Kadrowo-płacowe aktualizacje prawne: III kwartał 2021

1. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń z programu Dobry Start

Rodzice i opiekunowie uczniów w wieku do 20 lat lub – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – 24 lat raz w roku, bez względu na dochód rodziny, mogą otrzymać na wyprawkę szkolną świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł.

Świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji. Warunkiem otrzymania go jest złożenie stosownego wniosku. Począwszy od 1 lipca 2021 r. wnioski te składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem: portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

2. Zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa zmieniająca – w części dotyczącej świadczeń chorobowych – ma wejść w całości w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. jednak niektóre przepisy obowiązują od 18 września 2021 r.

Ustawa zmieniająca wprowadza zmiany w zakresie m.in.: okresu wypłaty zasiłku chorobowego za czas choroby trwającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego, wysokości zasiłku chorobowego, przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłku, terminów wypłaty zasiłków.

Od 18 września 2021 r. obowiązują przepisy rozszerzające krąg osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

3. Zmiany w procedurze administracyjnej

Z dniem 16 września 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1491). Na jej mocy zostaną wprowadzone istotne ograniczenia w ramach postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Nowelizacja wyklucza możliwość stwierdzenia nieważności decyzji, niezależnie od zaistnienia którejkolwiek z przyczyn przewidzianych w K.p.a. (np. rażącego naruszenia prawa), jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Wprowadza również zasadę, zgodnie z którą, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, w ogóle nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

4. Naliczanie odsetek za zwłokę w ZUS

18 września 2021 r., mocą ustawy nowelizującej, wprowadzono zmianę do art. 23 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z której wynika, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. 2 800 zł × 1% = 28 zł). Wcześniej płatnik nie naliczał ich, jeżeli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł.

5. Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2022 r.

Rada Ministrów w dniu 14 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wyniesie 3 010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa 19,70 zł.

Kontakt