Förslag om en modernare koncerndefinition

I juni 2022 kom SOU 2022:29 med förslag om en ny modernare koncerndefinition. Om förslaget genomförs medför det en ändring av koncerndefinitionen i årsredovisningslagen, ÅRL. Inom skattelagstiftningen hänvisas det ofta till den aktuella definitionen i ÅRL. En förändring av begreppet kan därmed antas att medföra skatteeffekter.

Förslaget innebär huvudsakligen följande förändringar av koncerndefinitionen i ÅRL:

  • att kravet på ägarandel tas bort;
  • att det inte längre finns några uttömmande koncernkriterier listade;
  • att förekomsten av bestämmande inflytande blir avgörande för ett koncernförhållandes uppkomst, och;
  • att praktisk majoritet kan utgöra grund för ett koncernförhållande.

I flertalet remissvar framkommer kritik av förslaget baserat på bristande utredning av dem skatterättsliga konsekvenserna. Flera remissinstanser befarar att förslaget kan komma att medföra problem i frågan om en ägarförändring skett enligt reglerna om begränsningar av underskottsavdrag, påverka möjligheterna att utnyttja kvarstående negativa räntenetton och få konsekvenser för beräkningen av den gemensamma femmiljonersgränsen i 24 kap. inkomstskattelagen, IL. Ändringen skulle kunna innebära att antalet ägarförändringar blir fler.

Den icke uttömmande definitionen befaras av remissinstanserna dessutom leda till minskad förutsebarhet främst avseende vilka som ingår i en koncern. Detta kan leda till problem, exempelvis i samband med låneförbud och vid intressegemenskap med utländska bolag.

Förslaget medför även ytterligare frågor bl.a. avseende hur stort inflytandet behöver vara, vad som räknas som en ägarförändring, om en ägarförändring kan anses ha skett enbart med anledning av ikraftträdandet och hur en utgift för att erhålla bestämmande inflytande utan andelar ska behandlas i samband med beloppsspärren i 40:15 IL.

Mazars skattejurister kommenterar

I förslaget uttalas följande: ”Förslaget bedöms inte på något beaktansvärt sätt öka risken för skatteundandragande eller i övrigt leda till några betydande skattemässiga fördelar eller nackdelar. Den allmänna utgångspunkten inom skatterätten att regelverket ska vara neutralt avseende skattebelastningen för verksamhet som bedrivs i flera olika koncernföretag och verksamhet som bedrivs i ett och samma företag ligger i linje med förslaget.”. Detta är enligt flertalet remissinstanser inte tillräckligt utrett för att kunna konstateras. I nuläget får vi invänta responsen på remissvaren och se om man väljer att komplettera utredningen, gå vidare med förslaget, eller omarbeta det.

Vi på Mazars kommer att fortsätta följa förslagets utveckling och rapporterar om relevanta nyheter här på bloggen. Mer information om promemorian finner du på regeringens hemsida.

Har du frågor om det vi skrivit så är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev mars 2023

Vill du veta mer?