Advokatsamfundet höjer rösten för att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen

Enligt Advokatsamfundet råder det betydande rättssäkerhetsbrister i skatteprocessen. I en hemställan till Finansdepartementet och Justitiedepartementet föreslår Advokatsamfundet ett antal lagändringar för att åstadkomma en mer rättssäker och förutsebar skatteprocess.

I hemställan lyfter Advokatsamfundet fram ett behov av att reformera lagstiftningen avseende bland annat Skatteverkets handläggning av ärenden, skatteprocessen i domstol samt den enskildes möjligheter att få ersättning för ombudskostnader vid en skattetvist. I avvaktan på en sådan genomgripande översyn av lagstiftningen hemställer Advokatsamfundet sammanfattningsvis om följande lagändringar.

  • Bestämmelser om förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar under handläggningen av skattemål i förvaltningsdomstol införs.
  • Kraven på förvaltningsdomstolarna att i skattemål adressera och bemöta parternas argumentation samt redovisa hur bevisningen har värderats skärps och förtydligas.
  • En skyldighet för förvaltningsdomstolarna att i skattemål, genom ljudupptagning, dokumentera partsutsagor och partsförhör som lämnas vid muntlig förhandling införs.​
  • Det förtydligas i vilka situationer myndighetsföreträdare får höras som vittnen i förvaltningsdomstol.

De föreslagna lagändringarna är ett resultat av uppgifter som har lämnats av advokater med lång erfarenhet inom det skatterättsliga området och Advokatsamfundets analys av befintlig lagstiftning samt hur denna tillämpas i praktiken.

En del av de brister som identifieras i skrivelsen berör inte enbart skatteprocessen, utan kan ses även i förvaltningsprocessen i allmänhet. Advokatsamfundet anser dock att nämnda brister ofta blir tydliga i skatteprocesser. Skattelagstiftningen är mycket komplicerad och skattetvister inrymmer många gånger ett omfattande och svåröverskådligt material. Några av de brister som återkommande nämns bland advokater avseende skatteprocessen är svårigheten för den enskilde att veta vilka omständigheter i processmaterialet som domstolen kommer att lägga vikt vid i sitt avgörande samt att domstolarnas avgöranden i stor utsträckning grundar sig på omständigheter som inte har åberopats av parterna. Enligt Advokatsamfundet skulle en tydligare processledning från domstolarnas sida vara en del av lösningen på problematiken. Samfundet menar att de föreslagna lagändringarna relativt enkelt bör kunna genomföras för att uppnå en mer rättssäker och förutsebar skatteprocess.

Louise Tensetti, skattejurist

 

skatt-kommentar png

Advokatsamfundets arbete med att stärka rättssäkerheten i skatteprocessen är välkommet. Särskilt viktigt är kravet på att förvaltningsdomstolarna i skattemål adresserar och bemöter parternas argumentation samt redovisa hur bevisningen har värderats.

Det förekommer att enskilda, som överklagat en förvaltningsrättsdom till kammarrätten och i överklagandet förtydligat och utvecklat grunderna för sin sak, inte får sina argument bemötta av kammarrätten. Den enskilde bemöts istället av kammarrätten med domskäl som kan se ut ungefär enligt följande ”Det som X har fört fram och det som i övrigt framgår av utredningen ger inte kammarrätten anledning att göra någon annan bedömning än den som förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska därför avslås.”

En sådan beslutsmotivering är förödande för tilltron till rättssäkerheten i skatteprocessen. Eftersom kammarrätterna i praktiken är sista instans i skattemål (detta eftersom det krävs prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och sådant endast medges i vissa mycket speciella fall) är det särskilt viktigt att kammarrätterna i sina domar adresserar och bemöter parternas argumentation samt redovisa hur bevisningen har värderats.

Vi kan anta att det finns domare i förvaltningsrättsdomstolarna (främst förvaltningsrätter och kammarrätter) som inte är överförtjusta i Advokatsamfundets förslag att lagstifta om hur domskäl ska utformas och fråga är om det kommer att gå så långt som till lagstiftning.

Det får emellertid förutsättas att Advokatsamfundets hemställan är självsanerande och att förvaltningsdomstolarna som en följd av hemställan tar initiativ till att generellt förbättra utformningen av sina domskäl.

Om samtliga förvaltningsdomstolar i samtliga domar börjar att skriva ner parternas argument och i skrift bemöter dessa samt redovisar hur bevis ska värderas kommer det sannolikt, enligt vår mening, leda till att fler skattskyldiga får bifall till sina överklaganden. I vart fall kommer det vara välgörande för tilltron till rättssäkerheten i skattemål.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Mazars. Inom Mazars Skatt finns en processgrupp som bistår skattskyldiga med hjälp i skatteprocesser. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp i en skatteprocess.

Fredrik Rosén, skattejurist

Vill du veta mer?