Internprissättningsdokumentationens vikt för skattetilläggets storlek

I Kammarrättens i Sundsvall dom i mål nr 1850-1851-21 har kammarrätten tagit ställning angående betydelsen av att ha en utförlig internprissättningsdokumentation för beslut om skattetillägg. I detta inlägg kommer vi att diskutera bakgrunden i målet, domstolens avgörande och kommentera domens betydelse.

Bakgrund

Frågan i målet var huruvida moderbolaget (”Bolaget”), som tillhandahöll koncerngemensamma tjänster till sina dotterbolag, var skyldigt att betala skattetillägg på grund av felaktig intern­prissättning. Bolaget hävdade att de hade uppfyllt sin dokumentationsskyldighet och begärde befrielse från skattetillägg, alternativt att skattetillägget sattes ned till fem procent. Skatteverket medgav endast en nedsättning till hälften av skattetillägget med stöd av sitt ställningstagande om betydelsen av internprissättningsdokumentation. I sitt ställningstagande anger Skatteverket att vid oriktig inlämnad uppgift i inkomstdeklarationen där dokumentation för internprissättning har upprättats och täcker de transaktioner som Skatteverkets korrigering avser, kan skattetillägget bara sättas ned till hälften.

Domstolarnas avgörande

Förvaltningsrätten för ett utförligt resonemang och betonade betydelsen av internprissättnings­dokumentationen för befrielse från skattetillägg. Domstolen konstaterade att Bolaget hade uppfyllt dokumentationsskyldigheten och hänvisade till förarbetsuttalanden om att förekomsten av dokumentation bör beaktas vid bedömningen av befrielse från skattetillägg. Förvaltningsrätten fann att skattetillägget skulle sättas ned till en fjärdedel av det ursprungliga beloppet.

Kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning och fastslog att det var skäligt med befrielse från skattetillägg till en fjärdedel. Domstolen frångick således Skatteverkets ställningstagande och anförde att ställnings­tagandet inte föranledde någon annan bedömning.

Mazars skattejurister kommenterar NY

Förvaltningsrätten för ett utförligt resonemang och betonade betydelsen av internprissättnings­dokumentationen för befrielse från skattetillägg. Domstolen konstaterade att Bolaget hade uppfyllt dokumentationsskyldigheten och hänvisade till förarbetsuttalanden om att förekomsten av dokumentation bör beaktas vid bedömningen av befrielse från skattetillägg. Förvaltningsrätten fann att skattetillägget skulle sättas ned till en fjärdedel av det ursprungliga beloppet.

Kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning och fastslog att det var skäligt med befrielse från skattetillägg till en fjärdedel. Domstolen frångick således Skatteverkets ställningstagande och anförde att ställnings­tagandet inte föranledde någon annan bedömning.

Domen innebär en tydlig avvikelse från Skatteverkets restriktiva tolkning av förarbetena och betonar betydelsen av väl utförd internprissättningsdokumentation. Genom att fastställa att befrielse från skattetillägg kan vara mer än hälften, ger kammarrätten en nyanserad syn på ärendet och skapar en tydlig praxis.

Det är värt att notera att Skatteverket inte har överklagat kammarrättens dom, vilket innebär att domen nu har vunnit laga kraft. Trots detta har Skatteverket ännu inte uppdaterat sitt ställnings­tagande i enlighet med domen.

Denna dom understryker betydelsen av kvaliteten på dokumentationen för att kunna åtnjuta befrielse från eller nedsättning av skattetillägget. Vi rekommenderar därför företag som är skyldiga att upprätta internprissättnings­dokumentation att noggrant följa kraven och utföra arbetet grundligt.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev juli 2023

Vill du veta mer?