Kadrowo-płacowe aktualizacje prawne: III kwartał 2022

Aktualizacje legislacyjne w obszarze kadrowo-płacowym

Poniżej przedstawiamy najważniejsze, w naszej opinii, zmiany oraz planowane zmiany legislacyjne w obszarze kadrowo-płacowym za III kwartał 2022 r.

Zwolnienie płatnika z poboru zaliczek na PIT od przychodów pracownika

Od 1 stycznia 2023 r. każdy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, jeśli przewiduje, że jego dochód w trakcie roku nie przekroczy 30.000 zł. Jeśli dojdzie do przekroczenia kwoty 30.000 zł, to od nadwyżki pracodawca będzie pobierał zaliczkę na podatek bez jej pomniejszania o kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek.

Przesunięcie wejścia w życie nowych przepisów Kodeksu pracy na 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu zmiany w Kodeksie pracy dotyczące m.in. nowych regulacji w umowach o pracę, dodatkowego urlopu opiekuńczego czy zwolnienia od pracy w pilnych sprawach rodzinnych mają wejść w życie najwcześniej od 1 stycznia 2023 r.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w niektórych sytuacjach liczone podwójnie

Z dniem 1 lipca 2022 r. miała zniknąć generalna zasada podwójnego liczenia zaliczek na podatek. Jednak pomimo zmian wprowadzonych Polskim Ładem 2.0. nadal obowiązuje art. 83 ust. 1 i 2b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z tych przepisów wynika, że jeżeli kwota składki zdrowotnej przewyższa wysokość zaliczki na PIT wyliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., to płatnik powinien tę składkę odpowiednio obniżyć (do wysokości zaliczki). W praktyce oznacza to, że przy stosunkowo niskich dochodach pracowników, aby wyliczyć składkę zdrowotną, płatnik nadal musi liczyć zaliczkę na podatek podwójnie.

Kolejne zmiany w podróżach służbowych od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. ma nastąpić kolejna zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Projekt zakłada podwyższenie o 7 zł, tj. do 45 zł, stawki diety za podróż krajową, a tym samym wzrośnie m.in. kwota zwrotu kosztów noclegu w podróży krajowej odpowiadająca 20-krotności diety – do 900 zł, czy ryczałt za nocleg w podróży krajowej stanowiący 150% diety do 67,50 zł. Projekt rozporządzenia przewiduje też zmianę kwoty diety zagranicznej do niektórych państw. Podwyżce ulegnie m.in. dieta za podróż służbową do Austrii, Belgii, Francji, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji czy Włoch.

Termin na odprowadzenie drugiej raty odpisu na ZFŚS za 2022 r.

Pracodawcy objęci obowiązkiem tworzenia ZFŚS są zobowiązani przekazać drugą ratę odpisu na Fundusz do końca września br. Druga rata obejmuje 25% odpisu podstawowego oraz ewentualne zwiększenia dobrowolne.

Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie kopiowania dokumentów tożsamości przez instytucje finansowe

Zgodnie z art. 112 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2021.2439) banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych uprawnienie to nie oznacza prawa do wykonywania kopii dokumentów tożsamości, a jedynie prawo do przetwarzania danych osobowych, które są zawarte w tych dokumentach. Natomiast do weryfikacji danych wystarczające jest okazanie dokumentu tożsamości do wglądu.

Informowanie pracodawcy o zaprzestaniu wpłat do PPK za pracownika

Zmiana Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) wprowadza od dnia 21 listopada 2022 r. uregulowania stanowiące, że PFR będzie informował, za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki danego uczestnika, wszystkich pracodawców o rozpoczęciu wypłaty z jednego z rachunków.

Niezależnie od tego, ile rachunków PPK posiada uczestnik PPK, rozpoczęcie wypłaty z jednego z nich powoduje, że wpłaty do PPK nie mogą już być dokonywane również na pozostałe rachunki.

Do tej pory przepisy nie pozwalały na przekazywanie informacji o rozpoczęciu wypłat na rzecz uczestnika PPK innym pracodawcom, którzy odprowadzają za niego wpłaty do PPK.

Zaległy urlop wypoczynkowy do wykorzystania do końca września

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy i niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, musi zostać udzielony pracownikowi przez pracodawcę najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Ostateczny termin udzielenia urlopu zaległego uznaje się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie ten urlop najpóźniej w ostatnim dniu terminu, tj. 30 września danego roku. Zasady te nie dotyczą urlopu na żądanie określonego w art. 167[2] KP.

Obowiązkowa składka zdrowotna od wynagrodzenia prokurentów

Od 1 lipca 2022 r. przepisy dotyczące Polskiego Ładu 2.0 doprecyzowały brzmienie art. 66 ust. 1 pkt 35a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również prokurenci, którzy z tytułu pełnionej funkcji pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu. Tym samym nie ma wątpliwości, że z początkiem lipca 2022 r. osoby będące prokurentami powinny opłacać składkę zdrowotną od uzyskanego z tego tytułu wynagrodzenia.

Kontakt