnats i självrättelsen. Detta har resulterat i väldiga höga skattekostnader för de berörda personerna som trott att man gjort rätt när man lämnat in en självrättelse.

Nu har dock Kammarrätten i Stockholm i dom meddelad den 23 september 2019 i mål nr 895-19 återigen satt ner foten. Skatteverket har inte lyckats visa att en utländsk Foundation är jämförbar med en svensk familjestiftelse och beskattning ska därför ske i inkomstslaget kapital. Påförda skattetillägg ska dessutom undanröjas.

Mot bakgrund av den praxis som kommit på detta område kan det finnas skäl att begära omprövning hos Skatteverket om man inte tidigare överklagat beslutet. Det kan också finnas skäl att lämna in en självrättelse om man inte gjort det tidigare.

Vi på Mazars har mångårig erfarenhet av självrättelser och stiftelsefrågor. Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna!

Publicerat 190930.

Kontakta oss