Nya aktiebolagsrättsliga omstruktureringsmöjligheter kan leda till anpassning av skattelagstiftning

Från och med den 31 januari 2023 gäller nya aktiebolagsrättsliga regler om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar. Till följd av de nya reglerna har Finansdepartementet den 15 mars publicerat en promemoria med förslag om ändringar i bland annat inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen, med syfte att anpassa skattelagstiftningen till de förändringar som gjorts i de aktiebolagsrättsliga reglerna.

De aktiebolagsrättsliga ändringarna innebär ökade möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EES. Ändringarna i aktiebolagslagen (ABL) har bland annat inneburit en ny delningsform, delning genom separation och ett nytt ombildningsförfarande, gränsöverskridande ombildning.

En grundläggande del i den svenska skatterätten är att den inte bör försvåra för företag som vill omstrukturera sin verksamhet. Bland annat ska inte omstruktureringar leda till beskattning av orealiserade värden i onödan.

Särskilda beaktanden måste emellertid göras vid omstruktureringar som innebär att sådana orealiserade värden överlåts över nationsgränser inom EES. I dessa fall måste överväganden gällande etableringsfriheten göras om när och hur beskattning bör ske.

Förändringar i 24 kap ABL om delning

I 24 kap ABL har bland annat den nya delningsformen, delning genom separation, införts. Delning genom separation innebär, i likhet med den redan existerande delningsformen partiell delning, att endast en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera övertagande bolag. Delningsvederlaget ska vid en delning genom separation utges till det överlåtande bolaget istället för till aktieägarna, vilket är fallet vid en partiell delning. Utfallet vid en delning genom separation är således att det överlåtande bolaget blir aktieägare i övertagande bolag.

Ändringarna i aktiebolagslagens 24 kap. innebär också att samtliga delningsformer kan göras gränsöverskridande, det vill säga att ett svenskt aktiebolags tillgångar och skulder övertas, helt eller delvis, av ett eller flera utländska bolag med hemvist inom EES. I dessa fall krävs dock att varje övertagande bolag bildas genom delningen.

Gränsöverskridande ombildning

Förändringarna i ABL innebar också att ett nytt 24 a kapitel infördes. Det nya kapitlet reglerar det nya ombildningsförfarandet gränsöverskridande ombildning. Förfarandet innebär att ett svenskt aktiebolag får ombildas till en motsvarande juridisk person som omfattas av lagstiftningen i en annan stat inom EES. Detta görs genom att ett aktiebolag överför sitt registrerade säte till en annan stat inom EES utan att aktiebolaget upplöses. Bolaget lever således vidare, men i form av ett utländskt bolag. Bestämmelserna omfattar alla typer av aktiebolag med undantag för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. En liknande möjlighet att flytta säte från en stat inom EU till en annan stat inom EU utan att behöva avvecklas har tidigare funnits för associationsformen europabolag. Någon direkt motsvarighet har dock inte tidigare funnits för aktiebolag.

Förslag till skatterättsliga ändringar

I och med de nya aktiebolagsrättsliga reglerna om omstruktureringar över nationsgränserna inom EES har det uppkommit omstruktureringsförfaranden som inte särskilt regleras i svensk lag. Att omstruktureringsförfarandena inte regleras i lag kan komma att innebära att dessa skulle få andra beskattningskonsekvenser än de tidigare omstruktureringsmöjligheterna. Av denna anledning krävs en anpassning av skattelagstiftningen.

Bland annat föreslås ändringar göras av 30 kap. och 31 kap. inkomstskattelagen (IL) så att ett svenskt aktiebolag undantas från kravet på omedelbar återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond när skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör på grund av att den juridiska personen överfört sitt registrerade säte i Sverige till en annan stat inom EES.

Vidare föreslås att terminologin i det 38 kap. IL om verksamhetsavyttringar ska ändras från det säljande företaget och det köpande företaget till att istället omfatta det överlåtande företaget och det övertagande företaget. Innebörden av ändringarna är ett förtydligande att bestämmelserna om undantag från omedelbar beskattning vid verksamhetsavyttring kan vara tillämplig även när ett företag avyttrar tillgångar i samband med en delning genom separation.

I promemorian bedöms även reglerna om uttagsbeskattning vid utflyttningssituationer vara tillämplig i de fall ett ombildningsförfarande över nationsgränserna innebär att skattskyldigheten i Sverige helt eller delvis upphör. Detta innebär den näringsverksamhet för vilken skattskyldigheten i Sverige upphör, ska behandlas som om den har avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Syftet är att vinster som upparbetats i Sverige också ska beskattas i Sverige. Dock föreslår promemorian att anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning ska kunna beviljas i dessa fall. Detta innebär en utvidgning av skatteförfarandelagens bestämmelser om möjlighet till anstånd.

Därutöver görs bedömningen att beskattningen av delägarna inte kommer att påverkas av att ett bolag får en ny nationalitet genom en gränsöverskridande ombildning.

Mazars skattejurister kommenterar

Att skattelagstiftningen anpassas är en naturlig följd av att nya gränsöverskridande omstruktureringsmöjligheter för aktiebolag har implementerats i svensk lag. Det är viktigt att beskattningskonsekvenserna av gränsöverskridande omstruktureringar är förutsebara och att skattelagstiftningen inte medger allt för stora skillnader i hur och när beskattning sker mellan olika omstruktureringsalternativ.

Promemorian har skickats på remiss och remissvaren ska ha inkommit senast den 17 maj 2023. Det återstår således att se vad de olika remissinstanserna har för synpunkter på promemorian.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev mars 2023

Vill du veta mer?