Beskattning vid gåva av fordran hänförlig till avverkningsrätt till skog

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordring på ersättningen.

Målet gäller en person som äger en skogsfastighet på vilken han bedriver näringsverksamhet. Han har tidigare vid två tillfällen upplåtit avverkningsrätt till skog med villkor att ersättningen ska betalas under flera år, dvs enligt en s.k. betalningsplan. En sådan plan innebär en möjlighet att få ersättningen för avverkningsrätten beskattad de år som ersättningen betalas ut, vilket är ett undantag från huvudprincipen som innebär att hela ersättningen för avverkningsrätten ska beskattas det år den hänför sig till. 

Personens avsikt är att som i ett led av generationsskifte ge bort skogsfastigheten tillsammans med fordringarna på resterande del av ersättningen för avverkningsrätterna till sina två söner. Personen ansökte därför om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och önskade få veta om överlåtelsen av fordringarna leder till att han ska inkomstbeskattas. 

Skatterättsnämnden fann att skattskyldigheten för kommande betalningar av fordringar kan tas över av sönerna i samband med gåvan och att överlåtelsen därför inte medför att personen ska beskattas för fordringarnas kvarvarande belopp. 

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

HFD konstaterade att det inte finns någon regel i inkomstskattelagen som innebär att skattskyldigheten kan föras över vid benefika överlåtelser av fordringar avseende avverkningsrätt till skog och att det inte heller finns stöd i praxis för att skattskyldigheten kan gå över till en gåvotagare med tillämpning av en oreglerad kontinuitetsprincip. 

HFD fann därför att överlåtelsen av fordringarna inte innebär att personen befrias från skattskyldighet för ersättningen för avverkningsrätterna. Eftersom fordringarna överlåts till sönerna finns inte heller längre möjlighet för personen att bli beskattad enligt principerna för betalningsplan. HFD fann följaktligen att resterande del av ersättning för avverkningsrätterna ska tas upp som intäkt det beskattningsår fordringarna överlåts.  

Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras således av HFD. 

Artikel av: Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars Helsingborg.

skatt kommentar

Kontinuitetsprincipen gäller som huvudregel vid benefika fång och innebär att den som förvärvar egendom genom arv, gåva, testamente, bodelning eller liknande inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår i sin dom fast att denna princip inte innebär att skattskyldighet för ännu obeskattad ersättning normalt kan övergå till en mottagare. För att detta ska vara möjligt krävs för varje situation en lagreglering. 

Återstår att se om det finns politisk majoritet för att underlätta generationsskiften och införa en lagreglering så att beskattning av fordran i fall som detta kan överföras på gåvotagaren. 

Har du frågor om domen så är du välkommen att kontakta oss. 

Fredrik Rosén, skattejurist Mazars Malmö  

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 februari 2020, mål nr 3228-19.  

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/49663/ 

 

 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Feb/Mars 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen