Usługi niematerialne - limit kosztów

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia podatku CIT oraz licznymi wątpliwościami pojawiającymi się przy interpretacji przepisów dotyczących wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup usług niematerialnych i licencji od podmiotów powiązanych, rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi w celu weryfikacji prawidłowości stosowania ww. przepisów i identyfikacji potencjalnego ryzyka podatkowego.

W ramach przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi zalecamy dokonanie:

  1. analizy transakcji pod kątem podlegania ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT;
  2. weryfikacji prawidłowości obliczenia limitu wydatków na usługi niematerialne i licencje, które mogą zostać zaliczone do kosztów;
  3. analizy wydatków na usługi, opłaty i należności niepodlegające limitowaniu z uwagi na uznanie ich za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usług (art. 15e ust. 11 ustawy o CIT);
  4. analizy prawidłowości stosowania ograniczenia w zaliczaniu do kup przez podatników prowadzących równolegle działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, jak i działalność pozastrefową.

Z praktyki wiemy, że powyższe problemy dotyczą głównie podmiotów ponoszących wydatki na zakup usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze, jak również licencji, od podmiotów powiązanych, w kwocie przekraczającej 3 mln zł w roku podatkowym.

Kontakt