Mazars Tax Newsletter, siječanj 2021.

Novosti iz svijeta poreza!

Porezne mjere usvojene uslijed katastrofe uzrokovane nedavnim potresom 

Otpis predujmova poreza na dohodak i poreza na dobit

Porezna uprava će po službenoj dužnosti poreznim obveznicima s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Petrinja, Sisak, Glina, Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gvozd, Topusko, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Velika Gorica, Zaprešić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko) utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna na zaduženja predujmova koja dospijevaju na naplatu do podnošenja prijave poreza na dohodak (do kraja veljače 2021.) i poreza na dobit (do kraja travnja 2021.) za 2020. godinu Pri tome, nije jasno što će otpis značiti za godišnju poreznu obvezu.

Također, poreznim obveznicima (zatvorenima Odlukom stožera civilne zaštite) podnositeljima zahtjeva za nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja, Porezna uprava izvršit će otpis zaduženja predujmova poreza na dohodak i poreza na dobit za prosinac 2020. i siječanj 2021. godine u slučaju ako će isti biti odobren (otpis će biti izvršen naknadno nakon obrade zahtjeva).

Dodatno, treba napomenuti da i ostali porezni obveznici koji su pogođeni potresom, a nisu prepoznati kao takvi, mogu se javiti Poreznoj upravi radi ostvarivanja navedene mjere.

Porezni tretman donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Porezna uprava je objavila uputu u okviru koje se osvrnula na porezni tretman donacija danih sa svrhom otklanjanja katastrofe uzorkovane potresom.

Porez na dobit i dohodak

Za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga:

 • obveznici poreza na dobit mogu utvrditi porezno priznate rashode neovisno o visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, odnosno
 • obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, mogu utvrditi porezno priznate izdatke neovisno o visini ostvarenih primitaka.

Nadalje, poslodavci mogu svojim zaposlenicima neoporezivo dati donaciju radi uklanjanja i ublažavanja štete nastale potresom pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.  

Pri tome, važno je napomenuti da porezni obveznici moraju u svom knjigovodstvu osigurati potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti.

Porez na dodanu vrijednost

Nedavno usvojenim izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, omogućena je primjena oslobođenja od PDV-a na donacije za pomoć područjima stradalima u potresu. Naime, porezni obveznici oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć području na kojem je proglašena katastrofa u skladu s Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom.

Pri tome treba napomenuti da porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.

Oslobođenje od PDV-a za donacije primjenjuje se na sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. pa sve do kraja 2021. godine te se iskazuje u PDV prijavi.

Dodatno, treba napomenuti da kada se radi o isporukama uz naknadu u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene novčane donacije, ne primjenjuje se oslobođenje od PDV-a te je isporučitelj obvezan obračunati PDV na obavljenu isporuku.

Ostale mjere

Ovršni postupak

Prema dužnicima s područja pogođenih potresom, Porezna uprava neće upućivati opomene, niti pokretati ovršni postupak na novčanim sredstvima dužnika radi naplate poreznog duga do 12. srpnja 2021., bez obzira na to za koji bi se dug ovršni postupak trebao pokrenuti i kada je isti dospio.

Navedeno se odnosi prvenstveno na porezne dužnike koji su 29. prosinca 2020. imali sjedište ili prebivalište na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice te općina Lekenika, Sunje, Donjih Kukuruzara, Majura, Dvora, Topuskog, Gvozda, Kravarskog, Pisarovine i Pokupskog.

Također, ostali porezni dužnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije smatrat će se dužnicima s područja pogođenih potresom ako dokažu da su uslijed potresa pretrpjeli štetu koja ih onemogućava u podmirivanju poreznog duga. S time u vezi za ostvarivanja prava dužnici se trebaju javiti službi za naplatu i ovrhu pri nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

Više detalja na službenim stranicama Porezne uprave.

Članarina HGK

Hrvatska gospodarska komora je 20. prosinca 2020. godine donijela Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za porezne obveznike  sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa. Odluka vrijedi od 01. siječnja do 30. ožujka 2021. godine.

Također, privremeno oslobođenje od članarine HGK omogućit će se i poreznim obveznicima sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, na temelju odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Dodatno, osim oslobođenja za poduzetnike pogođene potresom donesena je i Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za pojedine djelatnosti pogođene epidemijom korona virusa. Odluka vrijedi od 01. siječnja do 31. siječnja 2021. godine. Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine se odnosi na sljedeće djelatnosti:

 • C3240 Proizvodnja igra i igračaka;
 • H4931 Gradski i prigradski prijevoz;
 • H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.);
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane;
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane;
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova;
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije;
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture;
 • R9001 Izvođačka djelatnost;
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti;
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo;
 • R9004 Rad umjetničkih objekata;
 • R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja;
 • R9311 Rad sportskih objekata;
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova;
 • R9313 Fitness centri;
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti;
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Ostale novosti

Produljenje rokova za predaju financijskih izvještaja za 2020. godinu

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest da će se godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za 2020. godinu predavati u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

U skladu s navedenim Pravilnikom, financijske izvještaje za potrebe statistike treba dostaviti do 30. lipnja 2021. Navedeni rok uključuje i dostavu izjave o neaktivnosti, prijavu obveze konsolidacije Fini i slično.

Nadalje, godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave se moraju dostaviti u roku od osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, odnosno konsolidirani godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave u roku od deset mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Dodatno, treba napomenuti da u okviru navedene obavijesti nije definirano hoće li se produljiti rokovi za predaju prijave poreza na dobit i drugih pripadajućih obrazaca pa očekujemo da će se Porezna uprava uskoro očitovati oko navedenoga.

Rok predaje godišnje prijave poreza na dohodak

Porezna uprava je izdala obavijest da porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH)  za 2020. godinu, istu mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (dakle, u redovnom roku).

Navedeni rok se odnosi i na sve fizičke osobe koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac  ZPP-DOH).

Obveza imenovanja poreznog zastupnika u RH za porezne obveznike iz UK

Nastavno na stupanje na snagu Sporazuma o trgovini i suradnji između EU i UK, Porezna uprava se očitovala oko pitanja obveze imenovanja poreznog zastupnika u RH radi dobivanja PDV ID broja za porezne obveznike iz UK-a. Naime,  s obzirom na dogovoreni Protokol o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a i o uzajamnoj pomoći pri naplati poreznih i carinskih potraživanja, porezni obveznici sa sjedištem u UK-u neće biti u obvezni imenovati poreznog zastupnika u Republici Hrvatskoj.

Dokument

Mazars Newsletter 01_​2021

Želite znati više?