Zmiany w rozliczeniu VAT za październik

W dniu 1 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zwana pakietem „SLIM VAT 2” przewidująca szereg zmian dotyczących rozliczenia VAT.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że część przepisów ujętych w pakiecie SLIM VAT 2 (w tym m.in. przepisy dotyczące „neutralnego” rozliczenia WNT i importu usług), zaczęła obowiązywać już z dniem 7 września br.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian, które przewiduje pakiet SLIM VAT 2:

  • Zmiany w zakresie rozliczenia WNT i importu usług

Nowelizacja usunęła przepisy, które uzależniały dokonanie odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazano VAT należny, od wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zmiana ta weszła w życie dzień po publikacji ustawy zmieniającej, tj. 7 września br. W praktyce oznacza to, że korekty VAT z tytułu importu usług i WNT będą mogły być znowu rozliczane w sposób „neutralny” (tzn. tak jak to było przed 2017 r.). Brak specyficznych przepisów przejściowych regulujących kwestię korekty okresów sprzed daty wejścia w życie oznacza, że nowe regulacje powinny być stosowane również do okresów sprzed 7 września 2021 r., które będą korygowane po dacie wejścia w życie przepisów.

Przy czym należy podkreślić, że w przypadku WNT ciągle będą obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi warunkiem odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT jest otrzymanie faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Jeśli taka faktura nie zostanie otrzymana, będzie istniał obowiązek wykorygowania VAT naliczonego w okresie, w którym upłynął 3 miesięczny termin na otrzymanie faktury. Z kolei, jeżeli podatnik dostanie fakturę po 3 miesiącach, będzie mógł odliczyć VAT (wykazać podatek naliczony) w tym samym okresie, w którym zadeklarował podatek należny.

Ponadto, wprowadzono przepisy regulujące kwestię obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu importu usług i WNT (tj. ujęcia korekty in minus) - w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu importu usług i WNT korektę będzie należało, co do zasady, ująć w miesiącu, w którym zaistniała przyczyna obniżenia.

  • Zmiany w zakresie terminów na odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji

W przypadku nieodliczenia VAT naliczonego „na bieżąco”, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia VAT lub w kolejnych 3 okresach rozliczeniowych (w przypadku małych podatników - 2 okresach rozliczeniowych), podatnicy będą mieć możliwość odliczenia nieodliczonego VAT poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za:

- okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT, albo

- za jeden z 3 następnych okresów rozliczeniowych w którym powstało prawo do odliczenia VAT (w przypadku małych podatników za jeden z 2 następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia VAT).

  • Zmiany w zakresie tzw. „ulgi na złe długi w VAT”

Nowelizacja ustawy o VAT modyfikuje zasady dotyczące stosowania „ulgi na złe długi” poprzez:

- redukcję warunków umożliwiających skorzystanie z tej ulgi – wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi również w sytuacji, gdy dłużnik znajduje się w likwidacji, w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w upadłości;

- przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi – nowy termin będzie wynosił 3 lata od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona;

- będzie również istniała możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, gdy nabywcami nie są podatnicy VAT zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT tj. konsumenci lub podatnicy zwolnieni od VAT (pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie o VAT).

  • Zmiany w zakresie dysponowania środkami na rachunkach VAT

Nowe regulacje będą umożliwiały podatnikom przekazywanie środków znajdujących się na rachunku VAT na inne rachunki VAT prowadzone w innych bankach. Aktualnie możliwość ta dotyczy jedynie rachunków VAT prowadzonych przez jeden bank.

  • Zmiany dotyczące ustalania tzw. „dostawy ruchomej” w transakcjach łańcuchowych

W odniesieniu do transakcji łańcuchowych stanowiących WDT i eksport wprowadzono zasadę określania tzw. „dostawy ruchomej”, zgodnie z którą:

- jeśli transport jest organizowany przez pierwszego dostawcę, to wysyłkę lub transport towarów będzie należało przyporządkować dostawie organizowanej przez tego dostawcę,

- jeśli transport jest organizowany przez ostatniego nabywcę, to wysyłkę lub transport należy przyporządkować dostawie do tego nabywcy.

  • Zmiany w zakresie zasad rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy budynków lub budowli, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

Nowelizacja wprowadza możliwość złożenia oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT w akcie notarialnym, dotyczącym dostawy nieruchomości.

  • Zmiany dotyczące rozliczania VAT z tytułu importu w procedurze uproszczonej

Podatnicy korzystający z procedury uproszczonej będą mogli dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, jeśli nie rozliczyli tego podatku w sposób właściwy w pierwotnej deklaracji podatkowej.

Jednocześnie, w przypadku gdy podatnik nie rozliczy podatku VAT w prawidłowej wysokości (w całości lub części) i nie złoży w terminie stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia podatku VAT w deklaracji – w takiej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do zapłaty VAT wraz z odsetkami.

  • Zmiany dotyczące składania informacji VAT-26

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, będę mieć czas na złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zmian wprowadzonych pakietem SLIM VAT 2 prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Podatkowego Mazars.

Kontakt