Kadrowo-płacowe aktualizacje prawne: I kwartał 2021

1. Kolejna grupa przedsiębiorców objętych przepisami PPK

Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) objęte zostały m.in. pozostałe podmioty zatrudniające, czyli przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK oraz ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności po tej dacie. W terminie do 23 kwietnia 2021 r. przedsiębiorcy ci powinni zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 10 maja 2021 r. umowę o prowadzenie PPK.

2. Rozszerzenie przychodów objętych ulgą dla młodych (tj. osób, które nie ukończyły 26 lat)

Z dniem 1 stycznia 2021 r. katalog przychodów objętych ulgą dla młodych uległ rozszerzeniu o przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3. Dodatkowy dzień wolny w razie oddania osocza po chorobie COVID-19

Wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) w art. 9a uprawniają honorowego dawcę krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, do 2 dni wolnych, które powinny przypadać w dniu, w którym dawca krwi oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

4. Dofinansowanie wynagrodzeń i dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152), mające na celu przedłużenie dotychczasowych form wsparcia przewidzianych w tarczy branżowej. Na gruncie nowego rozporządzenia, o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą w branży hotelarskiej, kempingowej, działalność agentów turystycznych i działalność organizatorów turystyki oraz działalność usługową wspomagającą transport lotniczy. Dla ubiegania się o wsparcie, przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ma być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

5. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego pod kątem COVID-19

Na mocy § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 2234), na pracodawcę nałożono obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, sporządzonej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. przed 29 grudnia 2020 r.), m.in. w zakresie wirusa SARS-CoV-2. Aktualizację ryzyka należy przeprowadzić w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, tj. do 28 stycznia 2021 r.

6. Termin na rezygnację z ZFŚS i wypłatę świadczeń urlopowych dla mniejszych pracodawców

Jeśli na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pracodawcy generalnie nie są zobowiązani do tworzenia ZFŚS, jak też nie muszą wypłacać świadczenia urlopowego. Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego zależy jednak od spełnienia przez pracodawcę określonych formalności, tj. poinformowania  (w sposób przyjęty u danego pracodawcy) pracowników o tej decyzji do dnia 31 stycznia.

7. Świadczenia postojowe dla określonej grupy zleceniobiorców

Od 15 stycznia 2021 r. o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną w zakresie:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

8. Możliwość wnioskowania o przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych

Zakończenie kwartału kalendarzowego i roku kalendarzowego jest dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów kolejną szansą na złożenie wniosku o przeliczenie pobieranych świadczeń. Mowa tu o emeryturze obliczanej na starych i nowych zasadach, jak również o rencie z tytułu niezdolności do pracy.

9. Możliwość wystąpienia o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zgodnie z informacją podaną przez ZUS na stronie www.zus.pl, od 1 stycznia 2021 r. można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Zwolnienie to dotyczy sytuacji, gdy umowa jest zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r., a jej przedmiot jest związany z działalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej. Dodatkowo, łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są zapisywane na koncie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

10. Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11 kwietnia 2021

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 558), dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 11 kwietnia 2021 r.

Kontakt