Polski Ład: proponowane zmiany w VAT

W uchwalonym 29 października 2021 r. przez sejm i senat projekcie zmian w ustawach podatkowych nazywanym „Polskim Ładem” zaproponowano następujące zmiany w zakresie VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.:

Utworzenie Grupy VAT

Od 1 stycznia 2022 r. grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie:

 1. posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
 2. nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Kryterium powiązania finansowego zostanie spełnione jeśli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT będzie posiadał bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Kryterium powiązania ekonomicznego będzie spełnione jeżeli:

 1. przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
 2. rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
 3. członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Kryterium powiązania organizacyjnego będzie uznane za spełnione jeżeli:

 1. prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
 2. organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika.

Grupa VAT nabędzie status podatnika VAT z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania formalnej rejestracji.

Co istotne podmiot będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT, grupa VAT zaś nie będzie mogła być członkiem innej grupy VAT.

Utworzenie grupy VAT oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Opcja opodatkowania usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzona możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania VAT wykonywanych przez niego usług finansowych. Zaproponowana zmiana opiera się na modelu niemieckim polegającym na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.

Zgodnie z projektem nowelizacji podatnik będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 Polskiej ustawy VAT, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

 1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 2. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną preferencji podatkowej polegającej na zwrocie podatku VAT w terminie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji / korekty deklaracji. Wskazana preferencja podatkowa szybkiego zwrotu VAT dotyczyłaby podatników spełniających łącznie kryteria w zakresie:

 • wysokiego udziału (minimum 80%) łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online / wirtualnych które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas
 • wysokiego udziału  (minimum 80%) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu
 • wysokości łącznej wartości sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online / wirtualnych, która przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot powinna być nie niższa niż 50.000 zł.

Podatnik powinien spełniać powyższe warunki przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot.

Zmiany w WIS

Zgodnie z proponowaną zmianą Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówi wydania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) w przypadku gdy zakres wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego.

Porozumienie inwestycyjne (PI) to nowa instytucja, która ma zostać wprowadzona do Ordynacji podatkowej, mająca postać umowy pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotyczącej skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski. 

Kontakt