Nytt fall om vårdmoms

En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse momspliktig personaluthyrning enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 2 juli 2020.

Frågan om gränsdragningen mellan tjänster som utgör momspliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från momsplikt undantagen sjukvård har återigen varit föremål för Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) prövning.  Målet gällde en privat tandvårdskliniks inköp av tjänster från en polsk tandläkare.  

Aktiebolaget som bedrev tandvårdskliniken gjorde gällande att HFD har gjort en felaktig tolkning av EU-domstolens praxis i tidigare avgöranden och menade att det av EU-domstolens dom i målet Peters (C-700/17) följer att sjuk- och tandvårdstjänster som utförs av personer som har legitimation att utöva sådan vård ska vara undantagna från moms. 

Peters-målet gällde en läkare som tillhandahöll sjukvårdstjänster i form av bl.a. medicinska analyser till ett laboratorieföretag. EU-domstolen kom fram till att även analystjänster är en sjukvårdstjänst som kan vara undantagen från moms samt att så är fallet även om ett förtroendeförhållande saknades mellan vårdgivare och patient. 

HFD ansåg dock att domen i Peters-målet inte ger ledning för att bedöma om en tjänst utgör en momsfri sjukvårdstjänst eller momspliktig uthyrning av personal. HFD fann att de generella slutsatser som HFD tidigare dragit av EU-domstolens praxis kring gränsdragningen mellan sjukvård och personaluthyrning fortsatt kan läggas till grund för bedömningen av denna fråga.  

I det aktuella fallet fann HFD följande:

Av avtalet mellan bolaget och tandläkaren framgår att tandläkaren, som underleverantör, ska utföra tandvård vid den klinik som bolaget driver. Mottagare av tandvården är de patienter som vänder sig till kliniken för att få sådan vård. Tandvården ska utföras på de tider som bolaget bestämmer.  

Enligt HFD:s mening innebär detta att tandläkaren ingår i bolagets organisation. Det är bolaget som har det övergripande ansvaret för att besluta om vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för tandläkarens tillhandahållande. Tandläkaren utför alltså sitt uppdrag i enlighet med bolagets instruktioner. Syftet med avtalet får anses vara att tandläkaren ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att bolaget i sin tur ska kunna tillhandahålla tandvård vid sin klinik. Tandläkarens tillhandahållande utgör därmed uthyrning av personal. 

Den privata tandvårdsklinikens förvärv av tjänster från tandläkaren bedöms på dessa grunder vara momspliktig personaluthyrning. 

 

Artikel av Louise Tensetti, skattejurist Mazars i Malmö.

skatt kommentar

Sedan EU-domstolen i målet Peters fastslog att en specialistläkares tillhandahållande av sjukvårdstjänster såsom underleverantör kan vara undantagna från moms, trots att ett förtroendeförhållande gentemot patienten saknas, har frågan funnits om domen skulle kunna förändra rättsläget så att underleverantörers utförda sjuk- och tandvårdstjänster åter skulle kunna bli undantagna från moms.   

Genom att HFD nu i sin dom uttalat att praxis är oförändrad gäller alltjämt den ordning som i praktiken tillämpats sedan den 1 juli 2019, dvs att uthyrning av personal inte är en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård eller tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen utför vårdtjänster hos köparen. 

Har ni frågor om detta eller vill diskutera er momssituation är ni alltid välkomna att kontakta oss på Mazars. 

 

Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars i Malmö.

HFD dom 2020-07-02, mål nr 6562-19

Artikel från tidigare nyhetsbrev: Fråga om tandläkares insats via KB

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Aug/Sept 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen