Podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki (tzw. SLIM VAT) już obowiązuje

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje w zakresie uproszczenia rozliczeń podatku VAT. Zmiany te zostały zawarte w pakiecie zwanym SLIM VAT („Podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki”) i zostały uchwalone jako nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Celem zmian jest uproszczenie obowiązków związanych z rozliczeniami w transakcjach VAT oraz skrócenie do niezbędnego minimum czasu, jaki podatnicy poświęcają na formalności związane z prawidłowym ich wypełnieniem.

Czterema filarami, które składają się na pakiet SLIM VAT są:

1. Proste fakturowanie

Pakiet SLIM VAT znosi obowiązek dysponowania potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę danego towaru lub usługi.  

W odniesieniu do faktur korygujących “in minus”, podatnik jest uprawniony do zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego, pod warunkiem, że będzie posiadał dowody potwierdzające fakt ustalenia z kontrahentem warunków transakcji, np. korespondencję mailową lub aneks do umowy. Obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego będzie następowało już w momencie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług oraz pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego.

Również, po stronie odbiorcy faktury, dla obowiązku pomniejszenia VAT naliczonego, istotny jest moment ustalenia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania, a nie moment odbioru faktury korygującej. W przypadku, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione – nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

W odniesieniu do faktur korygujących “in plus” (zwiększających podstawę opodatkowania), uregulowany został moment ich ujęcia - korekta faktury będzie dokonywana w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Nowe regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, dotychczasowe zasady mają zastosowanie do faktur korygujących wystawionych przed 1 stycznia 2021 roku i nierozliczonych przed tą datą. Dodatkowo, nowelizacja przewiduje również możliwość stosowania dotychczasowych zasad dla rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 roku pod warunkiem, że decyzja ta zostanie uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku.

2. Ułatwienia dla eksporterów

Pakiet SLIM VAT zawiera również regulacje, które wydłużają okres wywozu towarów przez eksporterów dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie. Termin ten został zwiększony z dotychczas obowiązujących 2 do 6 miesięcy. Rozwiązanie to upraszcza w szczególności kwestię dostaw długoterminowych.

3. Wspólne kursy walut

Przedmiotowa zmiana umożliwia podatnikom wybór jednego wspólnego kursu waluty dla celów rozliczenia danej transakcji na gruncie podatku CIT oraz VAT. Wybór w podatku VAT zasad przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote stosowanych przez podatnika w podatkach dochodowych nie wymaga złożenia zawiadomienia o ich wyborze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zmiana ta z pewnością uprości rozliczenia, co w praktyce rozwiąże problem zastosowania do jednej transakcji kursów walut z różnych dni. 

4. Korzyści finansowe

Obszar ten obejmuje:

  • prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, które są następnie refakturowane na inne podmioty. Wcześniej podatnicy nie mogli korzystać z odliczenia VAT od tych usług;
  • zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł, w celu dorównania do średniej obowiązującej w Unii Europejskiej;
  • wydłużenie terminu do odliczania podatku VAT naliczonego dla podatników rozliczających się miesięcznie, co oznacza, że odtąd podatnicy będą mogli ująć fakturę łącznie w ciągu 4 okresów rozliczeniowych (tj. okres w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz trzy kolejne okresy rozliczeniowe) bez konieczności korygowania deklaracji VAT, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – odliczenie odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.

Chcesz wiedzieć więcej?