Nya regler för hållbarhetsrapportering – få koll på vad som gäller

Den 21 juni 2022 antogs förslaget om EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD är ett ramverk för integrering av miljö (Environmental), socialt ansvar (Social) och bolagsstyrning (Governance) dvs. ”ESG”, i företagens övergripande och långsiktiga värdeutveckling. Direktivet, som ska implementeras successivt från 2024, innebär att fler bolag ska hållbarhetsrapportera och kraven på rapportens innehåll är långtgående.

Stora företag inom EU har omfattats av krav på rapportering och transparens avseende hållbarhet sedan 2014, då Non Financial Reporting Directive (NFRD) antogs. CSRD, som är en uppföljare till NFRD, syftar till att information som rapporteras om företags hållbarhetsarbete ska vara konsekvent, relevant, jämförbar och pålitlig – i likhet med vad som gäller för finansiell information.  

För första gången införs lagkrav på att företag ska beskriva såväl hur deras verksamhet påverkar omgivningen, som hur omgivningen påverkar företaget, s.k. dubbel materialitet. Principen om dubbel materialitet bygger på tanken att det inte kan finnas hållbar ekonomisk värdeutveckling utan hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter.

För att säkerställa att företag tillhandahåller tillförlitlig information införs obligatorisk granskning av hållbarhetsrapporter som är framtagna i enlighet med CSRD. Dessutom ska hållbarhetsrapportering ske enligt en ny rapporteringsstandard – European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Dagens hållbarhetsrapportering utgår i stor utsträckning från frivilliga ramverk såsom exempelvis Global Reporting Initiative (GRI) och Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). ESRS bygger bland annat på sådana befintliga ramverk, annan EU-lagstiftning och andra normer för hållbarhetsrapportering.

Europeiska rådet förväntas anta en slutlig lagtext den 28 november, varefter det kommer att undertecknas och offentliggöras i EU:s officiella tidning. Direktivet träder i kraft 20 dagar efter offentliggörandet. I ett första skede kommer en rapporteringsstandard som gäller för alla stora företag oavsett branschtillhörighet. Denna kommer senare att kompletteras med branschspecifika standarder samt en frivillig standard för små och medelstora företag.

Implementering av de nya kraven på hållbarhetsrapportering ska ske enligt nedan:

  • 1 januari 2024 (med första rapportering 2025) – Företag som redan omfattas av NFRD dvs. EU-PIE, >500 anställda.
  • 1 januari 2025 (med första rapportering 2026) – Stora företag som för närvarande inte omfattas av NFRD, dvs. 250 anställda, 40 MEUR i omsättning, 20 MEUR i balansomslutning.
  • 1 januari 2026 (med första rapportering 2027) – Börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och vissa försäkringsföretag – med undantag för mikroföretag som har färre än 10 anställda. Möjlighet att välja bort tillämpning av direktivet fram till 2028.
  • 1 januari 2028 – Non-EU companies med minst ett dotterbolag eller en filial i EU och med över 150 MEUR omsättning i EU (viss information).

Onoterade små och medelstora bolag omfattas för närvarande inte av CSRD och dess krav på hållbarhetsrapportering. Genom att vara en del av värdekedjor till större företag som omfattas av sådana krav, kommer de indirekt att behöva tillhandahålla sådan hållbarhetsinformation som krävs av de större företagen. Som en konsekvens, uppmuntrar CSRD små och medelstora bolag att publicera hållbarhetsinformation enligt ESRS standarden för små och medelstora bolag på frivillig basis.

 

Mazars skattejurister kommenterar

Håll utkik efter ett nytt blogginlägg här på Mazars Sweden News i samband med den stundande publiceringen av CSRD för vidare kommentarer om vad företagen ska rapportera.

Vill ha du ha råd kring hur du kan arbeta med hållbarhetsrapportering? Kontakta då gärna oss så hjälper vi dig.

 

Caroline Norrsand                                       
Partner, Auktoriserad Revisor, Ystad

Louise Tensetti
Skattejurist, Malmö

 

Artikel publicerad i Mazars nyhetsbrev december 2022.

Vill du veta mer?