Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Polscy przedsiębiorcy (zarówno podatnicy CIT, jak i PIT) mają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Zgodnie z ustawową definicją działalność badawczo-rozwojowa (B+R) to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. 

W 2016 r. ulga na działalność B+R wynosiła od 10% do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Począwszy od 2017 r. atrakcyjność ulgi B+R zwiększyła się w związku z wprowadzeniem nowych progów odliczenia - od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych. 

Rok 2018 przysniósł dalsze udogodnienia dotyczące ulgi B+R - rozszerzono katalog kosztów objętych ulgą B+R, a dodatkowo poziom odliczenia podniesiono do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych (a nawet 150% kosztów poniesionych w przypadku podatników mających status centrów badawczo-rozwojowych).

Kategorie kosztów kwalifikowanych objętych ulgą na działalność B+R

Obowiązujące w 2018 r. kategorie kosztów kwalifikowanych objętych ulgą B+R są następujące:

 • wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy umów o pracę) w proporcji, w jakiej czas spędzony przez pracownika na działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy,
 • wynagrodzenia  i składki na ubezpieczenia społeczne współpracowników prowadzących działalność badawczo-rozwojową na podstawie umów zlecenia/o dzieło w proporcji, w jakiej czas spędzony przez współpracownika na działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy,
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R,
 • koszty nabycia specjalistycznego sprzętu B+R innego niż środki trwałe,
 • koszty odpłatnego korzystania (lub zakupu usług) z aparatury wykorzystywanej wyłącznie w działalności B+R (z wyłączeniem umów z podmiotami powiązanymi),
 • koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych lub równorzędnych, wyników badań od jednostek naukowych,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R (z wyłączeniem samochodów, budynków, nieruchomości będących w odrębnym posiadaniu).

Nasi specjaliści są gotowi wesprzeć Państwa w kompleksowej analizie działalności pod kątem możliwości zastosowania ulgi B+R, wdrażaniu procedur umożliwiających korzystanie z ulgi B+R, uzyskaniu interpretacji indywidualnej oraz bieżącego wsparcia w zakresie ulgi B+R.

Zakres usług w obszarze zastosowania ulgi B+R

 • analiza wstępna – przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości zastosowania ulgi B+R, syntetyczne podsumowanie możliwości i opłacalności zastosowania ulgi B+R wraz z rekomendacjami,
 • mapowanie procesu – przeprowadzenie konsultacji i zaproponowanie szczegółowego rozwiązania dotyczącego procesów, procedur i warunków formalnych niezbędnych do skorzystania z ulgi B+R w zależności od decyzji podjętej na podstawie analizy wstępnej,
 • przegląd procedur/dokumentów – udzielanie kompleksowego wsparcia w zakresie opracowania niezbędnych zmian w przypadku, gdy wdrożenie ulgi na działalność B+R będzie wymagać zmian w wewnętrznych procedurach lub dokumentach,
 • zabezpieczenie pozycji podatkowej – przygotowanie wniosku o interpretacje podatkowe po opracowaniu i zaakceptowaniu modelu wdrożenia i stosowania ulgi B+R w celu zabezpieczenia pozycji podatkowej klienta,
 • wdrożenie procedur dla celów ulgi B+R – udzielenie niezbędnego wsparcia przy implementacji po uzyskaniu interpretacji podatkowych potwierdzających proponowany model wdrożenia ulgi B+R,
 • nadzów i rozliczenie ulgi B+R – bieżący/okresowy nadzór nad stosowaniem ulgi B+R, wsparcie w sporządzeniu deklaracji CIT-BR i kalkulacjach z tym związanych.

Kontakt