Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczające wysokość tzw. ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł.

Ograniczenie wysokości ulgi abolicyjnej oznacza wzrost obciążeń podatkowych osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy osiągają dochody wyższe niż równowartość 8000 zł w państwach, z którymi wiążą Polskę umowy międzynarodowe przewidujące unikanie podwójnego opodatkowania z zastosowaniem tzw. metody odliczenia proporcjonalnego. Do krajów tych należą m.in. Holandia, Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Austria, Kanada, Rosja, USA, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Słowacja, Słowenia.

Ulga abolicyjna polega na zwolnieniu polskiego podatnika osiągającego dochody za granicą z obowiązku zapłaty różnicy między podatkiem zapłaconym za granicą a podatkiem należnym w Polsce, w sytuacji, gdy podatek w Polsce jest wyższy niż podatek zagraniczny. Tym samym ograniczenie ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł rocznie spowoduje, że polski podatnik będzie miał obowiązek zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem należnym w Polsce a podatkiem odprowadzonym w innym kraju, jeżeli ta różnica jest wyższa niż 1360 zł.

W związku z powyższym rekomendujemy przeanalizowanie sytuacji podatkowej Polaków osiągających dochody w wymienionych państwach, pod kątem określenia ich rezydencji podatkowej oraz oceny potencjalnych skutków podatkowych, jakie wiążą się dla nich z wprowadzonymi zmianami.

W przypadku stwierdzenia, że dana osoba jest polskim rezydentem podatkowym pomimo osiągania dochodów za granicą, oferujemy pomoc w obliczeniu należnego w Polsce podatku i wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego.

Polskimi rezydentami podatkowymi są osoby fizyczne, które przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym bądź które posiadają na terytorium Polski tzw. ośrodek interesów życiowych (rodzinę, aktywa majątkowe), nawet jeśli przez większość część roku przebywają poza Polską.

Kontakt