Mazars lämnar synpunkter på förslaget till nya jämkningsregler

Den 27 april lämnade Mazars Skatt ett remissyttrande över Finansdepartementets förslag till ändrade regler för justering av investeringsmoms vid fastighetsöverlåtelser. Vår uppfattning är att det riskerar leda till allvarliga konsekvenser för stora delar av näringslivet om nya regler införs den 1 januari 2024 på ett sådant sätt som presenteras i förslaget. För att råda bot på de största identifierade bristerna förordar Mazars att förslaget anpassas på flera sätt för att inte momsen ska bli en onödig kostnad för företagen.

I januari 2023 presenterade Finansdepartementet sitt förslag till förändrade regler för justering av momsavdrag hänförliga till anskaffade investeringsvaror vid överlåtelser av fastigheter. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och promemorian har varit ute på remiss under våren. Bakgrunden till detta förslag är att de svenska jämkningsreglerna har ansetts strida mot EU-rätten till den del de innebär att överlåtarens skyldighet att justera momsavdrag för investeringar i fastigheter (större ny-, till- och ombyggnationer) kan övertas av annan person än den som ursprungligen gjort avdraget.

Förslaget kan i korthet sammanfattas enligt följande:

  • Vid överlåtelse av fastighet som sker efter den 1 januari 2024 uppstår en skyldighet för överlåtaren att jämka (läs: återbetala) tidigare avdragen ingående moms hänförligt till investeringar i fastigheten. Jämkningen ska avse återstoden av korrigeringstiden och redovisas vid ett enda tillfälle. Eftersom korrigeringstiden för jämkning av investeringar i fastigheter är tio år kommer även investeringar som gjorts innan den nya lagen träder i kraft att träffas av skyldigheten. Det lagda förslaget erbjuder ingen möjlighet för den som förvärvar en fastighet att komma i åtnjutande av momsavdrag för jämkningsbeloppet som överlåtaren tvingats återbetala till staten på grund av överlåtelsen.

 

  • När fastighet överlåts som en del i en momsmässig verksamhetsöverlåtelse uppstår däremot inte samma slags jämkningskonsekvens, eftersom förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation såvitt avser ansvaret för tidigare avdragen moms.

 

  • När en hyresgäst som gjort avdrag för ingående moms på större investeringar i en förhyrd lokal (exempelvis ombyggnad av en butikslokal) lämnar lokalen utan att överlåta kontraktet till någon annan, ska det anses som att lokalen används i momsbefriad verksamhet under återstoden av korrigeringstiden. Denna ”ändrade användning” föranleder att företaget ska påbörja årlig jämkning av tidigare avdragen moms till dess att korrigeringstiden löpt ut för investeringen. Enligt förslaget saknar det betydelse hur investeringen används i praktiken.

 

Mazars Skatt har lämnat ett remissyttrande över detta förslag och delar uppfattningen att nuvarande jämkningsregler måste anpassas till EU-rätten. Det finns dock anledning att kritisera det sätt på vilket förändringar nu föreslås. Bland annat ser Mazars en uppenbar risk för allvarliga – och för parterna överraskande – momskonsekvenser vid fastighetsöverlåtelser och när hyresgäster av olika anledningar lämnar förhyrda lokaler. Det mest anmärkningsvärda är att momsen blir en kostnad även i fullt skattepliktiga verksamheter, vilket framstår som orimligt då hela motivet till att ändra bestämmelserna är att säkerställa förenlighet med EU-rätten. En grundläggande princip inom EU är att momsen ska vara neutral genom produktions- och distributionsleden och principiellt endast belasta slutlig konsumtion.

Förslaget blir en slags straffbeskattning av fastighetsöverlåtelser och avflyttande hyresgäster, och lanseras i ett konjunkturläge där mer beskattning är det sista som näringslivet behöver. Att stressa fram ny lagstiftning som påverkar så många företag är direkt olämpligt, och lagstiftaren borde ta sig tid att utreda andra alternativ för att uppnå målet med så liten negativ påverkan på företagen som möjligt. Mazars rekommenderar därför ett antal anpassningar av förslaget och framför också kritik mot den bristfälliga konsekvensanalysen.

Vid genomgång av de remissvar som andra instanser lämnat framgår att många uttrycker liknande farhågor och avråder från att införa dessa regler. Förhoppningen är att regeringen tar till sig av dessa synpunkter och gör nödvändiga anpassningar innan det skarpa lagförslaget läggs fram.

På ett eller annat sätt kommer dock de svenska jämkningsreglerna att förändras inom kort, och sannolikt blir det mer administrativt komplext att överlåta investeringsvaror i framtiden. Exakt hur denna förändring kommer att gå till vet vi inte med säkerhet ännu, men Mazars fortsätter att bevaka lagstiftningsprocessen och hålla sina kontakter uppdaterade.

Undrar du vad de kommande förändringarna innebär för din verksamhet? Hör i så fall gärna av dig till Mazars momsgrupp för diskussion och analys av hur ni bör agera framåt.

Remissvaret finns tillgängligt i sin helhet på vår blogg Mazars Sweden News.

 

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev april/maj 2023

Vill du veta mer?