HFD undanröjer förhandsbesked om tandvård i kommanditbolag

I förhandsbesked den 28 januari 2020 meddelade Skatterättsnämnden att ett tandläkarföretags tillhandahållande av tandläkare till ett kommanditbolag var momspliktig uthyrning av personal. Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut den 4 september undanröjt förhandsbeskedet.

När delägare i ett kommanditbolag tillhandahåller en tjänst till bolaget i utbyte mot en viss del av bolagets framtida resultat, är det – som utgångspunkt – fråga om vinstdelning som inte är en omsättning i momslagens mening (dvs. sådan del av vinsten är momsfri).  

Om delägaren däremot tillhandahåller en tjänst till bolaget mot en ersättning som inte är direkt beroende av bolagets framtida resultat, är det fråga om en omsättning i momshänseende. Anledningen till det är att delägaren då agerar på samma sätt som en utomstående som tillhandahåller tjänster till bolaget mot ersättning.  

Mot denna bakgrund ansökte ett antal tandläkarföretag, tillika bolagsmän i ett kommanditbolag, om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). Den fråga som tandläkarföretagen ville få besvarad var om den resultatandel som en bolagsman enligt bolagsavtalet kommer att erhålla utgör en momspliktig ersättning för utförda tjänster i momshänseende. Resultatandelen ska enligt avtalet beräknas utifrån hur mycket bolagsmannen, och den klinik där denne är verksam, bidrar med till kommanditbolagets verksamhet.  

SRN fann att tandläkarnas tillhandahållanden utgör omsättning mellan bolagsmännen och kommanditbolaget. Innebörden av kommanditbolagsavtalet var enligt nämnden att bolagsmännen bland annat tillhandahåller kommanditbolaget tandläkare mot en ersättning på årsbasis, vilken beräknas med utgångspunkt i bolagsmännens arbetsinsatser och respektive kliniks resultat under året. Skatterättsnämnden ansåg därmed att det föreligger ett ömsesidigt utbyte av prestationer och ett tillräckligt samband mellan dessa för att det ska bli fråga om en omsättning i momshänseende.  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu beslutat att undanröja Skatterättsnämndens förhandsbesked.  

HFD konstaterar inledningsvis att det av lämnade förutsättningar framgår att kommanditbolagets uppgifter exempelvis består i att sluta avtal med kunder, upprätthålla kontakter med myndigheter, teckna försäkringar samt sköta viss anskaffning av material och tjänster etc. Kommanditbolaget förfogar dock inte över några egna resurser i form av anställd personal, lokaler eller utrustning. Tandvårdsverksamheten ska bedrivas med användning av de resurser som bolagsmännen bidrar med.  

Vissa bolagsmän ska bidra med fullt utrustade och bemannade kliniker, inklusive tillgång till patientregister, marknadsföring och varumärke samt redovisning, administration och finansiering. Andra bolagsmän ska enbart bidra med tandläkare. HFD konstaterar att det planerade samarbetet innebär att tandvården uteslutande ska utföras vid de kliniker som endast del av bolagsmännen har. Detta innebär att ansvaret för kostnader som är hänförliga till driften av klinikerna, förutom viss anskaffning av material och tjänster, inte ligger på kommanditbolaget utan på de bolagsmän som är innehavare av dem. 

HFD konstaterar att avgörande för om tandläkarnas tillhandahållanden utgör omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats, är om den tandvård som utförs vid en klinik utgör en verksamhet som ägaren av kliniken bedriver för egen räkning - t.ex. som en integrerad del av sådan verksamhet som redan bedrivs där - eller om den bedrivs av bolagsmännen gemensamt. HFD anser att bedömningen i hög grad är beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Bland annat måste utredas vem det är som i praktiken sköter och ansvarar för driften av respektive klinik. HFD anser att ansökan aktualiserar frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. HFD anser därför att förhandsbesked inte borde lämnats och undanröjer förhandsbeskedet. 

Artikel av Louise Tensetti, skattejurist Mazars i Malmö.

skatt kommentar

Eftersom HFD nu undanröjt förhandsbeskedet finns det inget svar på frågan om den ersättning som bolagsmännen erhåller från kommanditbolaget är en momspliktig ersättning för utförda vårdtjänster eller en momsfri vinstdelning. 

Avgörande för hur denna principfråga ska bedömas synes dock vara om det är fråga om en gemensamt bedriven verksamhet via kommanditbolag eller om varje bolagsman egentligen bedriver tandvården via sin klinik och säljer sina tjänster till kommanditbolaget.  

För att verksamheten ska anses bedriven av kommanditbolaget krävs enligt vår bedömning sannolikt att ansvaret för kostnaderna för verksamheten såsom för anställd personal, lokaler och utrustning, ligger på kommanditbolaget och inte på de enskilda bolagsmännen. Detsamma gäller de avtal som ingåtts för verksamheten. 

Mot denna bakgrund bör det finnas möjlighet för delägare att erhålla momsfri vinstdelning även från kommanditbolag som bedriver tandvård/sjukvård om avtalsvillkoren för verksamheten utformas på ett korrekt sätt.  

Om ni undrar hur domen kan komma att påverka er verksamhet eller om ni överväger att bilda ett kommanditbolag för att tillhandahålla sjukvårds- eller tandvårdstjänster, är ni varmt välkomna att kontakta oss för diskussion.  

Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars i Malmö.

 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut, 2020-09-04, mål nr 975–20

Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2020-01-28, dnr 45–19/1

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Sept/Okt 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen