Travhästs deltagande i ett premielopp mot ersättning utgör omsättning av tjänst

I dom den 10 januari 2022, HFD 2022 ref 3, fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och fann att det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp.

I det aktuella fallet hade ett bolag, som bedriver trav- och avelsverksamhet, låtit tvååriga hästar delta i s.k. premielopp, varav samtliga hade genomfört godkända lopp. Fråga i ärendet var om det utgör en omsättning av en tjänst när bolaget låter en häst delta i ett premielopp och får en ersättning i form av en ägarpremie på 20 000 kr (år 2020) och följaktligen om det kan utgå moms på ersättningen.

Alla svenskfödda travhästar har rätt att genomföra ett premielopp det år hästen fyller två år. För att bli godkänd ska hästen springa en viss distans inom ett visst tidsintervall. Hästen kan endast genomföra ett godkänt premielopp. När hästen har genomfört ett godkänt premielopp erhåller hästens ägare 20 000 kr från Svensk Travsport. Syftet med premieloppen är att säkerställa att de unga hästarna tränas väl och är tillräckligt förberedda inför framtida tävlingar.

Skatterättsnämnden fann i beslut den 30 juni 2021 att ett tillhandahållande som innebär att en hästägare låter sin häst delta i ett premielopp mot ersättning i form av ägarpremie om hästen genomför distansen inom visst tidsintervall utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till HFD och hävdade att bolaget inte omsätter en tjänst när en häst genomför ett godkänt premielopp.

Utgångspunkten för att det ska vara fråga om en omsättning är att det tillhandahålls en tjänst mot ersättning mellan parter som ingår i ett rättsförhållande. Frågan om prispengar vid hästkapplöpning är omsättning har tidigare varit föremål för prövning i EU-domstolen (Baštová, C-432/15). I den s.k. Baštovádomen uttalade EU-domstolen att för det fall ersättningen är beroende av hästarnas placering i loppet saknas det direkta samband som krävs för att tillhandahållandet ska vara en omsättning.

HFD har i målet HFD 2019 ref. 68 bestämt att det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en travtävling där tävlingsarrangören lämnar en garanterad prispeng om 500 kr (numera minst 1 500 kr) till samtliga startande oavsett placering. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till detta belopp även om hästägaren får ytterligare ersättning baserad på hästens placering i loppet.

HFD konstaterar att i ett premielopp är den garanterade ersättningen inte beroende av andra hästars placeringar i loppet utan det är den egna hästens prestation som är avgörande. Att det utgår premier endast för de hästar som uppfyller ett visst kvalitetskrav innebär inte att ersättningen utgår slumpmässigt så att det skulle saknas ett direkt samband mellan genomförandet av ett godkänt premielopp och premien. HFD konstaterar att Svensk Travsport betalar bolaget en ersättning när en av bolagets hästar genomför ett godkänt premielopp. Det saknas skäl att betrakta rättsförhållandet mellan bolaget och Svensk Travsport på annat sätt än att det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där ägarpremien utgör motvärdet för den tjänst som bolaget tillhandahåller Svensk Travsport. Det föreligger därmed ett sådant direkt samband mellan tjänsten och den mottagna ersättningen som krävs för att en omsättning ska anses föreligga. Mot bakgrund härav fastställde HFD förhandsbeskedet.

skatt-kommentar png

HFD:s dom innebär inte en förändring av rättsläget i sig, men utgör ett välkommet förtydligande av vad som gäller för de ersättningar som en hästägare erhåller när deras häst genomfört ett godkänt premielopp. 

Domen är emellertid av särskilt vikt efter att Skatteverket i ställningstagande 2021-04-13 ”Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt” gett uttryck för att tävlingsverksamhet inom trav inte i sig är en ekonomisk verksamhet, dvs att den som endast bedriver tävlingsverksamhet med travhästar inte har en momspliktig verksamhet. Konsekvensen av detta är att utgående moms inte ska redovisas på den garanterade prispengen samt att avdragsrätt för ingående moms saknas.

Det finns emellertid all anledning för travhästägare att inte utan vidare acceptera Skatteverkets synsätt. Skatteverkets ställningstagande är enligt vår mening onyanserat men det hindrar inte Skatteverket från att just nu tillskriva travhästägare och ifrågasätta verksamheternas momsregistrering.

Varje hästägares verksamhet är unik och vi rekommenderar att varje hästägare ser över sin situation och bedömer hur Skatteverkets ställningstagande påverkar dem och hur ett eventuellt ifrågasättande från Skatteverket av verksamheten kan bemötas.

Har du frågor om hur domen och Skatteverkets ställningstagande påverkar just din verksamhet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Fredrik Rosén, Skattejurist

Åse Frennberg, Skattejurist

HFD 2022 ref 3

Vill du veta mer